گذار از نوسازی به دموکراتیزاسیون؛ توسعه سیاسی در هندوستان و درس‌های آن برای ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیات علمی و استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آیت الله آملی

چکیده

الگوی توسعه سیاسی هندوستان نشان می‌دهد که مفروضات مکتب نوسازی برای تشریح فرایند توسعه، حداقل در بعضی از کشورها، نه مفید است و نه صحیح. بر پایه واقعیت‌های عینی، دموکراسی ماندگار در هندوستان محصول نوسازی عرصه‌های اقتصادی و فرهنگی نمی‌باشد، بلکه دموکراسی خود ابزاری بود برای ایجاد نوسازی و تحولات اساسی و ساختاری در عرصه های مختلف سیاسی و اجتماعی و فرهنگی. به بیان دیگر نزد نظریه‌پردازان نوسازی، دموکراسی متغیر وابسته و محصول تحول در عرصه های دیگر اجتماعی است؛ اما بنا برفرایند دموکراسی در هند و نظر بسیاری از تئوری‌پردازان دموکراتیزاسیون، از جمله آمارتیا سن، دموکراسی می‌تواند متغیر مستقل و علت تحول در عرصه های دیگر نیز باشد. نهادهای کارآمد اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ثمرة نهادهای سیاسی دموکراتیکی می-شوند که به لحاظ وجودی بر نهادهای دیگر اولویت دارند. بر این مبنا دموکراسی بیش از آنکه عنوان یک وضعیت خاص باشد، آنگونه که از سوی نظریه‌پردازان مکتب نوسازی مطرح شده بود، فرایندی است پویا و مداوم که از طریق عملیاتی نمودن مفهوم مشارکت همگانی، حتی در پایینترین گستره‌های اجتماعی، به ایجاد جامعه‌ای با روابط منصفانه‌تر منجر می‌شود. دغدغه اساسی ما در مطالعه پیش رو، با تکیه بر فرایند دموکراتیزاسیون در هندوستان، فهم ضرورتهایی است که دموکراسی را به متغیر مستقل توسعه‌ای پایدار مبدل می‌سازد. مطالعه حاضر از نوع مطالعات بنیادی است که سعی می‌کند با ارجاع به چگونگی توسعه سیاسی در هند و رجوع به بعضی از نظریه‌های عرصه دموکراتیزاسیون به مطالعات موجود در زمینه دموکراسی در ایران تعمیق ببخشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Transition from Modernization to Democratization, the political development in India and its lessons for Iran

نویسنده [English]

  • Seyed Mohammad Mohammadi
Faculty member and Chairperson
چکیده [English]

When India came to democracy it was considered to be essentially a backward and traditional society. The post-independence conditions of India and the process of its political development shows that the assumptions of the modernization school of thought are neither useful nor correct for describing the development process in India, Although the growth of democracy in countries such as South Korea can confirm the views of political modernization. Based on objective facts, democracy in India was instrumental in creating modernization and structural changes in various political, social and cultural arenas. According to Democratization theorists, democracy is more than the title of a particular state, as proposed by the theorists of the modernization thinkers, a dynamic and continuous process that leads to the operationalization of the concept of the universal participation. The beneficial economic, cultural and social institutions are the fruits of democratic political institutions that externally prioritize other institutions. In present study, our fundamental concern is to understand the reason of sustainability of democracy in India and the lessons which it might have for Iran. The research hypothesis is based on the belief that the particular process of democratization in India is the reason of this durability. The study is attempting by describing the processes of democracy at the speculative level as well as the real life, demonstrate the reasonableness of the hypothesis of research and the lessons that it may have for the political development in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Modernization"
  • "Political Development"
  • "Democratization"
  • "India"
  • "Iran"
سن آمارتیا، اندیشه عدالت، (1390) مترجمان محمودی وحید و همایون پور هرمز، نشر کندو کاو ، تهران.
عجم اوغلو دارون و رابینسن  جیمز، (1390) ریشه های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی، مترمجمان خیرخواهان  جعفر و سرزعیم علی، کویر، تهران.
مددپور محمد، (1380) خودآگاهی تاریخی، اسلام و اندیشه مدرن، کتاب چهارم، موسسه فرهنگی منادی تربیت، تهران.
میرسپاسی علی، (1386) روشنفکران ایران: روایتهای یاس و امید، ترجمه مخبر عباس ، نشر توسعه، تهران.
Banerjee, Mukulika, Democracy, (2005), www.lse.ac.uk/.../pdf/
Bhargava, Rajiv.(Edited) (2008)  Politics and Ethics of the Indian Constitution. New Delhi: Oxford University Press.
Bhargava, Rajiv (Edited) (1998) Secularism and its critics, New Delhi, Oxford University Press.
Gershman, Carl, Why the Developing world Needs and Wants Democracy, (Sep 12, 2003), www.ned.org
Grugel, Jean, (2002) Democratization  a Critical Introduction, New York, Palgrave.   
Hasan, Zoya, (2000) The political Career of the state in Independent  India  in Politics and State in India, Hasan, Zoya (ed)  Sage , New Delhi.
Human Developmen Report 2002, Deepening Democracy in a fragmented world, for UNDP, by oxford, New York,
Huntington, Samuel P., (1968) Political Order in Changing Societies, London, Yale University press.
Lipset, Seymour Martin, (1959) Some Social Requisites of Democracy:
Economic Development and Political Legitimacy. American Political
Science Review.
53 (March): 69-105, http://dx.doi.org/10.2307/1951731.
Lipset, Seymour M. (1960). Political Man. The Social Bases of Politics.
New York: Doubleday
Menon, Krishna, (2011) Democracy and Development in India, Article/ May 26- 7:53PM, http://socialsciences.in/article/democracy-and-development-india.
Mohammadi, S. Mohammad (2010) Islam and the unfinished project of modernity: Secularism and secularization in Iran, VDM Verlag Dr. Muller, Berlin.
Moore, Barrington, (1966) The Social Origins of Dictatorship and Democracy: Lord and Peasant in the Making of the Modern World,Boston, Beacon Press.
Nandy, Ashish, Sustaining the Faith and Summary of CSDS poll, India Today, (August 11, 1996), 28-39.
Pantham, Thomas, Indian Secularism and Its Critics: Some Reflections, The Review of Politics,Vol. 59, No. 3, (Summer, 1997), pp. 523-540
Sen, Amarty (2000) Development as Freedom, New York, Alfred A. Knope.
Sen, Amartya, " Democracy as a Universal Value", Journal of Democracy, Volume 10, number 3(July 1999): pp 3-17.
Sen, Amartya (2005)  The Argumentative Indian, Farrar Straus and Giroux, New York.
 
Struhl, Karsten J., (2007) Is Democracy a Universal value? Whose Democracy?, www.academia.edu/
Vanaik, A., Bhargave, R.,(ed) (2010) Understanding Contemporary India, Orient Black Swan, New Delhi.
Witsoe, Jeffery, (2013) Democracy against Development, Lower-caste politics and political modernity in postcolonial India, Chicago , Chicago Press.
 
پهلوی، محمدرضا، پاسخ به تاریخ، http://mahanlibrary.ir/biography/1398/3/10