فراترکیب متغیرهای گفتمان های استعاری مدیریتی رؤسای جمهور ایران در رقابت های انتخاباتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی

2 گروه مدیریت،واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران

3 گروه علوم سیاسی، چالوس، دانشگاه ازاد، چالوس، ایران

4 دانشکده مدیریت و حسابداری، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، مازندران، ایران

چکیده

هدف: هدف از مطالعه حاضر، بررسی گفتمانهای استعاری مدیریتی روسای قوه مجریه در رقابتهای انتخاباتی در سه دهه اخیر بوده است که در قالب 4 مقوله (گفتمانهای استعاری ساختاری، جهتی، وجودی، انتقادی) دسته بندی و ارائه شده است.
روش : این مطالعه از نوع تحلیلی – توصیفی بوده و با توجه به روش اجرا ، مطالعه فرا ترکیب تلقی می گردد. جامعه آماری این مطالعه تمام مقالات معتبر قابل دسترس در سایت های الکترونیکی "گوگل"، "مگیران"، "ساینس دایرکت" در بازه زمانی 1994 تا 2018 بوده که محقق با استفاده از روش فرا ترکیب بازنگری دقیق و عمیق در موضوع انجام داده است و ابعاد و مولفه های تاثیر گذار، از روش تحلیل محتوا و شاخص کاپا و همچنین جهت اولویت بندی شاخص ها از روش آنتروپی شانون استفاده شد.
نتایج حاکی از آنست که استفاده ازکلام استعاری توسط نامزدهاای انتخاباتی نه تنها وسیله برای بیان نظرات و پیشنهادات و اهداف آنها می باشد بلکه تاثیر مستقیمی بر ذهن مردم جهت انتخاب و رای دادن به کاندید مورد نظر دارد. همچنین برای تصمیم گیری قابل اتکا پیشنهاد می شود تحقیقات بیشتری با روش تحقیق مناسب انجام گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Beyond composition, discourse, structural metaphor, directional, existential, critical

نویسندگان [English]

  • alireza banagar 1
  • davood kiakojori 2
  • saeed eslamee 3
  • mohammadjavad taghipourian 4
1 faculty
2 Department of Management, Chalous Branch, Islamic Azad University, Chalous, Iran
3 Department of Political Science, Chalous, Azad University, Chalous, Iran
4 School of Management and Accounting, Department of Public Administration, Islamic Azad University, Chalous, Mazandaran, Iran
چکیده [English]

Objective: The aim of the present study was to investigate the metaphorical managerial discourses of the heads of executive branches in the last three decades, which have been categorized and presented in the form of 4 categories (structural, directional, existential, critical metaphorical discourses).
Method: This study is of analytical-descriptive type and according to the implementation method, it is considered as a hybrid study. The statistical population of this study is all valid articles available on the electronic sites "Google", "Magiran", "Science Direct" in the period 1994 to 2018, which the researcher has used to carefully and deeply review the subject using meta-combination method. For this purpose, 49 suitable articles were identified from the mass of original articles. In order to analyze the selected articles, constituent concepts, dimensions and influential components, the content analysis method and Kapa index and also to prioritize the indicators, Shannon's entropy method was used.
Results: Research has shown that in election campaigns, candidates use various propaganda tricks to explain and justify their ideas, and one of the main requirements for winning the presidential election is to pay full attention to the methods, styles and tactics that candidates can use. Use.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Metaphorical discourse
  • elections
  • propaganda
  • presidency
  • Iran
ازغندی، علیرضا.1382. سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تهران: نشر قومس.
اسلامی، سعید، 1397، بررسی نقش استعاره ها در زبان شناسی سیاسی دانلد ترامپ، رهیافت های سیاسی بین المللی، دوره دهم، شماره دوم، صص 12-39.
ایزدی، رجب، رضایی پناه، امیر، 1392،مبانی اجتماعی و اقتصادی تحول در گفتمان های سیاسی مسلط در جمهوری اسلامی ایران،جستارهای سیاسی معاصر سال چهارم زمستان 1392 شماره 10 ،صص 47-74..
برکاتی، سیده اکرم، علمی سولا،محمدکاظم ، 1394، بررسی رابطه ی مفهوم نماد و استعاره در اندیشه ی ریکور، نشریه فلسفه، سال 43،شماره 2.
بشیر، حسن،  طاهری، سید حسن (1394). "تحلیل گفتمان فیلم‌های تبلیغاتی نامزدهای دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران (1388)"، پژوهش‌های راهبردی سیاست ، سال چهارم، شماره 13 (پیاپی 43)، صص 63-35.
بهرامپور، شعبانعلی(1378 )، درآمدی بر تحلیل گفتمان " کتاب مجموعه مقالات گفتمان و تحلیل گفتمانی به اهتمام. محمدرضا تاجیک :تهران اتنشارات فرهنگ گفتمان.
پور ابراهیم، شیرین، 1395،قش استعاره تصویری در تحلیل انتقادی کلام:  مطالعه کاریکاتورهای سیاسی، پژوهش های زبان شناسی، سال هشتم، شماره اول، صص37-52.
تاجیک، محمدرضا، روزخوش،  محمد، 1387، بررسی نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران از منظر تحلیل گفتمان، مسائل اجتماعی ایران: دوره  16 , شماره  61 ; صص 83 تا 126 .
جهانگیری، جهانگیر، فتاحی،  سجاد،1390، تحلیل گفتمان محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری دور دهم، مطالعات اجتماعی ایران, دوره  5 , شماره  3 ; از صفحه 23 تا صفحه 47 .
خسروی زاده، پروانه؛ گیلی، مریم؛ عبدی قویدل، هادی؛ 1391، دلایل کاربرد استعاره توسط سیاستمداران و فرایند تاثیر آن بر ذهن مردم، سال 1391 - شماره 280 (12 صفحه - از 190 تا 201)
رضاپور، ابراهیم، 1394، تحلیل انتقادی استعاره دستوری در گفتمان سیاسی روزنامه های داخلی، پژوهش های زبان شناسی (مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی اصفهان) :   دوره  7 , شماره  1 (پیاپی 12) ; از صفحه 31 تا صفحه 48 .
سهرابی، بابک؛ اعظمی، امیر و یزدانی، حمیدرضا (1390). «آسیب‌شناسی پژوهش‌های انجام شده درزمینة مدیریت اسلامی با رویکرد فرا‌ترکیب». چشم‌انداز مدیریت دولتی، شمارة 6، 24-9.
سیدی، امیر، طاهر خانی، ساناز، 1392، بررسی چگونگی تاثیر تبلیغات انتخاباتی بر رفتار گروه های مخاطب در انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری (مطالعه موردی: شهروندان شهر تهران)، پژوهشگر مدیریت، دوره 10، شماره 11، صص1تا 14.
صادقی، بهادر، طباطبائی، سید محمد، 1395،جایگاه گفتمان‌های استعاری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، دور 5، شماره 4، صص229-260.
طالبیان حامد,مولایی محمدمهدی ، 1394، کاربست نظریه گفتمان در آینده پژوهی انتخابات: مطالعه موردی آخرین مناظره تلویزیونی کاندیداهای ریاست جمهوری دوره یازدهم، همایش بین المللی نوآوری و تحقیق در هنر و علوم انسانی، دوره اول، صص1-13.
عامری گلستانی، حامد و قادری، نفیسه سادات، 1391،نگاهی گفتمانی به اسلام هراسی«، فصلنامه پژوهشهای سیاسی جهان اسلام، سال دوم، شماره چهارم، زمستان، ص 6.
فاضلی، فیروز، سلطانی، بهروز،(1394)، الگوی اقناعی استعاره در گفتمان اجتماعی سیاسی؛ تغییر، تلقین  و تثبی نگرش های اجتماعی سیاسی ،  تخصصی نقد ادب . ی 3. ش 31.
کالی، پروین، 1394، تحلیل انتقادی گفتمان مناظره‌های انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری: رویکردنورمن فرکلاف، دانشگاه پیام نور (وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری) - مرکز پیام نور تهران - دانشکده علوم انسانی - 1394 - [کارشناسی ارشد].
کیانی، علیرضا،2010،  نگاهی به تبلیغات انتخاباتی نامزدها در ادوار انتخابات ریاستجمهوری، آموزشکده آنلاین برای جامعه مدنی توانا، ناشر: Education Civic for Collaborative-E، ص 17.
متقی، ابراهیم، (1385)، جمهوری اسلامی و تحلیل گفتمان سیاست خارجی، زمانه، سال پنجم، شماره53-54.
مجیدی حسن، رحیمی نیا محسن،(1397)، تحلیل گفتمان اعتدال در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، پژوهش های راهبردی سیاست، سال هفتم، شماره 52 ، شماره پیاپی 22.
مرادی، محمد، نرگسیان، عباس, اخوان ،هانیه ، 1396،مطالعه و مقایسه پاسخگویی مالی دولت در چهار دوره ریاست جمهوری پس از انقلاب اسلامی با استفاده از تحلیل گفتمان انتقادی، مدیریت دولتی (دانش مدیریت) ،  دوره  9 , شماره  2  ; از صفحه 193 تا صفحه 212
میرزایی، محمد، ربانی خوراسگانی، علی، 1394،  تحلیل تقابل گفتمانی اصول‌گرایی و اصلاح‌طلبی در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، دوره 26، شماره 4، صفحه 45-68.
نجف زاده، مهدی، شفیع زاده برمی، سمانه(1397)، تحلیل استعاره های مفهومی مناظره های تلویزیونی انتخابات ریاست جمهوری ،فصلنامه علمی رسانه های دیداری و شنیداری.
هاشمی، زهره، (1389)، نظریه استعاره مفهومی از دیدگاه کیاف و جانسون، ادب و پژوهش شماره 12، صص 119-139.
یگانه، فاطمه،  افراشی، آزیتا. (1393). استعاره های جهتی در قرآن با رویکرد شناختی، دوماهانه علمی پژوهشی جستارهای زبانی، دوره هفتم، شماره پنجم. آذر و دی، صص 193-216.
Adger, W., Benjaminsen, T., Brown, K., Svarstad, H., 2001. Advancing a political ecology of global environmental discourses. Dev. Change 32 (4), 681–715.
Graham, Linda J, (2005). “Discourse analysis and the critical use of Foucault”, Centre for Learning Innovation, Faculty of  Education Queensland University of Technology, Paper presented at Australian Association for Research in Education  2005 Annual Conference, Sydney.
Hellsten, I. 2002, The Politics of Metaphor: Biotechnology and Biodiversity in the Media, Tampere University Press.
Lakeoff, G. 1999 Metaphorical Thought in Foreign Policy: Why Strategic Framing Matters?
lead levels in children associated with the flint drinking water crisis: a spatial analysis of risk and public health response. Am. J. Public Health 106 (2), 283–290.
Lakoff, G & Johnson, M. (1980)," Metaphors We Live By" , Chicago and London: University of Chicago Press.
Lakoff, G. & M. Turner (1989). More than cool reason: A field guide to poetic metaphor.
Chicago, IL: University of Chicago Press.
Sandelowski, M. & Barros, J. (2007). Handbook for Synthesizing Qualitative Research. NewYork: Springer publishing company Inc.
Lakoff, G & Johnson, M. (1980)," Metaphors We Live By" , Chicago and London: University of Chicago Press.
Fairclough, N, (1995), Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language, London and New York: Longman.
Brown, G., Sovacool, B,K., 2017. The presidential politics of climate discourse: Energy frames, policy, and political tactics from the 2016 Primaries in the United States, Energy Policy 111 (2017) 127–136
Flink, Tim., Kaldewey, David.2018. The new production of legitimacy: STI policy discourses beyond the contract metaphor, Research PolicyVolume 47, Issue 1February 2018Pages 14-22
Sriwimon,Lanchukorn, Jimarkon Zilli, Pattamawan, 2017, Applying Critical Discourse Analysis as a conceptual framework for investigating gender stereotypes in political media discourse, Kasetsart Journal of Social SciencesVolume 38, Issue 2May–August 2017Pages 136-142.
Dilin, Liu, Lei, Lei , 2018, The appeal to political sentiment: An analysis of Donald Trump’s and Hillary Clinton’s speech themes and discourse strategies in the 2016 US presidential election, Discourse, Context & MediaVolume 25October 2018Pages 143-152.