قابلیتهای فناوری اطلاعات در اجرای دموکراسی مستقیم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

دموکراسی گونه ای از سیستم سیاسی اداره سرزمین محسوب می گردد که به دو شیوه کلی قابل اجراست: دموکراسی مستقیم که در آن مردم مستقیماً به سرنوشت خود حاکمند و دموکراسی غیرمستقیم که مردم به واسطه نمایندگانشان درباره اموراتشان تصمیم می گیرند. هرچند دموکراسی مستقیم به دلایل متعددی در طول تاریخ به فراموشی سپرده شده است، اما امروزه بسیاری معتقدند با توجه به قابلیت های فناوری اطلاعات و همگانی شدن آن بتوان دموکراسی مستقیم را دوباره احیاء نمود. تحقیق حاضر سعی بر آن دارد تا با شیوه مطالعه توصیفی تحلیلی و گردآوری نظرات مختلف، به بررسی قابلیت های فناوری اطلاعات در اجرای دموکراسی مستقیم، ضرورتها و پیش نیازهای تحقق آن و همچنین حوزه های کاربردی آن بپردازد. آنچه در این پژوهش به دست آمده گویای آن است که با محقق شدن شرایط و پیش نیازهایی در ابعاد اجتماعی، حقوقی، امنیتی، اجرایی و فنی، فناوری اطلاعات می تواند بار دیگر اجرای دموکراسی مستقیم را نوید دهد. از جمله حوزهایی که این مهم امکان تحقق دارد نیز می توان به دخالت مستقیم شهروندان در حوزه های قانونگذاری مستقیم، نظارت بر حسن اجرای امور و انتخاب کارگزاران و عوامل اجرایی اشاره نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Information Technology and its Capabilities to Implement Direct Democracy

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Hafeznia
  • Mohammadbagher GHalibaf
  • Reza Mollahoseini
چکیده [English]

Democracy is considered as a form of political system to run a country which may be implemented in two general methods: Direct Democracy where people govern their fate directly and Indirect Democracy where people decide over their affairs through a representative. Although for many reasons, direct democracy has been forgotten throughout the history, still many believe that considering the capabilities of information technology and its becoming universal, direct democracy may be revived. Through descriptive-analytical method and collecting various opinions, the present study attempts to investigate capabilities of the information technology to implement direct democracy, requirements and prerequisites to its realization as well as its application areas. Findings of this study indicate that having conditions and prerequisites realized in social, legal, security, administrative and technical aspects, the information technology can promise to implement direct democracy once again. Among areas where such important issue may be realized, we can point to direct involvement of citizens in the areas of direct lawmaking, supervising the good implementation of affairs, electing enforcement officials and agents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Democracy
  • Information Technology (IT)
  • direct democracy
  • electronic democracy