تفسیر زمینه های معرفت شناختیِ فلسفه سیاسی اجتماع گرایان؛ با تأکید بر دستگاه فلسفی ویتگنشتاین متأخر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکترای علوم سیاسی

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم سیاسی

چکیده

اجتماع­گرایی از مهم­ترین مکاتب فکری در اندیشه سیاسی معاصراست که از حیث فلسفی دارای ریشه­های متفاوتی است.به گونه­ای که برخی محققان، اجتماع­گرایان را«نوارسطویی» و عده­ای نیز آنان را «نوهگلی» می­دانند.اما این مقاله تحلیل و تفسیر زمینه­های معرفت­شناختی فلسفه ­اجتماع­گرایی بر مبنای اندیشه ویتگنشتاین متاخر را مورد بررسی قرار داده است.ویتگنشتاین در «پژوهشهای­فلسفی»،با نوعی چرخش معرفت­شناختی،نظریه «بازی­های زبانی»را مطرح نمود که نشانگر کاربرد واژه­ها در تعاملات زندگی اجتماعی است.از این ­منظر،مقاله ­حاضر به بررسی تاثیرات انقلاب معرفتی- زبانی ویتگنشتاین متأخر بر اندیشه ­سیاسی فلاسفه اجتماع­گرا پرداخته است.پرسش این است که نظریه فلسفی ویتگنشتاین متأخر چگونه به شکل­گیری الگویی زمینه­مند در اندیشه اجتماع­گرایان معاصر کمک کرده است؟.نتایج بحث حاکی از آن است که فلسفه ویتگنشتاین متأخر به مثابه انقلابی معرفتی در دوره ­معاصر به­صورت غیرمستقیم به فلسفه ­­سیاسیِ اجتماع­گرا کمک نموده تا با اتکا به آن الگویی زمینه­­مند پیدا کند و سپس با پیروی از این روش به نقد مواضع اساسی لیبرالیسم به­عنوان یک فراروایت و زبان جهانشمول بپردازد.با ابتنای بر رویکردی تفسیری،مقصود نشان دادن این موضوع مهم است که چگونه می‌توان بصیرت فلسفی ویتگنشتاین متاخر را در حوزه‌هایی بکار برد که او در آثارش مستقیماً به آن‌ها نپرداخته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE INTERPRETATION OF THE EPISTEMOLOGICAL FIELDS OF COMMUNITARIANS’ POLITICAL PHILOSOPHY WITH THE EMPHASIS ON THE LATE WITTGENSTEIN PHILOSOPHICAL IDEA

نویسندگان [English]

  • Mokhtar Nouri 1
  • Farzad Azarkamand 2
چکیده [English]

Communitarianism is one of the most important schools of thought in contemporary political philosophy, which has different roots in philosophy. This paper examines the analysis and interpretation of the epistemological fields of the philosophy of communitarianism based on late Wittgenstein's ideas. In the book "Philosophical investigation", Wittgenstein through an epistemological turn argued the theory of "linguistic games" indicating the use of words in the social life interactions. The present paper examines the effects of the late Wittgenstein epistemic-linguistic revolution on the political thought of communitarian philosophers and has explained and interpreted the relation between epistemological changes and the field of politics. The results of the discussion suggest that the late Wittgenstein philosophy has indirectly helped the communitarian Political philosophy forming a contextualism pattern. Then it has criticized the position of liberalism as a meta-narrative and comprehensive language. The main purpose of the authors is to show how the late Wittgenstein philosophical insight can be used in the areas where he has not directly addressed in his work.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Epistemology
  • Late Wittgenstein
  • Language Games
  • Liberalism
  • Communitarianism
  • Contextualism
استرول،اوروم (1394)، ویتگنشتاین،ترجمه محسن طلایی­ماهانی،چاپ اول ،تهران،نشر حکمت.
اسمیت،جیمز(1395)،«چرا چارلز تیلور بی نظیر است؟»،ترجمه میلاد اعظمی­مرام،تهران:سایت ترجمان علوم انسانی،http://www.tarjomaan.com
بهشتی،سیدعلیرضا(1380)، بنیاد نظری سیاست در جوامع چندفرهنگی،تهران: بقعه.
پاتریک،موراگ(1388)،«هویت،تنوع و سیاست شناسایی»،در کتاب: نظریه سیاسی در گذار (بررسی انتقادی)، ویراسته نوئل اسولیوان،ترجمه حسن آب­نیکی،تهران: نشر کویر.
پالمر،ریچارد(1377)،علم هرمنوتیک،ترجمه محمدسعیدحنایی کاشانی، تهران: نشر هرمس.
تامپسون،سیمون(1376)،«پساتجددگرایی،بنیانگرایی و زمینه­گرایی»،ترجمه سیدعلیرضا­بهشتی، نشریه میان رشته­ای مدرس علوم انسانی،شماره4.
تلیس،رابرت بی(1385)،فلسفه راولز،ترجمه خشایار دیهیمی،تهران: طرح نو.
تیلور و دیگران(1392)،چندفرهنگ­گرایی:بررسی سیاست­شناسایی،ترجمه طاهرخدیو و سعید ریزوندی، تهران:رخ­داد نو.
خالقی،احمد(1382)،قدرت،زبان و زندگی روزمره درگفتمان فلسفی- سیاسی معاصر،تهران:گام­نو.
رورتی،ریچارد(1390)،«عدالت به مثابه وفاداری وسیع­تر»،ترجمه سید مهدی ناظمی قره­باغ، نشریه سوره ، شماره 52-5.
ریکور،پل(1390)،زندگی در دنیای متن،ترجمه بابک احمدی،تهران: نشر مرکز.
کِلی،پل(1388)،«نظریه سیاسی در پسرفت؟نظریه سیاسی جدید و نظم تاریخی»،در کتاب: نظریه سیاسی در گذار،ویراسته نوئل اسولیوان، ترجمه حسن آب­نیکی،تهران: نشر کویر.
لان،کریس(1391)،ویتگنشتاین و گادامر(به­سوی فلسفه پساتحلیلی)،ترجمه­ مرتضی­عابدینی­فرد،تهران: نشر کتاب­پارسه.
لیوتار،ژان فرانسوا(1384)،وضعیت پست­مدرن،ترجمه حسینعلی نوذری،تهران: گام­نو.
مک­اینتایر،السدیر(1393)،در­پی­فضیلت،ترجمه حمید شهریاری و محمدعلی شمالی،تهران:سمت.
-----------(1394)،«اجتماع،حقوق،اصطلاح و رتوریک حق­ها»،ترجمه علی عابدی رنانی،در زبان پدری؛ مجموعه مقالاتی درباره حقوق بشر، تهران:نشر ترجمان.
والزر،مایکل(1389الف)،حوزه­های عدالت؛در دفاع از کثرت­گرایی و برابری،ترجمه صالح نجفی، تهران: ثالث.
--------(1389ب)، فربه و­نحیف،ترجمه­سیدصادق­حقیقت­ومرتضی­بحرانی،تهران:پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
--------(1391)، در باب مدارا،ترجمه صالح نجفی، تهران: پردیس­دانش.
ویتگنشتاین،لودویک،(1380)،سخنرانی درباره اخلاق، رساله منطقی-فلسفی،ترجمه­عبدالکریم رشیدیان، تهران: نشرنی.
-------------- (1392)، کتاب­های آبی و قهوه­ای، تمهیدات «پژوهش­های فلسفی»، ترجمه ایرج قانونی، تهران: نی.
-------------- (1394)،رساله منطقی-فلسفی، ترجمه و شرح:سروش­دباغ، تهران: هرمس.
-------------- (1395)،درباره اخلاق و دین،تدوین و ترجمۀ مالک­حسینی، بابک عباسی، تهران: هرمس. 
وینستین،جک راسل(1390)،فلسفه مک­اینتایر،ترجمه کاوه بهبهانی،تهران:نشر نی.
همپتن،جین (1385)،فلسفه­سیاسی،ترجمه خشایار دیهیمی،تهران:طرح­نو.
هورتن،جان(1386)،«چارلز تیلور: خودیت،اجتماع و دموکراسی»،در کتاب: دموکراسی لیبرال و منتقدان آن،ویراسته اپریل­کارتر و جفری استوکس،ترجمه حمیدرضا­رحمانی­زاده دهکردی،تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
--------(1387)،«سبکی یا سنگینی؟فلسفه سیاسی و دورنماهای آن»،در کتاب: تحولات جدید در علوم سیاسی،ویراسته آدریان لفت­ویچ، ترجمه سیداحمد موثقی، تهران: نشر میزان.
هیتون،جان و گراور،جودی(1392)،لودویگ ویتگنشتاین، ترجمه محمد فیروزکوهی،تهران: پردیس­دانش.       
Bendor and Mookherjee, Janathan and Dilip (2008),Communitarian versus Universaltic Norms, Quarterly Journal of Political Science, 2008, 3: 1–29.
Edwards, Ian (2003), Derrida s (Ir),religion: A Theology (of Difference), Duquesne University. By Janus Head, 6(1), 142-152,byTriviom Publications Pittsburgh.
Etzioni, Amitai (2015), Communitarianism, The encyclopedia of Political Thought, first edition.edited by Michael T. Gibbons. © 2015 John Wiley & Sons, Ltd. Published 2015 by John Wiley & Sons, Ltd. DOI: 10.1002/9781118474396.wbept0184.
Frazer, Elizabeth (1999), The Problems of Communitarian Politics: unity and conflict, Oxford University Press.
Horwich, Paul (2016), Wittgenstein on Truth, Argumenta 2, 1 (2016): 95-105 ©
ISSN 2465-2334, University of Sassari.
L. Arrington, Robert(2001) ,Theology as grammar, in :Wittgenstein and Philosophy of Religion; L. Arrington, Robert and Mark Addis (eds.); Routledge Taylor& Francis Group, London and New York.
Luksic Hacin, Marina (2016), Theorizing the concept of multiculturalism through Taylors politics of recognition, DVE DOMIVINI. Two HOMELANDS, 44. 2016.
Plant, Raymond (1991), Modern Political Thought, Oxford: Basil Blakwell.
Swift,Adam(2001),Political Philosophy:A Beginner guide for Student and Politcans,Cambridge:Polity Prees.
Taylor, Charles (1992), Multiculturalism and The Politics of Recognition, eds. Charles Taylor, Amy Gutmann, Princeton: Princeton University Press, 25–74.
Walzer, Michael (1990), The Communitarian Critique of Liberalism, Institute for Advanced Study, Vol. 18, No. 1 (Feb., 1990), pp. 6-23.
Young, Iris Marion (1990), justice and the politics of difference, Princeton: princeton university press.