دوره و شماره: دوره 9، شماره 2، خرداد 1393 

مقاله پژوهشی

معنا و مقام سیاست در مکتب جعفری

صفحه 7-33

اصغر افتخاری؛ کسری صادقی زاده


کودکانه های سیاسی صمد بهرنگی

صفحه 101-130

سید جواد طباطبایی؛ نگین نوریان دهکردی