بررسی تاثیر میزان استفاده از رسانه‌های جمعی بر مولفه‌های فرهنگ سیاسی دانشجویان: مطالعه موردی دانشگاه شیراز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر میزان استفاده از  انواع رسانه‌های جمعی بر مولفه‌های فرهنگ سیاسی در بین دانشجویان دانشگاه شیراز می‌باشد. در این پژوهش 430 نفر از دانشجویان به شیوه نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌بندی شده انتخاب شدند. روش آماری مورد استفاده در این پژوهش شامل رگرسیون چند متغیره و تحلیل مسیر می‌باشد که از برآوردهای نرم افزار آموس استفاده شد.
نتایج تحقیق حاکی از این است که بین متغیر دینداری و فرهنگ سیاسی رابطه مثبت معناداری وجود دارد. همچنین بین استفاده از رادیو و تلویزیون داخلی و روزنامه و مجله و سه مولفه فرهنگ سیاسی (ارزش‌ها، بارها و احساسات سیاسی) رابطه مثبت معناداری وجود دارد. همچنین بین میزان استفاده از اینترنت و باورها و احساسات سیاسی رابطه منفی معناداری وجود دارد. همچنین متغیر میزان استفاده از ماهواره با ارزشها، باورها و احساسات سیاسی رابطه منفی معناداری دارد. هر کدام از این رسانه‌ها بیشترین تاثیر را بر احساسات سیاسی داشته‌اند. نتایج تحقیق همچنین نشان داد که به ترتیب مولفه‌های احساسات سیاسی، باورهای سیاسی، ارزش‌های سیاسی و دانش سیاسی بیشترین وزن را در شکل‌دهی به فرهنگ سیاسی داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Using Mass Media on the Components of Political Culture of Students: Case Study of Shiraz University.”

نویسندگان [English]

  • Jahanghir Jahanghiri
  • Fatemeh Abootorabi
چکیده [English]

The purpose of this research is to study the impact of mass media use on the components of political culture among the students of Shiraz University. In this study, 430 college students are selected by stratified random sampling method. The statistical method used in this study includes multiple regression and path analysis where Amos software is used to estimate. Findings show a significant positive relationship between variables of religiosity and political culture. Also, there is a significant positive relationship between the use of radio, television, newspapers and magazines and three components of political culture (political values, beliefs and feelings). Also, there is a significant negative relationship between the Internet use and political beliefs and feelings. Also variable of use of the satellite have a significant negative relationship with political values, beliefs and political feelings. Each of these media has the greatest impact on the political feelings. Findings of the study also show that the components of political feelings, beliefs, values and knowledge have the most weight in forming political culture, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • political values
  • political beliefs
  • political feelings
  • Political knowledge
  • mass media