دوره و شماره: دوره ششم، شماره 1، اسفند 1389 

مقاله پژوهشی

بررسی رابطه میان دینداری و مشارکت سیاسی دانشجویان دانشگاه اصفهان

سید جواد امام جمعه زاده؛ رضا محموداوغلی؛ امید عیسی نژاد