بررسی رابطه بین حمایت سیاسی دولت و سودآوری نسبی شرکت‌های فعال در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

3 دانشگاه پیام نور

چکیده

سودآوری نسبی شرکت در صنعت به عنوان یک سنجه رقابت­پذیری، نقاط قوت و ضعف تجاری شرکت را منعکس می­کند. سودآوری نسبی تحت تأثیر تصمیمات عملیاتی شرکت است که با تصمیمات سایر شرکت­های صنعت ارتباط دارد. بنابراین، این وابستگی عملیاتی بین شرکت‌های رقیب، جریان­های نقدی شرکت­ها را تحت تأثیر قرار داده و بر رفتار بازده سهام شرکت‌ها تأثیر می­گذارد­، لذا در تحقیق حاضر به بررسی تأثیر حمایت سیاسی دولت بر سودآوری نسبی­ پرداخته شده است. نمونه آماری مشتمل بر 141 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال‌های 1389 تا 1393 بوده که با روش حذف سیستماتیک انتخاب شده و در مجموع 705 سال- شرکت می‌باشند، برای بررسی فرضیات پژوهش از آزمون رگرسیون خطی، جهت تجزیه تحلیل داده­ها و آزمون فرضیات تحقیق از نرم افزار Eviews استفاده شده که نتایج رگرسیون حاکی از آن است که بین حمایت سیاسی دولت و سودآوری نسبی شرکت ارتباط مستقیم و معنی­داری، بین بعد اقتصادی حمایت سیاسی دولت و سود­آوری نسبی شرکت ارتباط مستقیم و معنی­داری و بین بعد اجتماعی حمایت سیاسی دولت و سود­آوری نسبی شرکت ارتباط مثبت و معنی­داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE STUDY OF RELATIONSHIP BETWEEN THE GOVERNMENT POLITICAL SUPPORT AND THE RELATIVE PROFITABILITY OF COMPANIES LISTED IN TEHRAN STOCK EXCHANGE THE STUDY OF RELATIONSHIP BETWEEN THE GOVERNMENT POLITICAL SUPPORT AND THE RELATIVE PROFITABILITY OF COMPANIES LISTED IN TEHRAN STOCK EXCHANGE THE STUDY OF RELATIONSHIP BETWEEN THE GOVERNMENT POLITICAL SUPPORT AND THE RELATIVE PROFITABILITY OF COMPANIES LISTED IN TEHRAN STOCK EXCHANGE THE STUDY OF RELATIONSHIP BETWEEN THE GOVERNMENT P

نویسندگان [English]

  • Reza Gholami Jamkarani 1
  • Ali Laalbar 2
  • Baharak Tarkhouni 3
1
2
3
چکیده [English]

The relative profitability of companies in the industry as a competitiveness measurement reflects company's business strengths and weaknesses. Relative profitability is influenced by the company's operational decisions that are associated with decisions of other companies in industry. Therefore, this operational dependence among competing companies affects company's cash flows and influence the stock returns behavior. So this study assessed “the effect of the government political support on the relative profitability”. The statistical sample is consisted of 141 companies listed in the Tehran Stock Exchange during the years 2010-2014 that have been selected using Systematic Elimination Method being totally 705 years-firm. To evaluate the hypotheses, the linear regression has been used. To analyze the data and test hypotheses, the EVIEWS software has been used. According to the regression results, the following findings have been achieved:
1.     There is a direct and significant relationship between the government political support and company’s relative profitability.
2.     There is a direct and significant relationship between the economic dimension of government political support and company’s relative profitability.
3.     There is a direct and significant relationship between the social dimension of government political support and company’s relative profitability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Relative Profitability
  • Political Support
  • Social Dimension of Political Support
  • Economic Dimension of Political Support