دوره و شماره: دوره 11، شماره 4، آذر 1395، صفحه 1-234 

مقاله پژوهشی

بازتاب نظریه منازعه تمدن ها در ایران

صفحه 7-40

حمیدرضا محمدی؛ سید محمد علی تقوی؛ مهدی نجف‌زاده