دوره و شماره: دوره 14، شماره 2 - شماره پیاپی 54، خرداد 1398 
نسبت فضای اجتماعی با عملکرد نخستین دوره مجلس (1359 تا 1363)

صفحه 99-130

سمیه زمانی؛ احمد گل محمدی؛ ابوالفضل دلاوری؛ وحید سینایی


تعلیق مشروطیت/ برتری استثناء برآمدنِ دولت مطلقه‌ی پهلوی

صفحه 131-164

علیرضا صحرایی؛ محسن خلیلی؛ مرتضی منشادی؛ روح اله اسلامی