سیاست و عرفان در مهابهاراتا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

عرفان، چه نسبتی با سیاست دارد؟ آیا میتوان از عارف سیاستمدار یا حاکم حکیم سخن گفت؟ در نوشتار حاضر به‌منظور پاسخ به این پرسشها، به خوانش مهابهاراتا پرداخته ‌شده است. بدین منظور، ابتدا به تعریف سیاست و ابعاد مختلف آن دست زده شده و نگاه عرفای هندی را نسبت به آنها مورد بررسی قرار دادهایم. بررسیها، نشان از آن داشت که عرفا و برهمنان درزمینهٔ مقولاتی همچون زندگی اجتماعی، دوستی و دشمنی، خیر مشترک و زور بهعنوان داده بنیادین، پیش‌فرض، هدف و وسیله سیاست با سیاستمداران اختلافات اساسی دارند. بدین خاطر، آنها، با هرگونه جمع شدن عرفان و سیاست در وجود یک شخص، مخالفت کردهاند. اما جریان دیگری از اندیشه نیز در مهابهاراتا وجود دارد که از سوی طبقه جنگجویان هندی هدایت میشود و به دنبال معنوی کردن سیاست است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

MYSTICISM AND POLITICS IN MAHABHARATA’S PHILOSOPHY

نویسندگان [English]

  • Mohammad Tabashir
  • Abolfazl Shakouri
چکیده [English]

What does Mysticism have to do with politics? Can we talk about mystic politician or political mystic? In this article to answer this question, Mahabharata’s philosophy as an important work in ancient India has been readout. For this purpose, at first, politics and its aspects have been defined and then we have studied Indian mystics view about politics and its aspects. Our study represented that the mystics view in the fields like social life, friendship and enmity, common good and force, as the fundamental data, assumption, aim and political instruments are different from that of politicians. So Mahabharata has opposed with the fusion of mysticism and politics in one person. But there is another process of thought in Mahabharata that is followed by the Indian warriors seeking to spiritualize politics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Politics
  • Mysticism
  • Ancient India
  • Mahabharata