بررسی مسئله تصدی زن بر مقام ریاست جمهوری(در جمهوری اسلامی ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

یکی از حقوق اساسی زنان ، حضور در عرصه مشارکت های سیاسی ، اجتماعی و احراز مدیریت های خرد و کلان می باشد ، که خوشبختانه در نظام جمهوری اسلامی ایران ، زنان توانسته اند با اثبات توانایی ها و شایستگی های خود به بسیاری از این مناصب دست پیدا کنند.در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، زنان از جهت مشارکت و تصدی مناصب و مسئولیت های سیاسی اجتماعی ، همسنگ مردان از حق رای دادن و انتخاب کردن و نیز حق نامزدی و انتخاب شدن برخوردار گشته اند ولی آنگونه که از ظاهر اصل 115قانون اساسی بر می آید، در تصدی پست مهم و حساس ریاست جمهوری به عنوان عالی ترین مقام رسمی کشور پس از مقام رهبری ، جنسیت دخالت داده شده و از این رو زنان نمی توانند عهده دار آن شوند، که این برداشت از اصل 115بیشتر بر پایه باورهای دینی و موازین فقهی می باشد.
بنابراین در این مقاله به بررسی فقهی این موضوع پرداخته و با مطالعه ادله منع زن از عهده داری ریاست دولت و بررسی دقیق دیدکاه قانون اساسی ، طی دو بخش ضمن تائید صلاحیت بانوان و زدودن پندارهای غلط ، به ایجاد زمینه برای حضور و مشارکت زنان توانمند در این عرصه ، می پردازیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the issue of taking charge of presidency by women (in Iran)

چکیده [English]

One of major women’s rights is participation in political and social affairs and taking the responsibilities in micro- and macro-ranks in management, and women have proved fortunately their abilities and competences in many situations in Islamic Republic system of Iran to obtain such responsibilities. In constitution of Islamic Republic of Iran, women have the same right as men to vote and be voted in order to participate and take political and social responsibilities, but as it is implied from article 115 of the constitution, the gender is matter in taking the presidentship as the highest formal post in Iran after the leadership, so women can not take this responsibility. This interpretation is based on religious beliefs and rules of religious jurisprudence.
Therefore, this study, in two sections, deals with the issue from viewpoint of religious jurisprudence and the reasons for prohibiting women from presidentship and studying exactly the viewpoint of constitution, affirming the competence of women and eliminating the wrong beliefs about this issue.

کلیدواژه‌ها [English]

  • women
  • political participation
  • presidentship
  • Constitution
  • religious jurisprudence