سرمایه‌ اجتماعی، جامعه مدنی و دموکراسی؛ رابطه متقابل یا یک‌سویه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

سرمایه اجتماعی از جمله نظریه‌های جامعه‌محوری است که امروزه بسیاری از اندیشه‌ها و آرای اجتماعی را به‌خود اختصاص داده است، اما پیوندهای چندجانبة این مفهوم با مسائل مرتبط در اقتصاد، سیاست، فرهنگ و اجتماع، شناخت و تبیین آن را دشوار ساخته است. بنابراین، ایجاد سرمایه اجتماعی و فراهم نمودن شرایط و بسترهای مورد نیاز جهت توسعه جامعه مدنی و دموکراسی منوط به شناخت دقیق آنها و روابط و تعاملشان با یکدیگر است. در نوشتة حاضر، با تمرکز بر بعد ساختاری سرمایه اجتماعی، از سازمان‌ها و انجمن‌های داوطلبانه به‌عنوان گره کانونی برای رشد و تقویت سرمایه اجتماعی، جامعه مدنی و دموکراسی یاد شده است. در ادامه، وضعیت سرمایه اجتماعی در ایران مورد توجه و تحلیل قرار گرفته و گفته شده که روند دموکراسی‌خواهی در ایران از چرخه فراز و فرود سرمایه اجتماعی پیروی می‌کند، ازاین‌رو تقویت دموکراسی با شکل‌گیری و تقویت نهادهای مدنی پیوند دارد و این ارتباط در تسهیل زمینه‌های ارتقای سرمایه اجتماعی مؤثر است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social Capital, Civil Society , and Democracy (Mutual or One-Sided Relationship)

چکیده [English]

Social capital is among the society-based theories that are a serious focus for social thought in the contemporary era. However, the multi-dimensional links of this concept with economic, political, cultural and social issues have in practice made its recognition and explanation difficult so that determining its use and limits and giving it a standard general definition is quite hard. So producing social capital and providing the prerequisites of developing civil society and democracy depend on a precise recognition of these concepts and their relation and interaction. This article has focused on structural dimension of social capital and considered voluntary associations and organizations as a focal knot for growth and reinforcement of social capital, civil society and democracy

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Capital
  • civil society
  • Democracy
  • voluntary associations
  • social trust