دوره و شماره: دوره 14، شماره 1 - شماره پیاپی 53، اسفند 1397، صفحه 236-1 

مقاله پژوهشی

شوراهای اسلامی شهر و روستا و تمرکززدایی در جمهوری اسلامی ایران

صفحه 34-7

غلامرضا ابراهیم آبادی؛ سیدعبدالرحیم ابوالحسنی