زیست جهان دانشگاهی و نقش آن در شکل‌گیری فرهنگ سیاسی دموکراتیک (پیمایشی در بین دانشجویان دانشگاه تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه پیام نور

چکیده

بررسی فرهنگ سیاسی دانشجویان و نقش تجارب جامعه‌پذیری به‌ویژه نقش زیست‌جهان دانشگاهی در شکل‌دهی به این فرهنگ موضوع مقاله حاضر است. رویکرد نظری تحقیق این است که زیست‌جهانِ دانشگاهی به عنوان عرصه جدیدی از تجربه جامعه‌پذیری با شکل‌گیری فرهنگ سیاسی دموکراتیک رابطه دارد.  از نظر روش‌شناسی، پژوهش حاضر به شیوة پیمایش وکاربرد پرسشنامه در میان دانشجویان کارشناسیِ دانشگاه تهران به اجرا درآمده است. با توجه به مسئلة تحقیق و نوع داده‌های مورد نیاز از «طرح پانل گذشته‌نگر» برای جمع‌آوری داده‌ها استفاده شده است. نتایج تحقیق بیانگر این است که دانشجویان «نسبتاً» از فرهنگ سیاسی دموکراتیک برخوردارند و زیست‌جهان دانشگاهی از نظر دموکراتیک بودن، بالاترین رتبه را نسبت به سایر عوامل جامعه‌پذیری دارد. با ارزیابی تفاوت فرهنگ سیاسی دانشجویان سال اول و دانشجویان سال آخر می‌توان استدلال کرد که زیست جهان دانشگاه مولد فرهنگ سیاسی دموکراتیک است به طوری‌که دانشجویانی که تجربه زیسته دانشگاهی بیشتری دارند، «اعتقاد و حمایت بیشتری از دموکراسی» داشته و باور بیشتری نیز به «ارزش‌های دموکراتیک» دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Collegiate Life-World and Its Role in Shaping Democratic Political Culture: a survey among the University of Tehran students

نویسنده [English]

  • Hamed Shiri
چکیده [English]

This article tries to examine student political culture and the role of socialization experiences, particularly the role of collegiate life-world, in shaping this culture. The theoretical approach is that the collegiate life-world as a new arena of socialization experience has relationship with shaping democratic political culture. Methodologically, this research is conducted using survey method and questionnaire distribution among undergraduate students at the University of Tehran. Given the problem and the type of questions, the “retrospective panel design” was used for collecting data. The results indicate that the students are “relatively” enjoying a democratic political culture, and the collegiate life-world has the highest rate comparing to other socialization factors in terms of being democratic. Through assessing the political culture of junior and senior students we can argue that the collegiate life-world produces democratic political culture. Those students having more collegiate life experience believe more in democracy and supporting it. They also believe more in democratic values

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political Culture
  • socialization factors
  • collegiate life-world
  • students
  • University of Tehran