تخریب و مبارزات منفی در انتخابات ریاست جمهوری ایران؛ علل و زمینه ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی

3 استادیار علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی تهران

چکیده

هدف مقاله شناخت علل سیاسی- اجتماعی و حقوقی پدیده تخریب و مبارزه منفی در انتخابات ریاست جمهوری ایران از نگاه نخبگان سیاسی است. افزایش کم‌سابقه مبارزات منفی در انتخابات چند دوره اخیر ریاست جمهوری از جمله مسائل مبتلابه ای است که کمتر، علمی مطالعه شده است. پرسش اصلی این است که چرا مبارزه منفی در مناظرات و تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری ایران در چند دوره اخیر افزایش یافته است؟ مبانی نظری تحقیق برگرفته از نظریه‌های فرهنگ و خلقیات و روانشناسی سیاسی -اجتماعی ایرانیان، مبارزات انتخاباتی و نظریه‌های ساختاری- نهادی است. پژوهش از روش اسنادی برای مطالعات پیشینه و مبانی نظری؛ و از روش کیفی با تکنیک مصاحبه هدفمند و هدایت شده برای جمع‌آوری داده‌های میدانی بهره گرفته است. برای انتخاب جامعه آماری نیز با استفاده از روش نمونه‌گیری «شبکه‌ای» با شانزده تن از نخبگان سیاسی شامل استادان علوم سیاسی و برخی نمایندگان احزاب مصاحبه شده است. یافته‌های پژوهش نشان داد تلاش برای کاهش اعتبار رقیب، تأثیرگذاری بر رأی دهندگان، غلبه فضای هیجانی، ریشه داشتن فرهنگ حذف و تخریب در جامعه، اولویت منافع گروهی بر منافع ملی، ضعف جامعه مدنی و رفتار مدنی، ضعف احزاب سیاسی، ضعف قوانین بازدارنده و سوگیری نهادهای ناظر و اجرایی انتخابات از جمله مهمترین علل سوق یافتن رقابت‌های انتخاباتی به مبارزات منفی و تخریب اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Negative Campaigns in Iran's Presidential Elections,Causes and Context

نویسندگان [English]

  • mohammad babaei 1
  • Sasan Moradi 2
  • Ali asghar Ghasemi 3
2 Graduated M.A in Political Science, Kharazmi University
3 Political Science Department,Law and Political Science Faculty, Kharazmi University, Iran, Tehran
چکیده [English]

The aim of the article is to understand the political, social and legal causes of Mudslinging and the negative struggle in the presidential elections of Iran from the political elite viewpoint. The increase in the amount of negative campaigns in the recent presidential elections is one of the issues facing Iran, which has been less studied. The main question is why the negative struggle in the presidential election debates and propaganda has increased in recent years? Theoretical foundations of research are based on theories of Iranian culture and political psychology, electoral campaigns, and structural-institutional theories. Survey method as well as a semi-structured interview technique applied to collect field data. Using a "network" sampling method to select the statistical community, as we could interviewed with 16 political elites including political science professors and some representatives of the parties. Findings of the research showed that the priority of group interests against national interests, the weakness of civil society and civil behavior, the weakness of political parties, the weakness of the laws and the bias of election observational and executive institutions are among the most important causes of electoral negative competition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Elections
  • Negative struggle
  • Mudslinging
  • presidential
  • Political elite
استراس، آنسلم؛ کوربین، جولیت (1385). اصول روش تحقیق کیفی. ترجمه: بیوک محمدی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ اول.
- اشرف، احمد؛ کاتوزیان، محمدعلی؛ آبراهامیان، یرواند (1382). جستارهایی درباره تئوری توطئه در ایران. ترجمه محمد ابراهیم فتاحی. تهران: نشر، نی.
- اشکوری، سیدعبدالمجید (1385). از تخریب تا تقدیس. تهران:پرتو ولایت.
- بنی هاشمی، میرقاسم (1395). انتخابات، ثبات سیاسی و امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران. تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
- توسلی، علامعباس(۱۳۸۰).نظریه‌های جامعه‌شناسی. تهران: سمت
- جلائی پور، حمیدرضا (1392). جامعه‌شناسی ایران، جامعه کژ مدرن. تهران: نشر علم.
- جمال‌زاده، محمدعلی (1345). خلقیات ما ایرانیان. تهران: انتشارات فروغی. 
- دهقانی، حمید (1395). از کارزارهای انتخاباتی تا رفتارهای انتخاباتی. تهران :جامعه‌شناسان.
- رابرت گر، تد (1388). چرا انسان‌ها شورش می‌کنند. ترجمه علی مرشدی زاد. تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
- ربیعی، علی (1380). جامعه شناسی تحولات ارزشی، نگاهی به رفتار شناسی رأی دهندگان در دوم خرداد 1376. تهران: انتشارات فرهنگ و اندیشه.
- ریتزر، جورج (۱۳۷۹). نظریه جامعه ‌شناسی در دوران معاصر. ترجمه محسن ثلاثی. تهران: انتشارات علمی.
- رضا قلی، علی (1389). جامعه‌شناسی نخبه کشی. تهران: نشرنی.
- زارع، حمید (1391). بازاریابی مبارزات انتخاباتی. تهران :انتشارات ترمه.
- زونیس، ماروین (1387). روانشناسی نخبگان سیاسی ایران. ترجمه پرویز صالحی، زهرا لیادی، سلیمان امین زاده. تهران : انتشارات چاپ بخش.
- سریع القلم، محمود (1389). فرهنگ سیاسی ایران. تهران:انتشارات فروزان. 
- سیدمن، اروینگ (1395). مصاحبه به عنوان یک روش پژوهش کیفی. ترجمه سید علی کوشا زاده، علی رضا جابری، سارا حسینی ارانی. تهران: نشر مهکامه.
- شلر، ماکس (1392). کین‌توزی. ترجمه صالحی نجفی و جواد گنجی. تهران :نشر ثالث.
- شمیرانى، علیرضا (1378). رقابت و ثبات‌ سیاسى. فصلنامه مطالعات‌ راهبردى. تهران: شـماره چهارم، تابستان‌، 1378، ص ص ۲۱۹-۲۰۱.
- عبدی، عباس (1390). فقدان حاکمیت قانون. در : مسائل اجتماعی ایران؛ انجمن جامعه‌شناسان ایران. تهران ، نشر آگه.
- قانون انتخابات ریاست جمهوری.
- قهرمان پور، رحمان (1394). بازی انتخابات ریاست جمهوری. تهران: انتشارات، تیسا.
- کاواناگ، دنیس (1379). مبارزات انتخاباتی: آموزه‌های نوین در بازاریابی سیاسی. ترجمه: رضا حائز. تهران : پنگان.
- کیوی، ریمون، کامپنهود، لوک وان (1385). روش تحقیق در علوم اجتماعی. ترجمه عبدالحسین نیک گهر. تهران: نشر توتیا.
- گافمن، اروینگ (1392). داغ ننگ، چاره‌اندیشی برای هویت ضایع‌شده. ترجمه مسعود کیانپور. تهران : نشرمرکز.
- لرنر، دانیل (1383). گذر از جامعه سنتی. ترجمه غلامرضا خواجه سروی. تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
- لوبون، گوستاو (1369). روانشناسی توده‌ها. ترجمه: کیومرث خواجوی ها. تهران: نشر روشنگران.
- منتظری، حسینعلی. نامه به فقها و حقوقدانان محترم شورای نگهبان. بازیابی (5/11/1396). https://amontazeri.com/book-index/didgaha/993
- مشفق، محمد علی(۱۳۹۶). کندوکاوی آسیب شناسانه در نظام انتخابات. تهران : انتشارات کویر.
- موسی زاده، ابراهیم (1387). نظارت انتخاباتی (ماهیت نظارت شورای نگهبان). فصلنامه حکومت اسلامی، سال سیزدهم، شماره دوم، تابستان 87. ص ص. 92 – 63.
- نیاکوئی، امیر (1393). جامعه شناسی منازعات سیاسی ایران (انتخابات1388). پژوهشنامه علوم سیاسی، سال دهم، شماره اول، زمستان 1393، ص ص.199-230.
- نیومن، بروس. آی (1391). بازاریابی انبوه در سیاست، دمکراسی در عصر تصاویر ساختگی. ترجمه: آرام اطاعتی؛ امید مهدیه. تهران : دفتر پژوهش های فرهنگی.
- نیومن، بروس. آی (1397). انقلاب بازاریابی (آموزه‌هایی در مورد بازاریابی موثر از کمپین‌های اخیر ریاست جمهوری امریکا). ترجمه: شهاب طلایی شکری؛ مهدی عبدالحمید. تهران: نشر بازاریابی.
- هاشمی، محمد (1382). نظارت شورای نگهبان انضباطی است، نه استصوابی و نه استطلاعی. مجله پژوهش‌های حقوق تطبیقی. شماره ۳۱ (زمستان ۱۳۸۲)، ص ۱۸۹-۱۷۹.
- Annemarie S. Walter1 (2013). Negative campaigning in estern Europe: similar or different. Political Studies. vol. 62, 1_suppl: pp. 42-60.
- Annemarie S. walter1, Wouter van der brug, Philip van Praag (2013). When the stakes are high: party competition and negative compaiging. Comparative political studies, vol. 47, 4: pp. 550-573.
- Borghini, Andrea (2017). What Is Verbal Violence? Updated May 23, 2017. https://www.thoughtco.com/what-is-verbal-violence-2670715. Accessed 12 November 2018.
- Character assassination law and legal definition. Uslegal. https://definitions.uslegal.com/c/character-assassination/. Accessed: February, 15, 2018.
- Christian Elmelund-Præstekær, Helle Mølgaard Svensson (2016). Ebbs and flows of negative campaigning: A longitudinal study of the influence of contextual factors on Danish campaign rhetoric.The International Journal of Press/Politics, vol. 21, 2: pp. 253-272.
- G. Geer, John (2006). In Defense of negativity, attack Ads in Presidential campaigns. University of Chicago Press.
- Kim Leslie Fridkin, Patrick J. Kenney, (2004). Do negative messages Work? The impact of negativity on citizens’ evaluations of candidates. American politics research. . vol. 32, 5: pp. 570-605.
- Koeing, Fredrick (1985). Rumor in the marketplace. House Publishing Company.
- Kyle, Mattes, P. Redlawsk, David, (2015). The Positive Case for Negative Campaigning. Chicago: University of Chicago Press.
- Lie. Oxford Dictionary. Retrieved 8 April 2017.
- M. Dowling, Conor, Krupnikov, Yanna, (2016). The Effects of Negative Advertising. What Is a Negative Advertisement? Accessed 22 December 2018. http://oxfordre.com/politics/view/10.1093/acrefore/9780190228637.001.0001/acrefore-9780190228637-e-51#acrefore-9780190228637-e-51-bibItem-0015
- Martin dolezal1, Laurenz ennser-jedenastik1, Wolfgang C. muller1, (2016). Negative campaigning and the Logic of Retaliation in Multiparty Competition. The international journal of press/Politics. vol. 21, 2: pp. 253-272.
- Min, young (2004). News coverage of negative political campaigns: An experiment of negative campaign effects on turnout and candidate preference. Harvard international journal of press/Politics. vol. 9, 4: pp. 95-111.
- Richard R. Lau, Gerald M. Pomper (2001). Negative campaigning by US SenateCandidates .Party politics. vol. 7, 1: pp. 69-87. 
- Rojas, Rafael; Blanco, Juan Antonio; de Aragon, Uva; Montaner, Carlos Alberto; Faya, Ana Julia; Lupi, Gordiano (2012). Aim, Fire! Character Assassination in Cuba. Miami: Eriginal Books.
-Timothy B. Krebs, David B. Holian (2007). Competitive positioning, deracialization, and
Attack speech. American Politics Research. vol. 35, 1: pp. 123-149.