دوره و شماره: دوره 16، شماره 1 - شماره پیاپی 61، اسفند 1399، صفحه 1-236 
فراتحلیل کیفی مطالعات رفتار رأی دهی در ایران: 1397-1360

صفحه 69-114

10.22034/ipsa.2020.414

صدیقه شیخ زاده جوشانی؛ یحیی کمالی؛ مجتبی یزدی زاده