تحلیل تأثیر آگاهی سیاسی معلمان بر شرکت در انتخابات؛ مطالعه موردی معلمان نواحی (1) و (3) اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

از جمله افرادی که در امر تعلیم و تربیت مداخله و مشارکت دارند، قشر بزرگ فرهنگیان هستند که وظیفه افزایش آگاهی و اطلاعات متعلمین را در محیط مدرسه به عهده دارند؛ اما آنچه توجه این پژوهش را به خود جلب کرده، میزان آگاهی آموزش‌دهندگان، یعنی خود فرهنگیان است؛ به عبارت دیگر میزان آگاهی فرهنگیان در امور سیاسی تا چه اندازه بوده و میزان اثرگذاری آن بر مشارکت در انتخابات (مثبت یا منفی) به عنوان یک شهروند تا چه حد است؟ از جمله افرادی که در زمینه رفتارهای انتخاباتی تحقیق انجام داده است، لیپست است که ویژگی‌هایی را برای نوع رفتار انتخاباتی افراد برمی‌شمارد. از افراد دیگری که در زمینه علل شکل‌گیری رفتار خاص در افراد تحقیق کرده‌اند آیزن و فیش باین هستند که نوع اطلاعات دریافتی را بر نحوه رفتار اشخاص مؤثر می‌دانند. هر دو تئورسین پایه نظری پژوهش قرار گرفته‌اند. این پژوهش، جامعه آماری خود را فرهنگیان نواحی (1) و (3) آموزش و پرورش شهر اصفهان قرار داده که با ارائه پرسشنامه در قالب 31 سؤال باز و بسته به این امر اقدام شده است. برای تحلیل داده‌ها نیز از نرم‌افزار کامپیوتری SPSS کمک گرفته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Impact of Teachers’ Political Awareness on Participation in Elections

نویسندگان [English]

  • Seyed Amirmasoud Shahramnia
  • Saber Mollaiy
چکیده [English]

Teachers are one source of social awareness and perform this important task in the schools. The purpose of this research is to investigate the social awareness of teachers as sources of awareness. In fact we want to assess the political awareness of teachers and their influence on participation (negative or positive) of other members of the society in the elections. Among the sociologists who have worked on this field, Lipset has studied behaviors and named several characteristics for each behavior. Ajzen and Fishbein believe that the received information can influence these behaviors. These theories are the basis for this research. The statistical population of the research is two educational districts of Isfahan city (districts1 and 3); a questionnaire of 31 questions was used and the data gathered was analyzed by SPSS

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political Awareness
  • Election
  • education
  • political participation
  • Socio-Economical Classes