تاثیر توانمندسازی سیاسی زنان بر حکمرانی خوب: (درسهایی از سوئد برای ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی ، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

2 استاد روابط بین الملل و علوم سیاسی، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، تهران، ایران

چکیده

هدف این نوشتار بررسی و تحلیل تاثیر توانمندسازی سیاسی زنان بر حکمرانی خوب در سوئد و یافتن الگویی از این حیث برای ایران است. سوئد به عنوان کشوری پیشگام در برابری جنسیتی و حکمرانی خوب محسوب می‌شود. در ایران نیز جایگاه و حقوق زنان پس از انقلاب اسلامی بهبود یافته‌است، اما زنان همچنان با یک توسعه نامتوازن روبرو هستند و با وجود غلبه بر بخشی از انگاره‌های سنتی، موانع اجتماعی، توانمندی مطلوبی در حوزه سیاسی کسب نکرده‌اند. در همین راستا پرسش اصلی این است که توانمند سازی سیاسی زنان چه تاثیری بر حکمرانی خوب دارد و با مطالعه این روند در کشور سوئد چه آموزه‌هایی برای ایران می‌توان استخراج کرد؟ بر این مبنا تحقیق حاضر ابتدا با استفاده از روش قیاسی- فرضیه‌ای و با ترکیب نظریه توانمندسازی لانگه (سطح خرد) و مالهوترا (سطح کلان) به بررسی تاثیر توانمند سازی سیاسی زنان بر حکمرانی خوب در کشور سوئد می‌پردازد و از این طریق، مدل توانمندسازی سیاسی زنان در سوئد را استخراج مینماید. مهم‌ترین راهکار در کشور سوئد، تشخص بخشیدن به زنان، ارائه مسئولیت اجتماعی از طریق مشارکت مدنی (نهادهای‌مردمی، گروه‌های داوطلبانه و...) و کمرنگ‌شدن نگاه جنسیتی از طریق آموزش است. با توجه به تجربه سوئد، توانمندی سیاسی زنان در سطح میانی، به عنوان بخشی کلیدی برای تقویت شاخص‌های حکمرانی خوب است که بر این اساس مدل ترکیبی لانگه و مالهوترا با اضافه شدن سطح میانی تکمیل می‌گردد. در نهایت این مدل که مبتنی بر تجربه سوئد است در مورد ایران به کار بسته شده و آموزه‌هایی برای این کشور مشخص می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Women's Political Empowerment on Good Governance: lessons from Sweden for Iran

نویسندگان [English]

  • fahimeh azmoodeh 1
  • Amir mohammad Haji-Yousefi 2
1 Department of Political Science and IR, Shahid Beheshti U
2 International Relations and Political Science, Faculty of Economics and Political Science, Tehran, Iran
چکیده [English]

This article analyzes the impact of women`s political empowerment on good governance in Sweden and offers a model in this regard which may be utilized by Iran. Our main question is that what impact does women`s political empowerment in Sweden have on good governance in this country and what lessons we can learn for Iran. To answer this question, we combine Lange’s empowerment theory at the micro level (financial independence, awareness and participation), and Malhotra’s theory at the macro level (the provision of economic, social and political infrastructures), in order to come with a theoretical model to analyze the situation in Sweden. Gender equality in Sweden is being internalized through education. Women are very active in organizing and heading civil society institutions. They are also being considered equal to men in all aspects of life. Women are also considered to be one of the most important social forces in Iran, whose position has improved after the 1979 revolution. However, there are obstacles on Iranian women`s way to participate in the social and political affairs of the country and as a result help improve the scale of good governance in the country. The Swedish experience has a lot to offer for Iranian women though the differences in historical and cultural experiences of women in Sweden and Iran have to be taken into our analysis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • A. Malhotra
  • Good Governance
  • Iran
  • Sara Longwe
  • Sweden
  • Women`s Political empowerment
آجیلی، هادی و حنیف غفاری (1395) "تاثیر عوامل فرهنگی اجتماعی بر اقتصاد سیاسی کشورهای حوزه اسکاندیناوی"، فصلنامه پژوهش‌های روابط بین الملل، دوره نخست، شماره 20.
آزاده، اعظم و مرضیه مشتاقیان (1395). "موانع مشارکت زنان در روند توسعه اجتماعی"، مسائل اجتماعی ایران، سال    هفتم، شماره یک، بهار و تابستان.
الوانی، مهدی و محسن علیزاده ثانی (1386). "تحلیلی بر حکمرانی خوب در ایران"، مطالعات مدیریت، شماره 53.
باستانی، سوسن (1394). گزارشی از وضعیت اجتماعی زنان در ایران، مجموعه مقالات، انتشارات نی.
بلیکی، نورمن (1397) طراحی پژوهش های اجتماعی، ترجمه حسن چاوشیان، نشر نی.
حیدری، زهرا و دیگران (1397) "موانع مشارکت نخبگان سیاسی زن در عرصه تصمیم‌گیری‌های سیاسی و مدیریتی (مطالعه موردی، زنان نماینده مجلس)" پژوهشنامه علوم سیاسی، سال چهارم، شماره نخست، زمستان97.
خسروی، محمدعلی، دهشیار حسین و السادات ابطحی، صفی ناز (1391) "چگونگی توانمندسازی زنان در عرصه تصمیم گیری سیاسی در ساختار تصمیم گیری ملی و بین المللی در عرصه تصمیم گیری سیاسی در ساختار ملی و بین المللی، پژوهشنامه روابط بین الملل.
خلیلی، محسن (1386)" آسیب شناسی مشارکت زنان در جامعه معاصر ایران"، پژوهش زنان، دوره 5، شماره 2.
صادقی، فاطمه (1392) جنسیت، ناسیونالیسم و تجدد در ایران، نشر: قصیده سرا.
قاسمی، حاکم و فاطمه معالی (1393) "عوامل محدود ماندن مشارکت سیاسی زنان (بررسی عوامل محدود ماندن تعداد نمایندگان زن در مجلس شورای اسلامی از دیدگاه زنان)"، پژوهشنامه علوم سیاسی، دوره دهم، شماره یکم، زمستان.
مدرس زاده، شیوا، نوابخش، مهرداد (1396) "عوامل موثر بر توانمندشدن زنان نخبه سیاسی مورد مطالعاتی: زنان نماینده در مجلس شورای اسلامی)"، پژوهشنامه زنان، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال نهم، ش 2.
محمدی اصل، عباس (1383)جنسیت و قدرت متمرکز در ایران، گزارش شماره 159.
نارایان، دیپا (1394) توانمندسازی و کاهش فقر، ترجمه فرزام پوراصغرسنگاچین، جواد رمضانی، نشر: کریم خان زند.
 
Al-Khalidi, Fatimah (2014), Good governance and gender equality, a thesis submitted to Johns Hopkins University in conformity, Baltimore, Maryland.
Almqvist, Helene (2019), Is Sweden the best place to be a woman. A version of this article appears in print on March, York Times Order Reprints, Today’s Paper, Subscribe.
Banerjee, Lina (2000), Women’s political participationand good governance: 21ST century challenges, United Nations Development Programme.
Bayeh, endalcachew (2016), the role of empowering women and achieving gender equality in the sustainable development of Ethiopia, Pacific Science Review: Humanities and Social Sciences.
Bollen, Kenneth (1986), Political Rights and Political Liberties in Nations: An Evaluation of Human Rights Measures, 1950 to 1984. Human Rights Quarterly 8.
Bracke, Sarah (2018), Interview at the University of Amsterdam Interview.
Brody, Alyson (2009), Gender and Governance, Institute of Development Studies.
Byron, Gabriela (2010), Gender Equality in Swedish Development Cooperation Final Report, f the Swedish International Development Cooperation Agency, Sida.
Christidou, Dimitra, Anna Hansen NCK (2015), Volunteers in Museums in Denmark, Sweden and Norway: A Comparative Report, Nordplus Adult.
Edwards, Catherine (2017), Swedes hold strongest views on gender equality in EU: study.
European Commission (2018), The Current Situation for Gender Equality in SwedenAvailable athttp://ec.europa.eu/justice/gender equality/files/epo_campaign/131006_countryprofile_sweden.pdf
Gender Equality in Sewden (2018), https://sweden.se/society/gender-equality-in-sweden/
Government of Sweden )2017( ,An overview of Gender Equality in Sweden, available at https://sweden.se/society/gender-equality-in-Sweden/ 
Human Rights Committee (2016), Concluding Observations on the seventh period report of Sweden, UN Docavailable at https://documents-dds-ny.un.org/
Kamal, Sultana (2015), Women’s Experience of Corruption: Lessons from Two Unions of Bangladesh, Transparency International Bangladesh.
Longwe, Sara Hlupekile (1999), the Missing Element in the Third World Development Project in Candida March and Tina Wallace (Eds, Changing Perception: New Writings on Gender and Development, Oxfam, Oxford
Maldonado, Nicole (2010), Doctoral workshop on development and international organizations, Stockholm, Sweden, PhD candidate, University of Bonn, Law school, Germany.
 Malhotra, Anju (2002), Measuring Women’s Empowerment as a Variable in International Development, Background Paper Prepared for the World Bank Workshop on, JSI Research and Training Institute.
Martinsson, Lena, Gabriele Griffin, Katarina Giritli-Nygren (2016), Challenging the Myth of Gender Equality in Sweden, Bristol University Press.
McGrew, Laura, Kate Frieson (2004), Good Governance from the Ground Up: Women’s Roles in Post-Conflict Cambodia, Peace Policy Commission, Sanam Naraghi Anderlini, and Series Editor.
Numhauser-Henning, Ann (2015), The Policy on Gender Equality in Sweden, ropean Parliament, manuscript completed in February.
Tarling, Nicholas (2005), Corruption and Good Governance in Asia, Routledge studies in the modern history of Asia.
TheWorldwideGovernanceIndicators (2018), https://info.world bank. org.
Soderhielm, Rebecca (2015), Volunteering, Gender and Power, Master of Science Thesis Stockholm, Sweden.
Sundstrom, Aksel Pamela Paxton (2015), Women’s Political Empowerment:  A New Global Index, 1900-2012, University of Gothenburg.
Statistics Sweden: GenderStatistics (2017) http:// scb.se/en/finding statictics- by- subject-area/ living- conditions/gender-statistics.