تحلیل اعتراضات سیاسی دی ماه 1396

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری جامعه شناسی سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

اعتراضات دی‌ماه1396 یکی از گسترده‌ترین اعتراضات سیاسی پس از انقلاب 1357 است. هدف این مقاله یافتن عناصر معنایی شکل‌دهنده به اعتراضات سیاسی دی‌96 است. برای نیل به این هدف، با تحلیل محتوای مصاحبه‌ها‌ی عمیق با معترضین، مضامین اعتراضی شناسایی شده است. مضامین اولیه به سه دسته تقسیم شدند، دسته اول بنا به توصیفات مصاحبه‌شوندگان، ویژگی‌های اعتراضی را نشان میدهد و دسته‌دوم انگیزش‌های معترضین را بازنمایی میکنند. انگیزش‌های معترضین به دو دسته «بنیادی» و «دورانی» تقسیم شدند. انگیزش‌های دورانی از لحاظ سیر زمانی مربوط به مقطع پیش از اعتراضات هستند و انگیزش‌های بنیادی مربوط به ساختارهای اجتماعی هستند که دیرپاتر بوده‌اند. انگیزش‌های بنیادی نیز به دو دسته حیاتی و ذهنی(فرهنگی) تقسیم شدند. مواردی همچون: نیاز اقتصادی، نیاز جنسی و... جزو نیازهای حیاتی درنظر گرفته شدند و مواردی مانند تبعیض و تحقیر، محرومیت قیاسی، انگیزه اخلاقی و... در ذیل نیازهای ذهنی دسته‌بندی شدند. نهایتاً با اندازه‌گیری فراوانی این انگیزش‌ها در متون مصاحبه با معترضین و با استناد به نظریه شناسایی اکسل هونت، به این نتیجه رسیدیم که عمده علت اعتراضات دی‌96، از باب نیازهای ذهنی بوده است و در راس این نیازها مسئله تبعیض و تحقیر قرار دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of political protests of january 2018 in Iran

نویسنده [English]

  • Morteza Noroozpour
چکیده [English]

The purpose of this research is finding the elements that lead to the protests in Iran on January 2016. Our assumption is that the main reasons of these protests include mis-recognize the protesters and humiliation experience. To achieve the research goal and verify the assumption, we interviewed the protesters to identify the basic themes using the theory analysis method. Using this method we were able to identify 40 themes that are categorized in 3 groups including the features, motivations and consequences of the protests. The motivations are the main focus of this research that fall into two groups, fundamental motivations or periodic motivations. Periodic motivations are connected to the historical backgrounds even before the protests and the fundamental motivations are related to long lasting structural character of social systems. Fundamental motivations are divided into vital and cultural forms. Vital motivations including economicall, sexual need or environmental motivations. Cultural motivations including discrimination and humiliation, deductive deprivation, morality, ideological, satisfaction or disappointment. By measuring the frequency percentage of all the motivations we concluded that the fundamental cultural motivations, specifically discrimination and humiliation, are playing the main role in formation of the 2016 protests that supports our initial assumption that was derived mainly from Axel Honneth works but we added two more elements to his theory. We believe meeting vital needs and developing social hope are necessary to reach a justice society in Iran and preventing such grievances.

کلیدواژه‌ها [English]

  • protests of january 2018 in Iran
  • social justice
  • axel honneth recognition theory
  • social movement
  • political
-     حاجیانی، ابراهیم؛ پورسعید، فرزاد؛ فاضلی، نعمت‌الله؛ مرادی، داوود؛ پروین، ستار؛ پویافر، محمدرضا؛ و دیگران(1397). اعتراضات و ناآرامی‌های دی‌ماه1396 تحلیل‌ها و برآوردها به اهتمام ابراهیم حاجیانی. تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی
-          Glaser B. G, 2002 Conceptualization: On theory and theorizing using grounded theory. International Journal of Qualitative Methods, 1(2), 23-38.
-          Honneth A, Translated by Joel Anderson, The Struggle for Recognition, The Moral Grammar of Social Conflicts, The MIT Press Cambridge, Massachusetts,1996
-          Maguire M, Delahunt B, 2017, Doing a Thematic Analysis: A Practical, Step-by-Step Guide for Learning and Teaching Scholars, Dundalk Institute of Technology, Volume, Number 3
-          O’Brien T, 2013, Awakening to Recovery and Honneth's Theory of Recognition., Adult Learner: The Irish Journal of Adult and Community Education, Volume 59, 60-74
-          Ohlström M, Solinas M, Voirol O,2011, on Nancy Fraser and Axel Honneth's Redistribution or Recognition? A Political-Philosophical Exchange, Iris. European Journal of Philosophy and Public Debate 3 (5):205-221
-          Onwuegbuzie AJ, Dickinson WB, Leech NL, Zoran AG, 2009, A qualitative framework for collecting and analyzing data in focus group research. International Journal of Qualitative Methods; 8(3): 1-21.
-          Patton MQ. 2002, Qualitative research and evaluation methods. 3rd ed. Thousand Oaks, CA: Sage.
-          Rucht D, McAdam D; McCarthy J.D; Zald M.N,1996, Comparative perspectives on social movements: political opportunities, mobilizing structures, and cultural framings, National contex and movement structures. Cambridge University Press, 190-191