دوره و شماره: دوره 10، شماره 4، آذر 1394، صفحه 1-231 

مقاله پژوهشی

پدیدارشناسی سیاسی فرّه در اوستا و شاهنامه

صفحه 7-40

روح اله اسلامی؛ وحید بهرامی بهرامی