دولتی‌شدن امر به معروف؛ پیامد‌ها و راهکارها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

در این مقاله واگذاری وظیفه امر به معروف و نظارت اجتماعی به عهده دولت و اجرای حکومتی آن، با استفاده از تجربه‌های تاریخی، مورد بررسی قرار می‌گیرد و ثابت می‌شود که دخالت دولت در اجرای امر به معروف، اجتناب‌ناپذیر است و بدون استفاده از امکانات و اطلاعات نظام حکومتی کاری از پیش نخواهد رفت؛ با این وجود نگرش حکومتی به این مسئله و انحصار آن در روش دولتی و حکومتی، پیامد‌های نامطلوبی را به بار می‌آورد و می‌تواند این اصل مهم دینی و عقلی و ارزشی را در مسیری مخالف با اهداف آن قرار دهد یا به انزوا و بن بست بکشاند. بعضی از این پیامدهای نامطلوب عبارتند از: ظاهر‌گرایی، کم‌رنگ‌شدن بُعد مردمی، افراط و تفریط در امور، ایجاد زمینة خودکامگی و ایجاد مصونیت کاذب.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

State-lead Religious Exhortation: Outcomes & Guidelines

نویسنده [English]

  • Abdolhosein Rezaie Rad
چکیده [English]

This article investigates the issue of assigning the duty of religious exhortation and social supervision to government and its public execution using historical experiences. It is argued here that the interference by the government in executing the religious exhortation is inevitable and that there would be no progress without using governmental facilities and information; nevertheless, governmental view to such issue and its exclusivity to governmental and state methods would bring about unfavorable outcomes and may make this important religious, rational and valuable principle lead to conditions opposite to its objectives or lead it to a deadlock and seclusion. Some of such unfavorable outcomes include externalism, decrease in popular aspect of exhortation, extravagance in affairs, formation of the ground for tyranny and establishment of a false immunity

کلیدواژه‌ها [English]

  • Virtue
  • Vice
  • Method
  • history
  • Execution
  • Jurisdiction