دوره و شماره: دوره 11، شماره 3، شهریور 1395، صفحه 1-233