دوره و شماره: دوره 9، شماره 4، آذر 1393، صفحه 7-240 

مقاله پژوهشی

بررسی تاثیر عوامل سیاسی بر اجرای برنامه پنجم توسعه مطالعه موردی در حوزه سلامت

صفحه 7-22

کیومرث اشتریان؛ سمانه کشوردوست جوبنه؛ فاطمه حاجی احمدی