رابطه دین و سیاست در عصر «پسا-سکیولار»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه بین المللی امام خمینی

چکیده

 
مدتی است که تعدادی از نظریه­پردازان غربی در حوزه­ی علوم اجتماعی مکرراً از دیگر اندیشمندان می­خواهند چشمشان را به این حقیقت بگشایند که دین از حوزه­ی عمومی جامعه قابل کنارگذاری نیست، بلکه برعکس، گروه­های دینی و مسائل­ آن­ها یک‌بار دیگر نقش مرکزی را در حوزه­ی اجتماعی بازی می­کنند. پسا-سکیولاریزم اشاره به این موضوع دارد که آنچه به حاشیه­راندن و کنارزدن دین از قلمرو عمومی تلقی می­شد، دچار تحولی شگرف شده است. نهاد دین و نهاد سیاست از دیرباز دو مقوله­ی مهم در زندگی بشر بوده و به جهت اهمیت آن­ها در شکل بخشیدن به حیات اجتماعی، همواره ذهن اندیشمندان حوزه­ی علوم اجتماعی و انسانی را به خود مشغول داشته­اند. تفکر پسا­-سکیولار تلاش می­کند فرض برتری اولویت هنجاری عقلانیت سکیولار بر دین را به حداقل برساند. اما در عوض به­جای تلاش برای بازگشت به دوران قبل از مدرنیته و یا اذعان برتری دین، تلاش آن در این راستا است که از فرآیند درک متقابلِ دین و عقلانیت سکیولار و برابری معرفتی متقابلاً تصدیق شده به عنوان نتیجه­ی محتمل این فرآیند، دفاع نماید. این مقاله سعی در بررسی رابطه­ی دین و سیاست در جامعه­ی پسا-سکیولار دارد. مشاهده شد با توجه به اینکه پسا-سکیولاریزم محصول پسا-مدرنیزم است، نمی­توان براساس نظریه­های مدرن و پیشا-مدرن به تحلیل این رابطه پرداخت و نیاز به نظریه­ی جدیدی احساس می­شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between Religion and Politics in Post-Secular Era

نویسندگان [English]

  • Ahmad Naghibzadeh 1
  • Amir Mohammad Izadi 2
چکیده [English]

A number of Western theorists in the field of social sciences frequently asked from other scholars to open their eyes to this fact that the withdrawal of religion from the public sphere is not possible. On the contrary religious groups and their issues are playing an important role in the public sphere. Post-secularism refers to the fact that what has been considered the marginalization and the overthrow of religion from the public sphere has changed dramatically. Post-secular accounts try to minimize the assumption of a normative priority of the secular over the religious, and advocate a process of mutual understanding, with a reciprocally acknowledged epistemic parity as the possible outcome of the process. This paper attempts to investigate the relationship between religion and politics in the post-secular society. It indicates that as the post-secular era is the product of post-modernism, modern or pre-modern theory cannot analyze the relationship between religion and politics and we need a new theory.

کلیدواژه‌ها [English]

  • post-secularism
  • Secularism
  • Pluralism
  • civil religion
بشیریه، حسین، 1385، جامعه­شناسی سیاسی، تهران: نی.
مصباح، علی و سلمانعلی رحیمی، 1389،دین و جامعۀ فراسکولار؛ نقدی بر نظریات هابرماس در باره دین در جهان مدرن، فصلنامه معرفت فرهنگی اجتماعی، شماره چهارم، صص: 178-151.
نش، کیت، 1389، جامعه­شناسی سیاسی معاصر، ترجمه­ی محمد تقی دلفروز، تهران: کویر.
نقیب­زاده، احمد، 1388، دین در عصر جهانی شدن: فرصت­ها و چالش­ها، فصلنامه­ی علوم سیاسی و روابط بین­الملل،شماره 2، صص:177- 157.
وارد، گلن، 1389، پست­مدرنیزم، ترجمه­ی قادر فخررنجبری و ابوذر کرمی، تهران: ماهی.
هابرماس، یورگن، 1378، جامعه­ی فراسکیولار در غرب، ترجمه­ی غلامعلی خوشرو، نشریه آیین، شماره 19 و 20، صص: 112-106.
هابرماس، یورگن، 1384، مهندسی ژنتیک و آینده سرشت انسان، ترجمه­ی یحیی امامی، تهران: نقش و نگار
Addis, Timothy, 2013, Liberal Democracy, Post-Secularism and the Public Role of the Churches: A Pluralist Approach, A Thesis submitted to the Faculty of Divinity, Trinity Collegeand the Theology Department of the Toronto School of Theology.
Beckford, James A, 2010, THE RETURN OF PUBLIC RELIGION?A CRITICAL ASSESSMENT OF A POPULARCLAIM, Nordic Journal of Religion and Society, vol 23,pp: 121–136
Beckford, James A, 2012, Public Religions and the Postsecular: Critical Reflections, Journal for the Scientific Study of Religion, vol 51, pp: 11-19.
Blond, Philip, 2002, Post-Secular Philosophy: Between Philosophy and Theology,London: Routledge.
Boeve, Lieven , 2006, God onderbreekt de geschiedenis: Theologie in tijden van ommekeer, Kapellen: Pelckmans
Frega, Roberto, 2012, Equal Accessibility to All: Habermas, Pragmatism, andthe Place of Religious Beliefs in a Post-Secular Society, Constellations An International Journal of Critical and Democratic Theory, Volume 19, pp: 267-287.
Graham, Elaine L. 2013, Between a Rock and a Hard Place: Public Theology in a Post-Secular Age, London: SCM Press.
Giannis, Konstantinos D. Religion and Politics: Debating secular and post-secular theories in:
Hadden, Jeffrey K. 1987, Toward Desacralizing Secularization Theory. Social Forces,vol 65, pp: 587-611
Krieken, Robert Van et al, 2013, sociology, Australia: Pearson Education.
Loobuyck, Patrick &Stefan Rummens, 2011, Religious Arguments in the Public Sphere:Comparing Habermas with Rawls, In Nike Brunsveld, Religion in the public sphere, Utrecht: Ars Disputandi.
Martin, Bill, 1996,  Politics in the impasse. Explorations in postsecular social theory, Albany: State Universityof New York Press.
Mouffe, Chantal 2006. “Religion, liberal democracy, andcitizenship”. In Political Theologies: Public Religions in a Post-Secular World, ed. Hent de Vries and LawrenceE. Sullivan, Fordham: Fordham UniversityPress.
Monti, Paolo, 2013, A Postsecular Rationale? Religious and Secular as Epistemic Peers,Philosophy and Public Issues, Vol. 3, No. 2, pp:201-240.
Mozumder M.G.N., 2011, Interrogating Post-Secularism: Jürgen Habermas, Charles Taylor, and TalalAsad, Pittsburgh: University of Pittsburgh.
Nynäs, Peter et al, 2012, Post-Secular Society, London: Transaction Publishers.
Pabst, Adrian, 2012, The secularism of post­secularity: religion, realism, and the revival of grand theory in IR, Review of International Studies. Volume, pp: 995 ­ 1017.
Prosman, Hendricus Johannes, 2011, The Postmodern Condition and the Meaning of Secularity, Utrecht: Ars Disputandi
Rousseau, Jean-Jacques, 1953, Political Writings, Part 1, Translated by Frederick Mundell Watkins, New York:            Thomas Nelson Ltd..
Schuller, Florian, 2006, Dialectics of Secularization: On Reason and Religion, San Francisco: Ignatius Press.
Sharp, Matthew & Dylan Nickelson, 2014, Secularizations and Their Debates, New York: Springer.
Smith, Anthony .Paul & Daniel Whistle, 2010, After the Postsecular and the Postmodern: New Essays in Continental Philosophy of Religion, United kingdom: Cambridge Scholars Publishing.
Stoeckl, Kristina, 2011, DEFINING THE POSTSECULAR, in:
Taylor, Charles, 2010, The Meaning of Secularism,The Hedgehog Review,Volume 12, pp: 23–34.
Urban,Hugh,2005, "Politics and Religion: An Overview", In Encyclopedia of Religion, Lindsay Jones,vol 11, New York: Macmillan Reference
Vorster, Koos, 2012, Towards a post-secularist paradaim? Studia Historia Ecclesiastocae, vol 38, pp: 191-208.
Vries, Hent de. & Lawrence Eugene Sullivan. 2006,Public Religions in a Post-secular World,New York: Fordham University Press.