برساخت اجتماعی واقعیت در توئیتر فارسی؛ قالب بندی شبکه ای ارزش های سیاسی توسط همگان های شبکه ای در انتخابات ریاست جمهوری سال 1396

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه تهران

چکیده

ایده اصلی این مقاله این است که کاربران توئیتر با انتشار توئیت های خود واقعیت را برساخته و به تجربه زیسته خود معنا می بخشند. بنابراین هدف ما در این مقاله، شناخت این مسئله در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال 1396 است. ما در این تحقیق ابتدا همگان های شبکه ای در توئیتر فارسی را شناسایی و تحلیل کرده و سپس برای درک چگونگی برساخت واقعیت در توئیتر فارسی، از مفهوم قالب بندی شبکه ای استفاده می کنیم. در واقع تمرکز ما بر چگونگی قالب بندی شبکه ای ارزشهای سیاسی در توئیتر فارسی خواهد بود. برای انجام این تحقیق روشهای تحلیل شبکه اجتماعی، تحلیل محتوای مردمنگارانه و تحلیل گفتمان انتقادی رسانه های اجتماعی را ترکیب کرده ایم. داده های تحقیق در دوران انتخابات از API توئیتر گردآوری شد و سپس با استفاده از روش تحلیل خوشه، همگان های شبکه ای توئیتر فارسیشناسایی شدند. با استفاده از شاخص PageRank، 50 کاربر موثر در هر همگان را شناسایی کرده و سپس تمام توئیت های آنها در کل شبکه را استخراج کردیم. نهایتا با نمونه گیری احتمالی از این توئیت ها، نمونه تحقیق را شکل داده (حجم نمونه: 10416 توئیت) و همه توئیت های نمونه را تحلیل کردیم. نتایج تحقیق نشان داد که قالب های ارزشی مذمومیت مردمفریبی و مذمومیت فساد بیشترین بسامد را در توئیتر فارسی داشته اند. برای تحلیل دقیقتر چگونگی اجرای این کردار شبکه ای، نتایج مربوط به بسامد قالب های شبکه ای ارزشی در هر یک از همگان ها و همچنین بر اساس نوع کاربر نیز ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Twitteristic construction of reality: An analysis of networked framing of political values during Iran’s 2017 presidential election

نویسنده [English]

  • Hossein Kermani
University of Tehran
چکیده [English]

This paper tries to understand how Iranian Twitter users framed political values during Iran’s 2017 presidential election. Based on social construction theory and networked framing concept, we argue that Iranian Twitter users as networked publics are constructing reality and making their lived-experiences meaningful by networked framing of 2017 election in a connective action. In order to investigate this argument, we combined social network analysis, ethnographic content analysis and social media critical discourse study approach. First, we collected 2596284 tweets during the election period. Then, we focused on retweet (RT) network as the information diffusion network, and discovered networked publics by applying cluster analysis on this corpus. Afterwards, we identified 50 top influential users in each cluster based on their PageRanks. Finally, we collected all tweets of these users in the whole network and analyzed them. We used 3 coders to code the selected sample of 10416 tweets in 3 rounds. Results showed that three networked publics were formed in RT network: Reformists, Conservatives and Diaspora. Furthermore, findings showed that ‘undesirability of political deception’ and ‘undesirability of corruption’ are the most frequent networked frames in Persian Twitter. We, in addition, analyzed all networked frames based on networked publics and users’ types.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Twitter
  • social media
  • networked framing
  • political activism
  • political communication
نامه (1396) موج استقبال مسئولان‌ایرانی از توییتر؛ چرا شخصیت‌های سیاسی برای استفاده از توئیتر مشتاق شده‌اند؟/ فهرستی از چهره‌های اصلاح طلب و اصولگرا که توییتر ، تریبون سیاسی آنها شده است، دریافت شده در تاریخ 20 مهر 1396 از: https://goo.gl/HR6kwr
 
Altheide, D. L., & Scheneider, C. J. (2013). Qualitative Media Analysis (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
Ansari, A. (2012) The role of social media in Iran’s Green Movement (2009- 2012), Global Media Journal (Australian Edition). 6 (2).
Barnard, S. R. (2016). “Tweet or be sacked”: Twitter and the new elements of journalistic practice. Journalism, 17(2), 190–207. https://doi.org/10.1177/1464884914553079
Barton, D., & Lee, C. (2013). Language online: Investigating digital texts and practices. Abingdon: Routledge.
Bennett, W. L., & Segerberg, A. (2012). THE LOGIC OF CONNECTIVE ACTION. Information, Communication & Society, 15(5), 739–768. https://doi.org/10.1080/1369118X.2012.670661
Berger, P. L., & Luckmann, T. (1991). The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge. London: Penguin Books Ltd.
Boyd, D. (2011). Social Network Sites as Networked Publics: Affordances, Dynamics, and Implications. In Papacharrissi, Z. (EDs) Networked Self: Identity, Community, and Culture on Social Network Sites, pp. 39-58.
Carafano, J. J. (2009). All a Twitter: How Social Networking Shaped Iran’s Election Protests. The Heritage Foundation (Vol. 4999). Retrieved from http://www.heritage.org/research/reports/2009/07/all-a-twitter-how-social-networking-shaped-irans-election-protests
Easley, D., & Kleinberg, J.  (2010).  Networks, Crowds, and Markets: A Book by David Easley and Jon Kleinberg.  In Book.  https://doi.org/10.1017/CBO9780511761942
Ems, L. (2014). Twitter’s place in the tussle: how old power struggles play out on a new stage. Media, Culture & Society, 36(5), 720–731. https://doi.org/10.1177/0163443714529070
Entman, R. M. (1993). Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm. Journal of Communication, 43(4), 51–58. https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1993.tb01304.x
Fairclough, N. (1992). Discourse and social change. Oxford: Blackwell Publishers.
Hermida, A. (2010). TWITTERING THE NEWS: The emergence of ambient journalism. Journalism Practice, 4(3), 297–308. https://doi.org/10.1080/17512781003640703
Himelboim, I., Sweetser, K.  D., Tinkham, S.  F., Cameron, K., Danelo, M., & West, K.  (2014).  Valence-based homophily on Twitter: Network Analysis of Emotions and Political Talk in the 2012 Presidential Election.  New Media & Society, 1461444814555096-.  https://doi.org/10.1177/1461444814555096
Hooshmand, K. (2015, July). “Soft Power” and its manifestations in international diplomacy. CGCS Media Wire. Retrieved from: http://www.global.asc.upenn.edu/soft-power-and-its-manifestations-in-international-diplomacy/
Hopke, J. E. (2015). Hashtagging Politics: Transnational Anti-Fracking Movement Twitter Practices. Social Media + Society, 1–12. https://doi.org/10.1177/2056305115605521
Kadushin, C.  (2002). Introduction to Social Network Theory.  Networks.  https://doi.org/10.1007/978-1-4614-2254-9
Kermani, H. (2020). Decoding Telegram: Iranian Users and ‘Produsaging’ Discourses in Iran’s 2017 Presidential Election. Asiascape: Digital Asia, 7(1–2), 88–121. https://doi.org/10.1163/22142312-12340119
Khazraee, E. (2019). Mapping the political landscape of Persian Twitter: The case of 2013 presidential election. Big Data & Society, 6(1). https://doi.org/10.1177/2053951719835232
KhosraviNik, M. (2017). Social media critical discourse studies (SM-CDS). In J. Flowerdew & J. Richardson (Eds.), Routledge handbook of critical discourse studies (pp. 582–596). London: Routledge.
Marchant, J., Ormson, T., Honari, A., & Sabeti, A.  (2018).  #iranvotes2017: Analysing the 2017 iranian presidential elections through Telegram, Twitter and Instagram.  London.
Marchant, J., Sabeti, A., Bowen, K., & Kelly, J. (2016). # IranVotes: Political Discourse on Iranian Twitter during the 2016 Parliamentary Elections. Retrieved from https://smallmedia.org.uk/work/iranvotes
Meraz, S., & Papacharissi, Z.  (2013). Networked Gatekeeping and Networked Framing on #Egypt.  The International Journal of Press/Politics, 18(2), 138–166.  https://doi.org/10.1177/1940161212474472
Moghanizadeh, S. (2013). The role of social media in Iran’s Green Movement. University of Gothenburg. Retrieved from https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/34206/1/gupea_2077_34206_1.pdf
Morozov, E. (2009). Iran: Downside to the “Twitter Revolution.” Dissent, 56(4), 10–14. https://doi.org/10.1353/dss.0.0092
Papacharissi, Z. (2014). Affective Publics: Sentiment, Technology, and Politics. New York, NY: Oxford University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004
Putnam, R. D. (2000). Bowling alone: The collapse and revival of American community. New York, NY: Simon & Schuster.
Sadler, N. (2018). Narrative and interpretation on Twitter: Reading tweets by telling stories. New Media & Society, 20(9), 3266–3282. https://doi.org/10.1177/1461444817745018
Saldaña, J.  (2015). The coding manual for qualitative researchers.  London: SAGE.
Skocpol, T. (2003). Diminished democracy. From membership to management in American civic life. Norman: University of Oklahoma Press.
Spiegelberg, H. (1991). The Phenomenological Movement. Dordrecht, The Netherlands.: Kluwer Academic Publishers.
Wodak, R., & Meyer, M. (2016). Methods of Critical Discourse Studies (3rd ed.). London: Sage.
Zappavigna, M. (2012). Discourse of Twitter and social media: How we use language to create affiliation on the web. London, England: Continuum International Publishing Group.