مقاله پژوهشی

1. بررسی تطبیقی ملی‌گرایی و جنبش زنان در ایران و مصر (1342-1285 ه.ش)

صفحه 7-47

10.22034/ipsa.2020.406

مصطفی چمنی مقدم؛ محمدنبی سلیم؛ میرزا محمد حسنی


2. تعلیق مشروطیت، وضعیت استثنا؛ کامیابی رضاشاه در کسب سلطنت

صفحه 49-75

10.22034/ipsa.2020.407

سید مرتضی حافظی؛ وحید سینائی


3. چگونگی رابطه خود / دیگری در ایران سده اخیر: با کاربست الگوی باختین و رهیافت شانتال موف

صفحه 77-116

10.22034/ipsa.2020.408

دنیا راه حق؛ رضا اکبری نوری؛ حسن آب نیکی


4. گذار پارادایمی، بازآفرینی امر سیاسی و فهم گذارهای پیش روی ایران

صفحه 117-140

10.22034/ipsa.2020.409

سلمان صادقی زاده


5. پزشکی و قدرت از عهد ناصری تا دورة رضاخان؛ تبارشناسی سوژة ایرانی

صفحه 141-172

10.22034/ipsa.2020.410

فاتح مرادی؛ عباسعلی رهبر؛ خوان توی


6. بررسی رابطه توسعه اجتماعی و فرهنگ سیاسی در جامعه ایران؛ مطالعه موردی شهروندان شهر رشت

صفحه 173-200

10.22034/ipsa.2020.411

هادی نوری؛ مهدی مظلوم خداشهری؛ محمدرضا غلامی؛ رضا علیزاده


7. پی‌جویی آینده در گذشته و بازنمایی‌ امر نوستالژیک در ایران معاصر

صفحه 201-236

10.22034/ipsa.2020.412

علی اشرف نظری