بررسی ایستارهای دانشجویان نسبت به سیاست خارجی دولت های نهم و دهم مطالعه موردی: دانشجویان رشته علوم سیاسی دانشگاه های شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

چکیده

سیاست خارجی دولت احمدینژاد تأثیر بسیار بر مناسبات ایران و جهان در برداشت. از این جهت که سیاست خارجی در حوزه علم سیاست جای دارد، عطف به نظر دانشجویان علوم سیاسی، میتوان نقاط قوت و ضعف عرصه سیاست خارجی ایران را در دوره دولتهای نهم و دهم، نقد و بررسی نمود. از اینرو در این پژوهش سعی میگردد با استفاده از ابزار پیمایش (پرسشنامه) و روش توصیفی سیاست خارجی دولت ایشان، از منظر (ایستار) دانشجویان علوم سیاسی و گرایشهای زیر مجموعه آن در شهر تهران ارزیابی شود. در نتیجه استفاده از تجزیه و تحلیل توصیفی و استنباطی (تفاوتها و همبستگی) متغیرهای فردی با دیدگاه افراد، یافتهها حاکی از این است که اکثر دانشجویان مخالف سیاست خارجی دولت نهم و دهم هستند. همچنین زنهای نمونه آماری نسبت به مردها، سنین بالاتر، مقاطع پیشرفته نسبت به مقطع کارشناسی، رشتههای جامعه شناسی، اندیشه سیاسی و مطالعات جهان نسبت به رشتههای دیگر و دانشجویان دانشگاه مطالعات جهان، شهید بهشتی و تهران نسبت به دیگران مخالفت بیشتری با سیاستهای این دوره از سیاست خارجی داشتهاند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Students’ Attitudes about Foreign Policy of Ahmadinejad Administration

نویسندگان [English]

 • Farhad Darvishi Setalani
 • Seyed Mohammad Ghafar Niknamrad
چکیده [English]

Ahmadinejad administration’s foreign policy had a great impact on the relations between Iran and the world. Given that foreign policy fits into the realm of political science, we can examine the weak and strong points of Iranian foreign policy in Ahmadinejad Administration through extracting political science students’ attitudes. Thus in this research, we have tried to examine political science and its sub-disciplinary students’ attitudes by using survey (questionnaire) and descriptive method. Consequently the application of descriptive analysis (differences and correlation) of individual variables indicate that the most of students are against Ahmadinejad Administration’s foreign policy. Also these groups were more against the foreign policy adopted by this administration: women versus men, older versus younger students, higher education versus undergraduate, the disciplines of political sociology, political thought and world studies versus other sub-disciplinary students, and the students of World Studies, Shahid Beheshti and Tehran versus other students.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Foreign Policy
 • Ahmadinejad Administration
 • attitude
 • Justice
 • issuance of revolution
 • anti-western belief
 • revisionism
 1. احمدی نژاد، محمود (1384) «گزیده دیدگاه های دکتر احمدی نژاد»22 بهمن
 2. امین زاده، محسن( 1385) سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در سال 1385. آیین. شماره 6.
 3. امین­زاده، محسن( 1386) سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در سال 1386. آیین. شماره 11 و 12
 4. ایزدی، جهانبخش و فرزاد خلفی(1390) راهبردهای تعامل مؤثر و سازنده­ی ایران در نظام بین­المللی بر پایه­ی سند چشم­انداز. فصلنامه ره­نامه­ی سیاست­گذاری. سال دوم. شماره 3.
 5. آخوندی، حامد.1392. سیاست خارجی دولت احمدی­نژاد در دولت نهم. به نشانی اینترنتی: www.foreignpolicy.rzb.ir/policy/66 دسترسی در 29/3/1392
 6. بایزیدی ، ابراهیم و اولادی ، بهنام و عباسی ، نرگس (1388) ، «تحلیل داده­های پرسش­نامه­ای به کمک نرم­افزار «spss، تهران ، نشر عابد
 7. بربر، مسعود (1385) هفتاد سال بعد (درباره هولوکاست). خردنامه همشهری. شماره 12.
 8. بهستانی، مجید، رابطه نگرش دینی و سیاست خارجی ادراکی: تحلیل رمزگانی عملیات بازگانی و احمدی­نژاد، فصلنامه روابط خارجی، سال پنجم، شماره سوم، پاییز 1392،ص211-247
 9. جلالی، رضا (1391) از تنش­زدایی تا سیاست­های ماجراجویانه. به نشانی اینترنتی: www.mardomsalari.com دسترسی در اردیبهشت 91
 10. حیدری­زاده مشهدی، محسن (1387)، «رضایت دانشجویان تحصیلات تکمیلی مؤسسات آموزش علی مشهد از عملکرد سیاست خارجی دولت نهم (سه سال اول ریاست جمهوری آقای دکتر احمدی­نژاد)»، پایان­­نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد مشهد
 11. د واس، دی، اِی (1392) ،«پیمایش در تحقیقات اجتماعی» چاپ پانزدهم ، مترجم هوشنگ نایبی، تهران، نشر نی
 12. دهشیری، محمد رضا، «سیاست خارجی دولت نهم»، همشهری دیپلماتیک، نیمه مرداد1385
 13. دهقانی فیروز­آبادی، جلال و رادفر، فیروزه (1389)، الگوهای صدور انقلاب در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران.تهران .دانشگاه امام صادق(ع)
 14. دهقانی فیروز­آبادی، سید جلال (1388)، «گفتمان عدالت در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران»، معرفت سیاسی، بهار و تابستان 1388، شماره 1
 15. دهقانی فیروز­آبادی، سید جلال «منابع ملی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 39، شماره 3، پاییز 1388، صفحات 221-245
 16. دهقانی فیروز­آبادی، سید جلال و رادفر، فیروزه، «الگوی صدور انقلاب در سیاست خارجی دولت نهم»، دانش سیاسی، سال پنجم، شماره اول، بهار و تابستان 88ص.150-123
 17. دهقانی فیروزآبادی، سیدجلال(1388)، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تهران: انتشارات سمت
 18. دهقانی فیروزآبادی، سید جلال و فیروزی، علیرضا «دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران در دوران اصول­گرایی»، فصلنامه روابط خارجی، سال چهارم، شماره دوم، تابستان 1391، صص71-110
 19. راست، بروس و استار، هاروی (1388)، سیاست جهانی: محدودیت­ها و فرصت­های انتخاب، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه
 20. ساداتیان، سیدجلال. 1392. به نشانی اینترنتی: www.fardanews.com/fa/news/25997 دسترسی در 6/6/1392
 21. ساروخانی، باقر (1380) روش­های تحقیق در علوم اجتماعی، چاپ سوم، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 22. سپهر، حسین (1388)، «تأملی بر سیاست خارجی ایران در چهار سال اخیر» گزارش. ماهنامه گزارش. شماره 211.
 23. سیف­زاده (1384)، «آسیب­شناسی سیاست خارجی ایران و چارچوبی برای ساماندهی طرز تلقی­ها»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 69
 24. شکیبایی، مهدی (1392) به نشانی اینترنتی: www.imna.ir/vdcbzgb9.rhb9zpuur.html
 25. عباسی اشلقی، مجید ( 1388) «پرونده­ی هسته­ای ایران» فصلنامه تخصصی علوم سیاسی. شماره 8.
 26. عیوضی، محمد رحیم (1387) «تحلیلی بر سیاست خارجی آقای دکتر احمدی­نژاد» راهبرد یاس. شماره 14.
 27. فلاحی، سارا (1386) بررسی مقایسه­ای دیپلماسی هسته­ای دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد (تا پایان قطعنامه 1747 شورای امنیت). پژوهشنامه علوم سیاسی. شماره 6
 28. قنبرلو، عبداله (1387) «آمریکا و بحران هسته­ای ایران»، فصلنامه مطالعات راهبردی. سال یازدهم. شماره 4.
 29. کوزه­گر کالجی، ولی (1387) «تأملی بر سیاست خارجی ایران در آمریکای لاتین»، گزارش. سال هفدهم. شماره 98.
 30. مانهایم، یارول و ریچ، ریچارد (1390)، روش­های تحقیق در علوم سیاسی: تحلیل تجربی، ترجمه لی­لا سازگار، چاپ ششم، تهران: مرکز نشر دانشگاهی
 31. متقی، ابراهیم (1384) «دکترین تعامل سازنده در سیاست خارجی کشور»، مجله اقتصاد، راهبرد یاس، تابستان 1384، شماره 2، از شماره 231 تا 304.
 32. متقی، ابراهیم (1385) «ام­القرای اسلامی و صدور انقلاب » همشهری دیپلماتیک، شماره یازدهم، نیمه بهمن
 33. مجتهد­زاده، پیروز (1383)، «روحیه عدالت خواهی و جایگاه آن در هویت ملی ایران» در داوود میر­محمدی، هویت ملی در ایران، تهران: مطالعات ملی.
 34. محمدی، منوچهر (1386)، آینده نظام بین­الملل و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران. تهران: دانشکده روابط بین­الملل و وزارت امور خارجه
 35. مشیرزاده، حمیرا و احسان مصباح (1390) «موضوع اسرائیل در گفتمان سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران» فصلنامه روابط خارجی سال سوم. شماره 1.
 36. مصفا، نسرین و جواد امین منصور (1392) نقش جمهوری اسلامی ایران در نهادهای منطقه­ای و بین­المللی،  فصلنامه سازمان‌های بین‌المللی، سال اول. شماره 1.
 37. منصوری مقدم، جهانگیر و اسمعیلی، علی ، «تحلیلی بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی­نژاد از منظر مدل پیوستگی جیمز روزنا» فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 41،  شماره1 ،بهار 1390
 38. موسی­زاده، رضا ( 1389) حقوق سازمان های بین المللی(حقوق شورای امنیت)، تهران: نشر میزان.
 39. مولانا، حمید و محمدی ،منوچهر (1387).سیاست خارجی ایران در دولت احمدی­نژاد .تهران: نشر دادگستر
 40. نوری، وحید (1389) «اولویتهای جغرافیایی_عقیدتی در سیاست خارجی دولت نهم» ره آورد سیاسی. شماره 27 و28.
 41. هالستی، کی.جی (1390) مبانی تحلیل سیاست بین الملل، ترجمه بهرام مستقیمی و مسعود طارم سری، چاپ هفتم، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه
 42. هوارت، دیوید (1378) «نظریه گفتمان» در دیوید مارش و جری استوکر، روش و نظریه در علوم سیاسی، ترجمه امیر محمد حاجی یوسفی.تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی

 

 1. Arghavani Pirsalami,Fariborz , Iranian Review of Foreign Affairs, Vol. 4, No. 2, Summer 2013, pp. 81-109
 2. Ehteshami , Anoushiravan and Mahjoob Zweiri, 2008,  IRAN’S FOREIGN POLICY From Khatami to Ahmadinejad. Published by Ithaca Press 8 Southern Court
 3. Gianna, Gayle Amul,Jun 14,2012:Perceptions of the Other:Iran’s National Identiy and Nuclear Policy, in www.e-International relations.com
 4. Noori, Vahid ,2012. Status-Seeking and Iranian Foreign the United Nations, Iranian Review of Foreign Affairs, Vol. 3, No. 1, Spring 2012, pp. 127-152
 5. S.Yaphe,Judith,The Vnited states and Iran in Iraq:Risks and Opportunities,in Ehteshami,Anoushiravan and Zweiri,Mahjoob(2008),Iran’s Foreign policy:From Khatami to Ahmadinejad,Ithaca press
 6. Yonah , Alexander and Milton , Hoenig (2008) ,The New Iranian leadership :Ahmadinejad , terrorism ,nuclear ambition and the Middle East,Preager Security International
 7. Zachary keck, June 3,2011,Ahmadinejad and Politics of Mahdism in Iran, in www.International Relations.com