تحلیل و ارزیابی وضعیت رشته علوم سیاسی در ایران: سنجش نگرش استادان علوم سیاسی دانشگاه تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه تهران

چکیده

درک وضعیت رشته علوم سیاسی و ارزیابی نقاط قوت و ضعف آن یکی از دغدغه­های اصلی پژوهشگران و استادان علوم سیاسی در  یک دهة اخیر بوده است. ضرورت بحث در این زمینه این مسئله باز می­گردد که تاکنون پژوهشی میدانی برای درک نظر استادان علوم سیاسی دانشگاه تهران به عنوان یکی از بازیگران اصلی رشته علوم سیاسی- و تحلیل دیدگاه­های آنان دربارة وضعیت کنونی و آیندة احتمالی رشته علوم سیاسی در ایران انجام نشده است. بنابراین، پرسش اصلی این است که وضعیت و جایگاه رشتة علوم سیاسی را در حال حاضر و آینده چگونه ارزیابی می­کنید؟
محور اصلی بحث در مقاله حاضر، سنجش نگرش استادان علوم سیاسی دانشگاه تهران در رابطه با وضعیت آموزشی و پژوهشی رشته علوم سیاسی است. به منظور سنجش وضعیت موجود، متغیرهایی در رابطه آموزش، پژوهش، میزان علاقمندی به رشته، میزان رضایت از رشته، میزان تمایل به انجام کارهای پژوهشی و فعالیت­های گروهی انتخاب شده که بیانگر نگرش استادان در این زمینه باشد. جامعة آماری نیز شامل کلیة استادان گروه علوم سیاسی دانشگاه‌ تهران در سال تحصیلی 1396-1397 است که تعداد آنها 29 نفر بوده است. هدف اصلی نوشتار حاضر، توصیف و تحلیل نقاط قوت و ضعف رشتة علوم سیاسی برای ارتقای جایگاه آن در ساختار دانشگاهی کشور است.
* این مقاله مستخرج از طرح وضعیت علم سیاست در ایران؛ آسیب ها و راهکارها بوده که با حمایت صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور (INSF) انجام شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ANALYSIS AND EVALUATION OF POLITICAL SCIENCE DISCIPLINE IN IRAN: Measuring the Attitudes of Political Science Professors at Tehran University

نویسنده [English]

  • Ali Ashraf Nazari
چکیده [English]

Understanding the status of the political science and evaluating its strengths and weaknesses is one of the major concerns of scholars and political science professors in the latest decade. The need for discussion in this regard is related to this fact that so far field research has not been conducted to understand the views of political science professors of the University of Tehran - as one of the main actors - and to analyze their views on the current status and potential future of political science in Iran. So, the main question is how do you assess the status and position of the political science in present and future?The main focus of the discussion in this paper is to measure the attitudes of political science professors in Tehran University regarding the status of education and research in the field of political science. In order to measure the status quo, the variables affecting the relationship between education, research, degree of interest, degree of satisfaction, degree of willingness to do research works and group activities were selected that reflect the attitudes of professors in this field. The statistical society includes all political science professors of Tehran University in the academic year 1396-1397 (2017-2018), of which 29 persons were. The main purpose of this paper is to describe and analyze the strengths and weaknesses of the political science in order to promote its position in the academic structure of the Iranian universities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Communicative Rationality
  • Scientific Chain
  • Educational System
  • Political Science