دوره و شماره: دوره 13، شماره 1، اسفند 1396 
فرّه مندی در شاهنامه فردوسی و بحران جانشینی

صفحه 45-72

وحید بهرامی عین القاضی؛ روح اله اسلامی


سیاست و عرفان در مهابهاراتا

صفحه 73-96

محمد تباشیر؛ ابوالفضل شکوری