رانسیر و بازپیکربندی توزیع امر محسوس در سیاست و زیبایی شناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای اندیشه سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده علوم سیاسی، واحد تهران مرکزی

2 دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی

چکیده

توجه به بعد زیبایی شناسانۀ تجربه سیاسی از جمله دغدغه های بنیادین رانسیر در تحقیقات تاریخی و سیاسی­ اش است. او با در نظر گرفتن سیاست و زیبایی شناسی به مثابه اشکال متفاوتی از مفهوم اختلاف وجوه زیبایی ­شناسانه سیاست و وجوه سیاسی زیبایی ­شناسی را در آثار و اعمالی پی می­گیرد که به بازپیکربندی توزیع امر محسوس انجامیده­است. در این مقاله ضمن تمرکز بر آراء و نظرات رانسیر در این باب، یعنی درهم ­بودگی و همبستگی دو حوزه سیاست و زیبایی ­شناسی، به بازشناسی و بازتعریف رانسیر از این مفاهیم به عنوان عرصه­ هایی برای بازپیکربندی تقسیم ­بندی ­های زمان و مکان می­ پردازیم تا از خلال آن نشان دهیم، بازسازی یک جهان ویژه ناسازگار و شکلی خاص از تجربه چگونه شکل می­گیرد. در مقالۀ حاضر، سعی در پاسخ به این پرسش داریم که «رانسیر در تحقیقات خود در حوزه­های سیاست و زیبایی ­شناسی چگونه توانسته به راه و امکانی نظری در ارتباط میان این دو حوزه دست یابد»؟ بنابر فرضیه ما، رانسیر با پیش ­فرض گرفتن درون­ بودگی دو حوزه سیاست و زیبایی شناسی و اینکه هر دو حوزه از راه­ های موازی به موضوعات واحدی می ­پردازند به اثرگذاری این دو ساحت بر توزیع امر محسوس توجه کرده است؛ آن هم در جایی که هر دو امر سیاسی را محقق می ­سازند. بدین ترتیب در مقاله پیش رو، پس از بررسی و شناخت آراء و نظرات رانسیر در دو حوزه­ سیاست و زیبایی­ شناسی، چگونگی رابطه این دو حوزه را روشن می ­سازیم؛ آن هم آنجا که هر دو به بازتوزیع امر محسوس می ­انجامند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

RANCIÈRE AND RECONFIGURATION OF DISTRIBUTION OF THE SENSIBLE IN POLITICS AND AESTHETICS

نویسندگان [English]

  • Masoumeh Mohammadyari 1
  • Mohammad Tohidfam 2
1
2
چکیده [English]

Rancière emphasizes the essential link between politics and aesthetics and seeks the aesthetical aspects of politics and the political aspects of aesthetics in the works and pragmatics that render to distribution of the sensible reconfiguration. By exploring the connection between politics and aesthetics, the article demonstrates the potential of Rancière’s theory for recognition and redefinition of these concepts as the areas of material and symbolic re-configuration to show how reconstruction of a shared world and a specific experience is formed. At present paper, we try to answer this question that how Rancière has achieved a theoretical way between these two areas of science in his researches in politics and aesthetics. According to our hypothesis, Ranciere emphasizes on the pre-condition of the conjunction and interconnectedness of these two spheres in order to create a new form of ‘common sense’. This new form, in consequence, creates a new horizon and enlarges our understanding of the ‘common’ by its redistribution. Therefore, this paper reviewing Rancière’s thoughts in two areas of politics and aesthetics, tries to highlight their connection leading to the redistribution of the sensible.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Politics
  • Aesthetics
  • Police
  • Distribution of the Sensible
-          رانسیر، ژاک (1388)، (الف) "رژیم­های هنری و کاستی­های مفهوم مدرنیته"، ترجمه بابک سلیمی­زاده، زیباشناخت، شماره 21.
-          رانسیر، ژاک، (1388)،(ب) "سیاست ادبیات"، ترجمه امیر احمدی آریان، هنر و معماری: زیباشناخت، شماره 21.
-          رانسیر، ژاک، (1390)، (الف)، "تماشاگر رهایی یافته"، ترجمه بابک سلیمی­زاده    http://mindmotor.biz/Mind/?p=2330
-          رانسیر، ژاک، (1390)، (الف)، "تاملی بر عدم اجماع: سیاست و استتیک"، ترجمه بابک سلیمی­زاده    www.mindmotor.info
-          رانسیر، ژاک(1392)، (الف)،پارادوکس های هنر سیاسی، ترجمه اشکان صالحی، تهران: بن گاه.
-          رانسیر، ژاک(1392)،(ب) ده تز در باب سیاست با دو پیوست، ترجمه امید مهرگان، تهران: رخداد نو.
-          رانسیر، ژاک(1393)، (الف) استتیک و ناخرسندی هایش، ترجمه فرهاد اکبرزاده، تهران: انتشارات امید صبا.
-          رانسیر، ژاک(1393)، (ب) توزیع امر محسوس: سیاست و استتیک و رژیم های هنری و کاستی های انگاره مدرنیته، ترجمه اشکان صالحی، تهران: بن گاه.
-          رانسیر، ژاک (1393)، (پ) سیاست ورزی زیبایی شناسی، ترجمه فتاح محمدی، تهران: هزاره ی سوم.
-          رانسیر، ژاک (1393)،(ت) ناخودآگاه استتیک، ترجمه مجید نظری، تهران: ناهید.
-          رانسیر، ژاک(1394)،(الف) آینده تصویر، ترجمه فرهاد اکبرزاده، تهران: امید صبا.
-          رانسیر، ژاک(1394)،(ب) عدم­توافق، ترجمه رضا اسکندری، تهران: گهرشید.
-          ژیمنز، مارک (1393)، زیباشناسی چیست؟ ترجمه محمدرضا ابوالقاسمی، تهران: نشر ماهی.
-      Dasgupta, Sudeep (2008), "Art is going elsewhere. And politics has to catch it". An interview with Jacques Ranciere, Krisis, Issue 1.
-      Ranciere, Jacques (1992), "Politics, Identification, and Subjectivization", October, VOL.61, The Identity in Question. Pp.58 – 64.
-      Ranciere, Jacques (2004), "INTRODUCTION DISAGREEMENT", translated by steven Corcoran, ANGELAKI; Journal of the theoretical humanities, volume 9, number 3, December.
-      Ranciere, Jacques (2006), "thinking between disciplines: an aesthetics of knowledge", translated by Jon Raffe, PARRHESIA, number, 1 – 12.
-      Richard, Eldridge(2003), An Introduction to the Philosophy of Art. Cambridge University Press.
-      Roger Scruton (2001), Kant: A Very Short Introduction. Oxford University Press.
-      Paul Guyer (2006), Kant. London: Routledge.
-      Hewlett, Nick (2007), Badiou, Balibar, Ranciere; Rethinking Emancipation, New York: Continuum International Publishing Group.
-      May,Todd(2008)The Political Thought of Jacques Rancière; Creating Equality, Edinburgh: Edinburgh University Press Ltd.