تحلیل تطبیقی جهانی شدن اقتصادی و سیاسی در دولت خاتمی و احمدی نژاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه اصفهان

چکیده

این مقاله با استفاده از تحلیل ثانویه شاخص‌های جهانی‌شدن کُف تلاش می‌کند تا رشد شاخص جهانی‌شدن اقتصادی و سیاسی را در دولت خاتمی و احمدی نژاد مقایسه نماید. این مقایسه دو یافته اصلی داشت. اولاً مشخص گردید در حالیکه در دولت خاتمی جهانی‌شدن سیاسی 26/16 و جهانی شدن اقتصادی 41/9 شاخص رشد داشته است، اما در دوره احمدی نژاد این رشد به ترتیب 39/2 و کمتر از یک یعنی 85./. شاخص بوده است. بالتبع نتیجه یافته اول این است که نوع دولت در ایران با میزان جهانی‌شدن مرتبط بوده است.ثانیاً و علیرغم این تمایز، همین طور مشخص گردید که در هر دو دولت خاتمی و احمدی نژاد به شیوه‌ای مشابه نوعی جهانی‌شدن نامتوازن حادث گردیده‌ است که در آنها جهانی‌شدن اقتصادی به ترتیب 15/28 و 6/39 شاخص از جهانی‌شدن سیاسی عقب‌ مانده است. بدین سان نتیجه یافته دوم مبین این موضوع است که میزان جهانی‌شدن در ایران باید به مقوله‌ای کلی‌تر از دولت نیز مرتبط باشد. در این جا مشخص ساختیم این عقب‌ماندگی مشابه باید کمتر متاثر از نوع دولت و بیشتر متاثر از ساختارهای قوام‌یافته داخلی مشابه تحلیل شود. به همین دلیل پیشنهاد شد در مطالعات جهانی‌شدن ایران، واحد تحلیل به جای آنکه صرفاً دولتها دیده شود، "درون" در نظر گرفته ‌شود؛ یعنی واحد تحلیلی که تاثیر دولت و ساختارهای قوام یافته تاریخی بیرون از دولت را توامان در بر‌گیرد. نهایتاً تمامی یافته های مزبور مشخص ساختند جهانی شدن در ایران چگونه به جای آنکه مقوله‌ای سراسر بیرونی باشد، جریانی است که تا حد زیادی به "درون" کشور متصل است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ECONOMIC AND POLITICAL GLOBALIZATION IN IRAN UNDER THE GOVERNMENT OF KHATAMI AND AHMADINEJAD: A COMPARATIVE APPROACH

نویسنده [English]

  • Abbas Hatami
چکیده [English]

This paper tries to analyze the growth of the index of economic and political globalization between the governments of Khatami and Ahmadinejad using secondary analysis of KOF Globalization Indexes. The findings of the paper firstly show that the growth of political and economic globalization in Khatami's government was 16.26 and 9.41 respectively, but under Ahmadinejad's government, this growth was 2.39 and less than one, namely, ./85 index, respectively. This means that the type of government in Iran has an impact on the degree of globalization. Secondly, our findings show that in both governments, an unbalanced globalization has been occurred in a similar way, in which the index of economic globalization under the governments of Khatami and Ahmadinejad were lagging behind of political globalization being respectively 28/15 and 39/6. Therefore, it shows that Iran's globalization depends on a more general category than the type of government. It was argued that this similar backwardness is less related to the type of government and is more influenced by similar inside consolidated structures. Therefore, it was suggested that in analyzing globalization studies in Iran, the analysis unit should be considered "inside" the country rather than the type of government. However, this analytical unit incorporates both the influence of the government and the consolidated historical structures outside the government. At the end, all these findings suggest that Iran's globalization is not an entirely external issue, but rather a flow that is largely connected to the "inside" of the country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political Globalization
  • Economic Globalization
  • Comparative Method
  • Khatami’s Government
  • Ahmadinejad’s Government