نظریه آدلر و روان‏شناسی سیاسی آقامحمدخان قاجار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این مقاله شخصیت آقامحمدخان مؤسس سلسله قاجار بر مبنای نظریه آلفرد آدلر بررسی شده است و از مفهوم محوری این نظریه یعنی حقارت و حقارت اجتماعی و سایر مفاهیم آن نظیر اراده‏گرایی و سبک زندگی برای شناخت شخصیت و رفتار سیاسی آقامحمدخان قاجار استفاده شده است. ابعاد گوناگون واقعه اختگی و بازتاب اجتماعی این واقعه در دوران گروگان بودن وی در شیراز از دربار کریم‏خان‏زند و نیز تأثیرات حقارت اختگی در ابعاد اجتماعی آن در دوره پادشاهی یعنی کسب قدرت، حفظ قدرت و سلطنت و تلاش برای استقرار آن در ایل قاجار مورد کاوش قرار می‏گیرد. به نظر نگارنده زندگی آقامحمدخان قاجار یکی از موارد اعتبار و درستی نظریه آدلر است. نظریه آدلر می‏تواند بسیاری از ابهامات در رفتار سیاسی آقامحمدخان قاجار را روشن نماید و آنها را در یک دستگاه نظری توضیح علمی‏دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Alfred Adler’s Theory and Political Psychology Of Aga Mohammad Khan Qajar

چکیده [English]

Character of Aga Mohammad Khan The Fonder Of Qajar dynasty in This article is being analyzed, according To Alfred Adler’s Theory. For realization of character and Political behavior of Aga Mohammad Khan Qajar, The Fondemental Concepts Of This Thory Such as in Feriority and Life Style have Been applied. Different dimention of castraction’s accident and Its social outcomes during his time as a hostage in khan zand court in shiraz and The conesquential of Castriation’s inferiority in its Social dimension during his rule for gaining and Keeping Power and Strive to establish power in Qajar comes under investigation the writer believes the life of Aga Mohammad khan demonstyates the credibility of Alfred Adler’s Theory, In a theoretical structure could offer scientific explanation and clarify many ambiguities in Political behavior of Aga Mohammad Khan.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political Psychology
  • Political Psychology Of Aga Mohammad Khan
  • Political Development in Qajar Iran