اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر مجتبی مقصودی

علوم سیاسی دانشیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

maghsoodi42yahoo.com

سردبیر

دکتر علی کریمی مله

استاد علوم سیاسی دانشگاه مازندران

akm10umz.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر طاهره ابراهیمی فر

علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

dr_ebrahimifaryahoo.com

دکتر قاسم افتخاری

علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشیار دانشگاه تهران

ipsagmail.com

دکتر محمد رضا تاجیک

علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

dr_mohammadrezatajikyahoo.com

دکتر امیر محمد حاجی یوسفی

علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

amyousefiyahoo.com

دکتر محسن خلیلی

علوم سیاسی استاد علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی

khalilimum.ac.ir

دکتر سید کاظم سجادپور

علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشیار دانشکده روابط بین‌الملل وزارت خارجه

smksajjadsir.ac.ir

دکتر حسین سلیمی

علوم سیاسی و روابط بین الملل استاد دانشگاه علامه طباطبایی

hoseinsalimiyahoo.com

دکتر حسین سیف زاده

علوم سیاسی و روابط بین الملل عضو هیئت علمی مؤسسه مطالعات خاورمیانه در واشینگتن و استاد بازنشسته گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران

hseifzadut.ac.ir

دکتر ارسلان قربانی شیخ‏ نشین

علوم سیاسی استاد روابط بین الملل، گروه روابط بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی

ghorbanikhu.ac.ir

دکتر علی کریمی

علوم سیاسی استاد علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی،گروه علوم سیاسی

akm10umz.ac.ir

دکتر مجتبی مقصودی

علوم سیاسی دانشیار گروه علوم سیاسی دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی

drmaghsoudi.ir/
maghsoodi42yahoo.com

مدیر داخلی

دکتر شقایق حیدری

علوم سیاسی مدرس دانشگاه و پژوهشگر

ipsajournalgmail.com
09227479506