بررسی عوامل سیاسی ـ رسانه‌ای تأثیرگذار بر مدیریت اخبار قوه مجریه در اتاق خبر سیمای جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت رسانه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی ایران، واحد اصفهان (خوراسگان)

3 دانشیار/دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)

چکیده

رویکرد رسانه ملی به اطلاع‌رسانی عمومی از سیاست انتشار سنتی خبر مبتنی بر مبادلات میان فردی بین سیاستمداران و ژورنالیست‌ها به یک فرآیند حرفه‌ای و تخصصی ارتباطات استراتژیک کنترل‌کننده جریان اخبار تغییر کرده است. با توجه به این تحول کلی، مدیریت اخبار دولت‌ها یکی از راهکارهای عملی برای برقراری ارتباط استراتژیک میان رسانه ملی و قوه مجریه محسوب می‌شود. در این مقاله، مدیریت اخبار قوه مجریه را با استفاده از مصاحبه‌های نیم‌ساخت‌یافته و نظریه زمینه‌بنیاد از زوایای مختلف بررسی کرده، به این پرسش‌ها‌ پاسخ می‌دهیم: ارتباط میان مدیریت اخبار و فرآیند سیاسی چگونه است؟ چه عوامل سیاسی و رسانه‌ای بر مدیریت اخبار قوه مجریه در اتاق خبر سیما تأثیرگذار است؟ فرض ما این است که تغییر در مدیریت اخبار، سبک‌ها و نتایج آن به مجموعه‌ای از عوامل سیستم سیاسی، سیستم رسانه‌ای و فرهنگ حاکم بر رسانه ملی بستگی دارد. هدف اصلی این مقاله تجزیه و تحلیل مدیریت اخبار و بررسی زمینه‌ای است که در شکل‌دهی به رویکرد صداوسیما نسبت به اخبار قوه مجریه تأثیرگذار است. استدلال اصلی ما این است که به دلیل زمینه‌های مختلف ایدئولوژیک، وابستگی رسانه ملی به دولت از منظر بودجه، عدم وجود رسانه صوتی‌ـ‌تصویری خصوصی و حزبی و انحصار پخش تلویزیونی اخبار، عدم امکان رقابت در سطح داخلی و سلطه روزنامه‌نگاری انتقادی و خصمانه، «مدیریت اخبار رسانه‌محور» نوع غالب ارتباطات استراتژیک در اتاق خبر سیما است. در حالی که به نظر می‌رسد قوه مجریه تمایل دارد با حفظ وابستگی رسانه ملی، یک رابطه کاری کم‌خصمانه و کم‌تنش را میان دولت و رسانه ملی رقم بزند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

POLITICAL-MEDIA FACTORS AFFECTING THE EXECUTIVE’S NEWS MANAGEMENT IN IRIB NEWSROOM

نویسندگان [English]

  • marzieh Hajipour Sarduie 1
  • Faezeh Taghipour 2
  • Akbar Etebarian Khorasgani 3
1 Newswoman/IRIB
2 Assistant Professor/Islamic Azad University, Isafahan Branch
3 Associate Professor/Islamic Azad University, Isfahan (Khorasgan) Branch
چکیده [English]

The approach of IRIB to public information has changed from a rather traditional press release policy - based on interpersonal exchanges between politicians and journalists -to a professionalized and specialized process of strategic communication controlling the flow of news. In the light of this general development, news management of governments is one practical solution for strategic communication between IRIB and the Executive to further their political and policy goals. The paper using semi-structured interviews and grounded theory tries to explore news management of governments from a variety of angles. How is the relationship between news management and the political process? What factors impact IRIB newsroom? Our assumption is that the variation in news management, its styles and outcomes across different political systems depend on a series of contextual factors, originating in the political system, the media system and the media culture. The main objective of the paper is to analyze news management and review the context that shapes the approach of IRIB towards the Executive news. The central argument we propose is that media-centered news management is most likely to occur in IRIB newsroom due to the ideological context, a highly budgetary-dependence of IRIB to the government, lack of private television and competition and the predominance of adversarial journalism, while the government tend to feature a less adversarial working relationship between the national media.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Republic of Iran Broadcasting
  • Media-Centered News Management
  • Political News Management
  • Political Factors
  • Media Factors
  • Media Culture
بشیریه، حسین. (1386). گذار به مردمسالاری. تهران: نشر نگاه معاصر.
خوانچه سپهر، شیرزاد؛ ناصری، عرفان و معروفی، فخرالدین. (1390). مدیریت رسانه در عصر جهانی شدن (مقایسه تطبیقی نظام‌های مدیریت رسانه)، فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی، سال هجدهم، شماره 2، صص. 72-37.
دانایی‌فرد، ح. و کاظمی، ح. (1389). شیوه‌های پژوهش اجتماعی: رویکردهای کیفی و کمی. تهران: انتشارات مهربان.
عالم، عبدالرحمان. (1373). بنیادهای علم سیاست. تهران: نشر نی.
کلانتری، عبدالحسین؛ روشنفکر، پیام و حسنی، حسین. (1392). تحلیل سیاست‌های رسانه‌ای در ایران (از برنامه‌های عمرانی پیش از انقلاب تا پایان برنامه چهارم توسعه)، فصلنامه علمی وسایل ارتباط جمعی رسانه، دوره 24، شماره 2، صص. 30-5.
گروسین، ریچارد و بولتر، دیوید. (1388). منطق تحول رسانه‌ای. مترجم: رحیم قاسمیان. تهران: مهر نیوشا.
 
Blumler, Jay G. (1990). Elections, the Media and the Modern Publicity Process. In Ferguson, Marjorie (ed.), Public Communication. The News Imperatives (pp. 101-114). London, Newbury Park, New Delhi: Sage.
Bruce, B. (1992). Images of Power. London: Kogan Page.
Dearing, James W. & Rogers, Everett M. (1996). Agenda-Setting. Thousand Oaks, London, New Delhi: Sage.
Denton, Robert E. jr. & Woodward, Gary C. (1990). Political Communication in America (2nd ed.). New York, Westport, London: Praeger.
Dionne, E. J., Hess, Stephen & Mann, Thomas E. (1997). Curing the Mischiefs of Disengagement: Politics and Communication in America In Bertelsmann Foundation (ed.), (Paper at the German-American Workshop on Future Strategies of Political Communication). Berlin: February 5, 1997.
Entman, Robert (1989). Democracy without Citizens. Media and the Decay of American Politics. Oxford, New York: Oxford University Press.
Farrell, David M. (1996). Campaign Strategies and Tactics. In LeDuc, Lawrence, NiemiRichard G. & Norris Pippa (eds.), Comparing Democracies. Elections and Voting in Global Perspective (pp. 160-183). Thousand Oaks, London, New Delhi : Sage.
Fuchs, Dieter & Pfetsch, Barbara. (1996). The Observation of Public Opinion by the Governmental System. Research paper series, Science Center Berlin for Social Research.
Gerhards, Jürgen (1995). Framing Dimensions and Framing Strategies: Contrasting ideal- and Real-Type Frames, Sage Journal, 34, 2, 225-248, https://doi.org/10.1177/053901895034002003
Graber, Doris. (1997). Mass Media and American Politics. Washington: Congressional Quarterly, 5th ed.
Gurevitch, Michael & Blumler, Jay G. (1990). Comparative Research: The Extending Frontier. In Swanson, David L. & Nimmo, Dan (eds.), New Directions in Political Communication (pp. 305-328). Newbury Park: Sage.
Herbst, Susan. (1993). The meaning of public opinion: citizens' constructions of political reality. Media, Culture und Society. London, Newbury Park, New Delhi: Sage.
Iyengar, Shanto & Kinder, Donald R. (1987). News that Matters. Television and American Opinion. Chicago/London: University of Chicago Press.
Jones, Nicholas. (1996). Sound bites & Spin Doctors. How politicians manipulate the media -and vice versa. London: Indigo.
Kingdon, John. (1984). Agendas, Alternatives and Public Policies. Boston/Toronto: Little, Brown and Company.
Klandermans, B. (1988). The Formation and Mobilization of Consensus. In Nandermans, B., Kriesi Hans Peter, Tarrow Sidney (ed.), International Social Movement Research (Vol. 1, pp. 173-198).
Linsky, Martin. (1986). How the Press affects Federal Policymaking. New York, London: Norton & Company.
Mazzoleni, Gianpietro. (1987). Media Logic and Party Logic in Campaign Coverage: The Italian General Election 1983. European Journal of Communication, 2, 81-103.
McLeod, Jack M., Kosicki, Gerald M. & McLeod, Douglas M. (1994). The Expanding Boundaries of Political Communication Effects. In Bryant, Jennings & Zillmann, Dolf (eds.), Media Effects. Advances in Theory and Research (pp. 123-162). Hillsdale, N.J.: Lawrence Erlbaum.
Miller, Warren E. & Stokes, David E. (1963). Constituency Influence in Congress. American Political Science Review, 57, 45-56.
Orren, Gary R. (1986). Thinking about the Press and Government. In Linsky, Martin (ed.), Impact. How the Press affects Federal Policymaking (pp. 1-20). New York, London: Norton & Company.
Page, Benjamin. (1996). The Mass Media as Political Actors. Political Science and Politics, No. 1, 29, 20-25.
Patterson, Tom. (1996). Bad News, Bad Governance. In The Annals of the American Academy of Political and Social Science, 546, July 1996, 97-108.
Ragsdale, Lyn. (1996). Vital Statistics on the Presidency. Washington to Clinton. Washington: Congressional Quarterly.
Rogers, Everett M., Dearing, James W. & Bregman, Dorine. (1993). The Anatomy of Agenda-Setting Research. Journal of Communication, No. 2, 43, 68-84.
Strauss, A. L., & Corbin, J. (1998). Basics of qualitative research: Grounded theory: Procedures and Technique. (2nd Edition); Sage, Newbury Park, London.
Swanson, David L. & Mancini, Paolo. (1996). Patterns of Modern Electoral Campaigning and Their Consequences. In Swanson, David L. & Mancini, Paolo (eds.), Politics, Media, and Modern Democracy. An International Study of Innovations in Electoral Campaigning and their Consequences (pp. 247-277). Westport, Conn/London: Praeger.