بررسی تاثیر ارتباطات یکپارچه بازاریابی سیاسی و رسانه های اجتماعی بر انتخاب کاندید در دهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه سمنان

2 دانشجوی دکترای مدیریت بازاریابی بین الملل دانشگاه سمنان

چکیده

استفاده از اصول، مفاهیم و ابزارهای بازاریابی در فعالیت ها و رقابت های سیاسی یکی از کارکردهای نوین و جذاب بازاریابی می باشد. بر این اساس هدف پژوهش حاضر بررسی چگونگی تاثیرگذاری ارتباطات یکپارچه بازاریابی سیاسی در بستر رسانه های اجتماعی بر ترجیح و انتخاب کاندیدها است.  جامعه آماری شامل رای دهندگان دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در سه شهر شیراز، سمنان و ایلام است. روش تحقیق، از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ شیوه جمع­آوری اطلاعات، توصیفی و از نوع همبستگی مبتنی بر معادلات ساختاری می­باشد.با توجه به نامحدود بودن جامعه آماری تعداد 384 نفر به روش نمونه گیری اتفاقی در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد می باشد که جهت روایی و بومی­سازی پرسش­نامه­ها از دیدگاه خبرگان و متخصصان دانشگاهی، برای پایایی آن­ها نیز از پایایی ترکیبی و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از معادلات ساختاریافته با استفاده از نرم‌افزار آماری لیزرل استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که ارتباطات یکپارچه بازاریابی سیاسی و رسانه های اجتماعی بر انتخاب کاندید تاثیر مثبت و معناداری دارند. همچنین ابعاد ارتباطات یکپارچه بازاریابی سیاسی (تبلیغات سیاسی، پیشبرد فروش سیاسی، روابط عمومی سیاسی و بازاریابی مستقیم سیاسی) نیز بر انتخاب کاندید تاثیر مثبت و معناداری دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Integrated Political Marketing Communications and Social Media on the Selection of Candidates in the Tenth Parliament Election

نویسندگان [English]

  • Azim Zareie Zareie 1
  • Vahid Sharafi 2
  • Mahsa Bahmani 1
1 Semnan University
2 Semnan University
چکیده [English]

Using marketing principles, concepts and tools in political activities and competitions is one of the exciting new functions of marketing. The aim of this study is to investigate the effect of integrated political marketing communications in the context of social media on the selection of candidates in the tenth election of parliament. The population of this study includes voters of the tenth election of Parliament in the cities of Shiraz, Semnan and Ilam. Research methodology, in terms of purpose, is applied, and the method of data collection is descriptive. It is a co-relational study based on structural equations. According to the infinity of the population, 384 persons were selected for sampling. Sampling method is accidental. The data collection tool is a standard questionnaire. Making the questionnaire indigenous and investigating its validity, the researchers have used the views of the academic experts and for its reliability, combination reliability is used. To analyze the data structured equation, LISREL software is used. The results showed that integrated political marketing communications and social media have a positive and significant impact on the selection of candidates. Moreover, dimensions of integrated Political marketing communications (including political advertising, political sales promotion, political PR and direct political marketing) have a significant positive impact on candidate selection.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political Marketing
  • Integrated Political Marketing Communications
  • Social Media
  • Election