موانع مشارکت در چالش میان فرهنگ سیاسی و حکمرانی خوب از دید مدیران ارشد دولت ج.ا. ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

مشارکت، هم یکی از مولفه های مهم فرهنگ سیاسی است و هم از شاخص های اصلی حکمرانی خوب محسوب می شود. تحقق حکمرانی خوب به عنوان یکی از مدل های توسعه، بدون مشارکت ممکن نیست، از این رو برای بررسی چرائی عدم تحقق حکمرانی خوب، باید موانع پیش روی شاخص های آن  مورد بررسی قرار گیرد. مشارکت در ایران با موانع متعددی روبروست که بخشی از آن را باید در فرهنگ سیاسی جستجو نمود. هدف این مقاله بررسی موانع مشارکت در چالش میان فرهنگ سیاسی و حکمرانی خوب از دید کارگزاران حکومتی در جمهوری اسلامی ایران است. سوال اصلی این مقاله این است که از دید مدیران ارشد دولتی مشارکت با چه موانعی در فرهنگ سیاسی روبروست و برای ارتقاء مشارکت در چارچوب حکمرانی خوب چه راهکارهائی را باید مورد توجه قرار داد؟ فرضیه مقاله این است که از دید مدیران ارشد، مهم ترین موانع مشارکت در فرهنگ سیاسی ایران و ارتباط آن با حکمرانی خوب عبارتند از فردگرایی منفی، استبداد زدگی، ضعف جامعه مدنی، مشکلات ساختاری، دولت شبه رانتی و تمرکزگرائی که کوچک کردن دولت، تقویت منافع و نمادهای ملی، بسط جامعه مدنی و حاکمیت اراده عمومی می تواند به ارتقاء آن در چارچوب حکمرانی خوب کمک کند. برای همین منظور سعی می گردد در این تحقیق با روش کیفی و با ابزار مصاحبه، ارتباط میان حکمرانی خوب از یک سو و فرهنگ سیاسی از سوی دیگر با تمرکز بر شاخص مشارکت با استفاده از نظرات کارگزاران و سیاستگذاران دولتی، بررسی و راهکارهای عملی برای ارتقاء آن پیشنهاد گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Barriers to Participation in the Challenges between Political Culture and Good Governance from the Perspective of Senior Managers in the Government of IR Iran

نویسندگان [English]

  • Amir Mohammad Haji Yousefi
  • Mohammad Ali Talebi
چکیده [English]

Participation is one of the main indicators of political culture and good governance. The realization of good governance as one of the models of development is not possible without ruling principle of participation. Therefore, to examine the realization of good governance, we should examine the barriers to its index. Participation in Iran faces several obstacles, some of which should be found within the political culture. The main purpose of this article is to investigate the participation barriers in the political culture and good governance from the perspective of senior manager in the Islamic Republic of Iran. The main questions of this paper are: what are the main barriers of participation in the challenges between political culture and good governance? And what should be done to promote participation? The hypothesis here is that the most important barriers to political participation in the political culture of Iran are negative individualism, tyranny stroke, weakness of civil society, structural problems and rentier state and its size. Attention to the national interests and symbols, development of civil society and sovereignty of public determination can help to promote participation within the framework of good governance. For this purpose, we tried to examine the relationship of political culture and good governance with the emphasis on the participation as an indicator through qualitative research and interviews

کلیدواژه‌ها [English]

  • Participation
  • Political Culture
  • Good Governance
  • Iran