بازتاب منازعه هویتی در ابزارهای فرهنگی مطالعه اسکناس‌های ایرانی دوره پهلوی دوم و جمهوری اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

مطالعه حاضر از طریق روش ترکیبی تحلیل محتوا و نشانه‌شناسی، منازعه هویتی در دو دوره جمهوری اسلامی و پهلوی را در اسکناس‌ها به مثابه یکی از ابزارهای فرهنگی مورد مطالعه قرار داده است. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد، نظام نشانه‌ای بر روی اسکناس‌ها در دوره پهلوی دوم از تغییرات فرهنگی بر اساس الگوهای مدرن حکایت می‌کند و ترکیبی از الگوهای باستانی و به ویژه دوره هخامنشیان با الگوهای مدرن مد نظر سیستم سیاسی بوده است؛ بر عکس در دوره جمهوری اسلامی، الگوهای هویت ملی در اسکناس‌ها، در دو نظام نشانه‌ای مذهبی شیعی و جهان‌گرایی اسلامی نمود یافته‌اند. در تحلیل نهایی، مطاله اسکناس‌ها نشان می‌دهد منازعه هویتی در هر دو دوره در ایران از طریق حذف و طرد بخش مهمی از عناصر ملی درجریان بوده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Reflections of Identity Conflicts in Cultural Instruments: a case study of Iranian banknotes in Pahlavi and Islamic Republic eras

نویسنده [English]

  • Mehdi Najafzadeh
چکیده [English]

The present study aims at representing the elements of identity conflicts in the Persian banknotes in the first Pahlavi and the Islamic Republic eras by using content analysis and Peirce's semiotics. Our findings show that the sign system of banknote indicates a cultural change based on modern patterns, but at the same time, Pahlavi discourse has tried to represent ancient patterns (especially patterns of the Achaemenids). Synchronization of these two patterns seems to be somehow paradoxical. But in the Islamic Republic era, national identity represented by the religious symbolism in its non-historical form. In the final analysis, the results also show that in both of these historical eras, there was an identity conflict going on, so that political systems, in every period, tried to eliminate and banish some of the national elements.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sign system
  • Īrānshahr
  • Islamic cosmopolitanism
  • Patriarchy
  • religious symbolism