واکاوی میزان تأثیرگذاری شبکه های اجتماعی بر مشارکت سیاسی (مطالعه موردی: ایران و روسیه در سال های 2020-2010)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم سیاسی دانشگاه دولتی سن پترزبورگ روسیه

2 دکتری تخصصی رشته روابط بین الملل دانشگاه گیلان

3 دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه آزاد تهران مرکز

چکیده

شبکه های اجتماعی از مهمترین ابزارموجود برای انتقال مفاهیم و مشارکت سیاسی محسوب می شود و همۀ نظام های سیاسی در این مقاله مطالعه موردی کشورهای ایران و روسیه در تلاش هستند آن را در اختیار گرفته و بر آن نظارت کامل داشته باشند و با آن نظرات خود را به مردم منتقل کنند. با توجه به اهمیت فزاینده شبکه های اجتماعی مجازی در تحولات سیاسی و اجتماعی جوامع، در این مقاله آثار و پیامدهای استفاده از رسانه های اجتماعیِ فیسبوک، توئیتر و تلگرام بر مشارکت سیاسی را در دو کشور ایران و روسیه مورد بررسی و مطالعه قرار دادیم. بر این اساس در پاسخ به پرسش این پژوهش که شبکه های اجتماعی مجازی چه نقشی در تعمیق مشارکت سیاسی و شکل دادن به رفتار سیاسی و انتخاباتیِ افراد در ایران و روسیه ایفا کردند؟ این فرضیه مطرح می شود که شبکه های اجتماعی از طریق تسهیل و تسریع ارتباطات میان جامعه و نخبگان سیاسی نقش شتاب دهنده ای در تعمیق مشارکت سیاسی ایفاء کرده است به طوری که شبکه های اجتماعی این فرصت را در اختیار مردم ایران و روسیه گذاشته اند تا درباره سیاست اطلاعات به روز و فراوانی را به دست آورده و محدودیت های ایجاد شده توسط دولت ها را دور بزنند. نتایج پژوهش نشان داد، که رسانه های اجتماعی در ایران و روسیه توانسته اند میزان و نحوه مشارکت سیاسی افراد را دگرگون کنند. برای آزمون فرضیه از روش کیفی مطالعه موردی استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Influence of Social Networks on Political Participation (Case Study: Iran and Russia) 2010-2020

نویسندگان [English]

  • aref bijan 1
  • Ehsan Ejazi 2
  • mehdi lakzi 3
2 PhD in International Relations, University of Guilan
3 student Azad university Islamic Tehran center
چکیده [English]

Political participation is a feature and characteristic of civil society. Today, political participation in the form of electoral participation, which is the most important indicator of the political development of nations, has become inevitable. Social networks are one of the most important tools for conveying political concepts and participation, and all political systems in this article are a case study of Iran and Russia are trying to take it and have full control over it and transfer their opinions to the people through using them. Given the growing importance of virtual social networks in the political and social developments of societies, the question of the present study is: what role virtual social networks (in this study, Facebook, Twitter and Telegram) play in deepening political participation of and shaping political behavior of people in Iran and Russia? In answer to this question, it is hypothesized that social networks have played an accelerating role in deepening political participation by facilitating and accelerating communication between society and political elites, so that social networks provide this opportunity to the Iranians and Russians to gain up-to-date information on policies and circumvent government restrictions. Accordingly, the authors of the article, using the views of Verba and Putnam, and in a qualitative way, will try to explain the effect of people's membership in social networks on the level of political participation of Iranian and Russian citizens.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran
  • Russia
  • Virtual Social Networks
  • Political Participation
  • Electoral Behavior
  • Political Influence
-        اشتریان، کیومرث، امیرزاده، محمدرضا (1394)، «بررسی تاثیرات شبکه‌های اجتماعی مجازی بر مشارکت سیاسی (مطالعه موردی شهر تهران)»، فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 45، شماره 4، زمستان، صفحات 841-825.
-         آکسفورد، بری و هاگینز، ریچارد (1387)، رسانه­های جدید و سیاست، ترجمه: بابک دربیکی، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
-         پوتنام، رابرت (۲۰۱۲)، گزیده­ای از «بولینگ بازی تنهایی: فروپاشی و نوزایش همزیستی آمریکایی»،  دسترسی در:
https://tavaana.org/sites/default/files/Democracy%20 (Robertpercentage20Putnam) _2.pdf
-         حسینی، حسین، مقدم‌فر، حمیدرضا، قنبرپور، مصطفی (1393)، «واکاوی نقش و کارکرد شبکه‌های اجتماعی مجازی در حوادث انتخابات سال 1388 جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه آفاق امنیت، سال هفتم، شماره بیست و چهارم، پاییز، صفحات 77-53.
-         خانیکی، هادی (1396) نشست شبکه ها/رسانه های اجتماعی:تجربیات ایران و مالزی. پایگاه خبری شفقنا.    برگرفته از www.irna.ir/fa/News/81961706
-         راسکین، مایکل جی.، کورد، رابرت ال.، مدایروس، جیمز ای. و جونز، والتر اس. (1393)، درآمدی بر علم سیاست، ترجمه: علی اردستانی، تهران: قومس.
-         رضایی، محمد، پورعسگری، مریم (1395)، «فیس بوک و رفتار انتخاباتی: مطالعه انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1392 ایران»، فصلنامه مطالعات رسانه‌های نوین، سال دوم، شماره 5، بهار.
-         سید امامی، کاووس (1388)، «تلویزیون و انتخابات ریاست جمهوری در ایران»،  فصلنامهپژوهشهایارتباطی، سال شانزدهم، شماره یک.
-         ضیایی‌پرور، حمید، عقیلی، سیدوحید (1389)، «بررسی نفوذ شبکه‌های اجتماعی مجازی در میان کاربران ایرانی»، فصلنامه رسانه، سال بیستم، شماره 4، صفحات 42-23.
-         عبداللهی نژاد، علیرضا، قاسمی‌نژاد، ابوذر، صادقی، جواد (1395)، «رسانه‌های اجتماعی و مشارکت سیاسی در انتخابات، رابطه استفاده از فیس‌بوک، تلگرام، اینستاگرام و مشارکت سیاسی دانشجویان در انتخابات هفتم اسفند 1394»، فصلنامه مطالعات رسانه‌های نوین، سال دوم شماره 5، بهار.
-         عدلی پور، صمد، قاسمی، وحید، قصابی، رضوان، طاهری، نقی (1393)، «تاثیر استفاده از شبکه اجتماعی فیس بوک بر اعتماد و مشارکت سیاسی جوانان»، مطالعات فرهنگ و ارتباطات، سال پانزدهم، شماره ۲۸.
-         غفاری ساروی، مصطفی (1398)، «نقش فضای مجازی در چارچوب‌سازی برای رای‌دهندگان: مطالعه انتخابات مجلس دهم در تهران»، فصلنامه مطالعات رسانه‌های نوین، سال پنجم، شماره 19، پاییز، صفحات 226-191.
-         مرادی‌فر، سعیده، امیدی، علی، بصیری، محمدعلی (1397)، «تبیین تاثیر تلگرام بر رویکرد مشارکت سیاسی (مطالعه موردی دانشگاه اصفهان)»، فصلنامه رسانه، سال بیست‌ونهم، شماره دو، صفحات 126-105.
-         موسوی شفایی، سید مسعود، خداخواه آذر، سمیه (1398)، «رسانه‌های اجتماعی مبتنی بر وب دو و تحول کارگزاری در روابط‌ بین الملل»، فصلنامه پژوهش‌های روابط بین‌الملل، دوره نهم، شماره پیاپی سی و دوم، صص 68-29.
-         مهدی‌زاده طالشی، سیدمحمد، خالدیان، اقبال، فردوسی، مهراوه (1396)، «نقش نرم‌افزار اجتماعی «تلگرام» در تبلیغات دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری از منظر رای‌دهندگان»، فصلنامه مطالعات رسانه‌های نوین، سال سوم، شماره 10، تابستان.
-         مسعودنیا، حسین، رضا محموداوغلی، محمودرضا قاضی رهبر و عاطفه فروغی  (1390) «بررسی رابطه استفاده از اینترنت با رویکرد و مشارکت سیاسی (مطالعه موردی شهر اصفهان)»، نشریه علوم انسانی و اجتماعی، سال 14 ، شمارة 35 - 34 .
-         نوابخش، مهرداد، فدوی، جمیله (۱۳۸۷)، «بررسی ابعاد سرمایه اجتماعی و نقش آن در توسعه شهری؛ مطالعه موردی منطقه ۵ شهر تهران»، پژوهش نامه علوم اجتماعی، سال دوم، شماره اول، بهار، ص ۳۰-۲۹. 
-         هیکس، ریچارد (1384)، بازآفرینی دولت در عصر اطلاعات، ترجمه هادی دارمی و نصرا... جهانگرد و محسن بازری، تهران: شورای عالی اطلاع رسانی، چاپ اول.
-         انتخابات از پنجره مجازی: فهرست های ناتمام انتخاباتی در: www.ion.ir/news/61635
-         شیوه های جدید و عجیب تبلیغاتی در انتخابات در : www.tejaratonline.ir/fa/28598
-         Beth Elson, Sara, Yeung, Douglas, Roshan, Parisa, Bohandy, S. R., Nader, Alireza (2012), “Background on Social Media Use in Iran and Events Surrounding the 2009 Election”,  Using Social Media to Gauge Iranian Public Opinion and Mood After the 2009 Election, RAND Corporation.
-         Chadwick, A. (2013). The hybrid media system: Politics and power. Oxford, England: Oxford University Press.
-         Coe, Peter. (2015), “The social media paradox: an intersection with freedom of expression and the criminal law”, Information & Communications Technology Law, Vol. 24, No. 1, 16-40, Routledge: Taylor & Francis Group.
-         Enikolopov, Ruben, Vasily Korovkin, Maria Petrova, Konstantin Sonin, and Alexei Zakharov (2013) “Electoral Fraud in Russian Parliamentary Elections in December 2011: Evidence from a Field Experiment”, Proceedings of the National Academy of Sciences 110 (2):448–52.
-         Franke, Ulrik, Vendil Pallin, Carolina (December 2012), “Russian Politics and the Internet in 2012”, Försvarsanalys/Defense Analysis Informations- och Aerosystem/Information and Aeronautical systems, at: www.foi.se.
-         Ghavvam, Sayed Abdul Ali. (2010), Politics of the Foundations of Political Science, Tehran: Publication.
-         Greene, Samuel. (2012). “Twitter and the Russian Street: Memes, Networks & Mobilization”, CNMS Working Paper 2012/1. Center for the Study of New Media and Society, Moscow.
-          Harrison, Sara (2019). “Russia Targets Tin Russia Targets Tinder as a Warning to Facebook and Twitter”, Wired, at: https://www.wired.com/story/russia-targets-tinder-warning-facebook-twitter/
-         https://www.bbc.com/persian/iran-53139712, 22 June 2020.
-         Ja'farpour, Mahmoud. (2011), “Conceptualism and Investigating the Variables Affecting the Acceptance of  Virtual  Social  Networks  and  the  Role  of  Public  Institutions  in  Iran”,  Journal  of  Strategic  Studies  of Basij, No. 52, pp. 148-109.
-         John Reuter, Ora & Szakonyi, David (2014). “Online Social Media and Political Awareness in Authoritarian Regimes”, British Journal of Political Science / FirstView Article / February 2014, pp 1 – 23, DOI: 10.1017/S0007123413000203, Published online: 24 September 2013, at: http://journals.cambridge.org/abstract_S0007123413000203
-         Kaplan, A.M and Haenlein, M. (2010) “Users of the world, unite!  The challenges and opportunities of Social Media.” Business Horizons, 53, 59-68.
-         Kenski, Kate and Natalie Jomini Stroud(2006), “Connections Between Internet Use and Political Efficacy,Knowledge and Participation”, Journal of Broadcasting & Electronic Media, 50(2).
-         Ketabchi, Kaveh, Asadpour, Masoud, Tabatabaei, Seyed Amin (2013), “Mutual Influence of Twitter and Postelection Events of Iranian Presidential Election”, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 100, 7 November, Pages 40-56.
-         Kevin Michael Wagner, Jason Gainous, Charles Ziegler (April 2017), “Digital media and political opposition in authoritarian systems: Russia’s 2011 and 2016 Duma elections”, https://www.researchgate.net/publication/316461604_Digital_media_and_political_opposition_in_authoritarian_systems_Russia's_2011_and_2016_Duma_elections#pf11.
-         Lee, Aie-Rie (2010), “The Quality of Social Capital and Political Participation in South Korea”, Journal of East Asian Studies, 10, 483-505.
-         Leskinen, Hanna. (2012), “The Greens of Finland in social media: Facebook as a communication forum, Degree Programme for Multilingual Management Assistants”, Haaga-Helia university of Applied Sciences.
-         Mutz, Diana C. (2002), “The Consequences of Cross-Cutting Networks for Political Participation”, American Journal of Political Science, Vol. 46, No. 4, Pp. 838 – 855.
-         Nichol, Jim (2011), “Russia’s December 2011 Legislative Election: Outcome and Implications”, Congressional Research Service, December 13, 2011, at: https://fas.org/sgp/crs/row/R42118.pdf
-         Prins, Nico (2020). “An Analysis of the Russian Social Media Landscape in 2019”, Linkfluence, at: https://www.linkfluence.com/blog/russian-social-media-landscape
-         Putnam, Robert D. (2000), Bowling alone: The collapse and revival of American democracy, New York: Simon.
-         Smith, Kristian Nicole, (2011) "Social Media and Political Campaigns". University of Tennessee Honors Thesis Projects.
-         Spaiser, Viktoria, Chadefaux, Thomas, Donnay, Karsten, Russmann, Fabian, Helbing, Dirk (2017), “Communication Power Struggles On Social Media: A Case Study Of The 2011–12 Russian Protests”, Journal Of Information Technology & Politics, Vol. 14, No. 2, 132–153, Https://Doi.Org/10.1080/19331681.2017.1308288
-         Techrasa (2017), The Role of Social Media on Iran’s Upcoming Presidential Elections, Access in: http://techrasa.com/2017/05/01/social-media-iran-presidential-elections/
-         The First Statement of the Golos Association on the Results of Long-Term Monitoring of Election Campaigns for the Local, Regional and State Duma Elections set for December 4, 2011 (2011), The Second Statement of the Golos Association, November 30, Access at http://www.Golos.org.     
-         Todd C. Helmus, Elizabeth Bodine-Baron, Andrew Radin, Madeline Magnuson, Joshua Mendelsohn, William Marcellino, Andriy Bega, Zev Winkelman (2018), “Russian Social Media Influence: Understanding Russian Propaganda in Eastern Europe”, available in: https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR2200/RR2237/RAND_RR2237.pdf
-         Vaziripour, Elham, Farahbakhsh, Reza, O’Neill, Mark, Wu, Justin, Seamons, Kent, Zappala, Daniel (2018), “A Survey of the Privacy Preferences and Practices of Iranian Users of Telegram”, Workshop on Usable Security (USEC), 18 February 2018, San Diego, CA, USA, https://dx.doi.org/10.14722/usec.2018.23033.
-         Verba, Sidney (2016), Small Groups and Political Behavior: A Study of Leadership, New York: Princeton University Press.
-         Verba, Sidney, Schlozman, Kay L., Brady, Henry B.  (1995). Voice and Equality:  Civic Voluntarism inAmerican Politics, Cambridge: Harvard University Press.
-         Volkov, Denis (2012) ‘The Internet and Political Involvement in Russia’, Russian Education & Society, 54(9), pp: 49-87.
-         Yorgan, Alyssa (2019).Key statistics on social media usage in Russia (2019)”, Russian searchmarketing, Mar 19, at: https://russiansearchmarketing.com/10-key-statistics-social-media-usage-russia-2019/
-         Сергей Сергеевич, Малиновский (2013). “Политическая Коммуникация В Рунете Как Фактор Российского Политического Процессса”, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования, «Национальный исследовательский университет – Высшая школа экономики «, PP.1-195. At: https://www.hse.ru/data/2013/12/02/1277188847/dis%20malin.pdf