فراتحلیل کیفی مطالعات رفتار رأی دهی در ایران: 1397-1360

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق و الهیاتدانشگاه شهید باهنر کرمان

2 دانشیار علوم سیاسی (سیاستگذاری عمومی) دانشکده حقوق و الهیات دانشگاه شهید باهنر کرمان

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد علومسیاسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

رأی‌دهی به عنوان یک کنش سیاسی، به رفتار رأی دهندگان بستگی دارد. در ایران، به استناد اصل ششم قانون اساسی اداره‌ امور کشور با اتکاء به آراء عمومی تعریف و انتخابات گوناگونی برگزار شده است. ازاین‌رو، موضوع رفتار رأی‌دهندگان ایرانی موردتوجه بسیاری از پژوهشگران حوزه مطالعات انتخاباتی قرارگرفته است. تعدد و پراکندگی این مطالعات، پژوهش حاضر را وا‌داشته تا برای اولین بار به کمک روش فراتحلیل کیفی مطالعات انجام‌شده را ذیل «مطالعات رفتار رأی دهی»، شناسایی، دسته‌بندی و ارزیابی کند. جامعه آماری شامل مقالات علمی پژوهشی و ترویجی است که در پایگاه‌های علمی مجلات تخصصی داخلی در بازه زمانی 1360 تا 1397 نمایه شده است. طی فرایند ارزیابی، تعداد 35 اثر درون گنجی و برای ارزیابی ثانویه یافته ها، مورد ارزیابی قرارگرفت. یافته ها نشان می دهد، دهه 1390، به لحاظ حجم پژوهش ها نقطه عطفی در مطالعات رفتار رأی دهی در ایران بوده است. مردان بیشترین سهم از انتشار مطالعات را داشته اند. انتخابات مجلس دوره دهم بیشترین مورد مطالعه و شهر تهران و رأی دهند گان عادی به ترتیب، بیشترین میدان و مورد مطالعاتی را به خود اختصاص داده اند. همچنین عوامل جامعه شناختی با بیشترین فراوانی، مؤثرترین عامل بر رفتار رأی دهی ایرانیان شناسایی شده اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Qualitative Meta – Analysis of Voting Behavior Studies in Iran: 1982 – 2018

نویسندگان [English]

  • Sedighe Sheikhzadeh Joshani 1
  • یحیی kamali 2
  • Mojtaba Yazdi-Zadeh 3
1 Assistant Prof of political science at faculty of law and theology, Shahid Bahonar university of Kerman2. Yahya Kamali
2 Yahya Kamali associate professor of political science (public policy)at faculty of law and theology, Shahid Bahonar university of Kerman
3 Graduated of master in political science, Shahid Bahonar university of Kerman
چکیده [English]

The voting depends on the voters behavior. The behavior of Iranian voters have been interested in many researchers. The multiplicity and distribution of the studies has led to the present study to identify, classify and evaluate studies in this area of research for the first time in Iran under the title of voting behavior studies. The current study has utilized the qualitative Meta-Analysis method. The sample includes articles that have been published in databases of NOORMAGZ, SID and MAGIRAN from 1981 to 2018. During the review process, 131 articles were identified and finally, 35 of them were included to the secondary evaluation. The findings indicated that the 2011s, has been a turning point in studies of voting behavior in Iran. The men had the largest collaboration. The 10th parliament election was the most studied and the city of Tehran and ordinary voters, respectively, dedicated as the most of the field and case studies. The sociological factors have been identified as the most influential factors on Iranian voting behavior. On the base of content criteria, electoral cases of Assembly of Experts of Leadership, village councils and, the southern and eastern provinces have been ignored in these studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Meta-Analysis
  • Elections
  • Electoral Studies
  • Voting Behavior
  • Iran
امام جمعه زاده، جواد و کرمی راد، جواد (1391)، «تجزیه وتحلیل عوامل مؤثر بر رفتار انتخاباتی با نگاهی به ایران»، پژوهش های سیاسی، شماره 3، 9-36.
بایی لاشکی، مریم و پیشگاهی فرد، زهرا (۱۳۸۸)، «تحلیل رفتار انتخاباتی ایرانیان (موردمطالعه حوزه انتخابیه نوشهر و چالوس در انتخابات دوره هشتم مجلس شورای اسلامی)»، فصلنامه‌ پژوهش‌های جغرافیای انسانی، ۱ (۳)، ۱۱۴-۹۳.
دارابی، علی (1388)، «بنیان های نظری رفتار انتخاباتی شهروندان جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه پژوهش ارتباطی»، 16(57)، 9-37.
دارابی، علی (۱۳۸۸)، رفتار انتخاباتی در ایران الگوها و نظریه‌ها، تهران: انتشارات سروش
دارابی، علی (1392)، «رفتار انتخاباتی در ایران. مطالعات انتخابات، 2(3)، 211-221.
ذاکرصالحی، غلامرضا و قانعی راد، محمدامین،رضوانی، محسن (1386)، «تحلیل رفتار انتخاباتی مورد شناسی انتخابات نهم ریاست جمهوری»، معرفت، 16(123)، 166-146.
زرقانی، هادی و رضوانژاد، مرتضی (1392) تحلیل نقش متغیر همسایگی در الگوی رأی کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم. برنامه ریزی و آمایش فضا، 17(3)، 109-126.
ساروخانی، باقر.صادقی جقه، سعید(1394)، «بررسی عوامل اجتماعی مؤثر در رفتار انتخاباتی ایرانیان»، فصلنامه مطالعات راهبردی، 18(69)، 118-81.
کاویانی راد، مراد (1386)، «جغرافیای انتخابات»، فصلنامه مطالعات راهبردی، 10(37)، 481-505.
کاویانی راد، مراد و ویسی، هادی (1387)، «ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﻲ ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻳﺮان ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی :دور ﻧﺨﺴﺖ ﻧﻬﻤﻴﻦ دوره اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری  در اﻳﺮان»، فصلنامه ژئوپلیتیک، 4(3)، 1-20.
گلابچی، محمد (1384)، «نقش پندار های جناحی در رفتار انتخاباتی»، اطلاعات سیاسی-اقتصادی، شماره 215 و 216، 163-184.
مقتدری، علی و دهمرده،  مریم (1394)، «تقلب و سوء رفتار در پژوهش های پزشکی»، مجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان، 14(1)، 1-7.
یوسفی، علی (1383)، «تحلیل فرانظری رأی: ارائه یک مدل مفهومی»، مجله علوم اجتماعی و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، 1(3)، 35-55.
منابع انگلیسی:
Aiba, J. (2002) Reviewing the Theories of Voting Behavior. Faculty of sociology. Memoris of Nara University, no.31, 283-304. available at : http://repo.nara-u.ac.jp/modules/xoonips/download.php?file_id=2035
Akhter, Z. , Sheikh Ah. Y. (2014) Determinants of Voting Behaviour in India: Theoretical Perspective. Public Policy and Administration Research, Vikram University Ujjain, 4(8), 104-108. Available at:
https://pdfs.semanticscholar.org/e55e/ed94591dc53075fcc8ba0f2c05efb4014af4.pdf
Anderson, C. D. Stephenson, L.B. (2010). Voting Behaviour in Canada. UBC Press, Vancouver Canada. Available at: http://www.ubcpress.ca/books/pdf/chapters/2010/VotingBehaviourInCanada.pdf.
Antunes, R. (2010). Theoretical models of voting behaviour. comunicação e ciências empresariais, 145 -170. Available at: http://www.exedrajournal.com/docs/N4/10C_Rui-Antunes_pp_145-170.pdf.
Bartels, M. L. (2008) the Study of Electoral Behavior. Department of Politics and Woodrow Wilson School of Public and International Affairs, Princeton University,1-48. Available at:
https://www.researchgate.net/publication/253701028_The_Study_of_Electoral_Behavior
Meca, S. J. and Martínez, M. F. (2010) Meta-analysis in Psychological Research. International Journal of Psychological Research, 3, 151-163. Available at:
 https://www.um.es/metaanalysis/pdf/5032.pdf
Sarlamanov, K., Jovanoski, A. (2014) Models of voting. Journal of Arts, Science & Commerce, Researchers world, 16-24. Available at:
 https://www.researchgate.net/publication/308918563_MODELS_OF_VOTING
Visser, M. (1998) Five Theories of Voting Action Strategy and Structure of Psychological Explanation. University of Twente. Available at:
https://research.utwente.nl/files/6078399/t0000001.pdf
Wafula, J.O. (2014). VOTER BEHAVIOUR IN GENERAL ELECTIONS IN KENYA, 1992-2007: Implications for the development of libral democracy. Phd thesis, School of humanities and social sciences, Kenyatta University.