دوره و شماره: دوره هفتم، شماره 4، مهر 1391 

مقاله پژوهشی

بررسی رابطه میان سرمایه اجتماعی و مشارکت سیاسی در بین دانشجویان دانشگاه اصفهان

صفحه 7-33

سید جواد امام جمعه زاده؛ محمودرضا رهبر قاضی؛ امید عیسی نژاد؛ زهره مرندی


قابلیتهای فناوری اطلاعات در اجرای دموکراسی مستقیم

صفحه 123-154

محمدرضا حافظ نیا؛ محمدباقر قالیباف؛ رضا ملاحسینی اردکانی