آسیب شناسی نقش اندیشکده‌ها در سیاستگذاری خارجی جمهوری اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم سیاسی دانشگاه پیام نور ایلام

2 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی. واحد تهران مرکزی. ایران

چکیده

تفاوت و تمایز سازمان ها و جوامع موفق در عرصه های مختلف به طور معمول به مکانیزم های موجود در سطوح عالی سیاستگذاری است که با تصمیم سازی گروهی و مشورتی می توان الگویی موفق و موثر بر گرفته از کارکرد اندیشکده ها و مراکز تصمیم ساز ایجاد کرد. جایگاه استراتژیک و با اهمیت اندیشکده ها امروزه در قرن بیست و یکم با اثبات و قابلیت و برتری در سیاستگذاری خارجی کشورهای پیشرفته همراه بوده است. رویکرد جامعه علمی، سیاستگذار و نخبگان علمی در جمهوری اسلامی تشکیل و راه اندازی اندیشکده ها و کانون های مولد و تصمیم ساز، بخصوص در عرصه سیاستگذاری خارجی است. به گونه ای که علاوه بر کثرت و تنوع با نوعی رقابت آشکار و پنهان بین اندیشکده های این حوزه همراه است. تحقیق حاضر از روش توصیفی- تحلیلی استفاده و اطلاعات مورد نیاز در خصوص چگونگی آسیب شناسی نقش و عملکرد اندیشکده ها از طریق مطالعات کتابخانه ای و بررسی اسناد و مدارک گردآوری شده است. در پژوهش حاضر ضمن تشریح مزایا و قابلیت های اندیشکده ها و کارکرد مناسب آنها در چگونگی تصمیم سازی در سیاستگذاری خارجی با محوریت آسیب شناسی و شناسایی موانع پیش روی فعالیت و اثرگذاری اندیشکده ها در روند سیاستگذاری خارجی جمهوری اسلامی تلاش شده است که مخاطب را با آسیب های غالب و برجسته ای چون عدم توجه به نظر کارشناسان و دولتی و شبه دولتی بودن اندیشکده ها و فقدان پیوند ساختاری اندیشکده ها آشنا کند

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Pathology of the role of think tanks in the foreign policy of the Islamic Republic

نویسندگان [English]

  • Azim Karimi 1
  • Alireza Soltani 2
چکیده [English]

Generally, successful organizations and communities are distinguished by the mechanisms in higher policymaking levels; that is, using the collective decision making and consultation one can establish a successful and inspiring model based on the functions of think tanks and decision making centers. Strategic and important place of the think tanks in 21st century has been accompanied by proof and capability and superiority in

کلیدواژه‌ها [English]

  • foreign policymaking
  • decision making
  • thought generation
  • think tanks
-        آقاجانی، احمد، عسگری، محمد  (1390) ؛  « نقش آفرینی اتاق­های فکر در سیاست­گذاری دفاعی- امنیتی» ،فصلنامه راهبرد دفاعی، سال نهم؛ شماره 32.
-        احمدی لفورکی، بهزاد (1387)؛ لابی و لابی­گری در آمریکا  ، تهران، مؤسسه ابرار معاصر، 1387.
-        امیری، مهدی (1384)؛ « جایگاه اتاق فکر در تدوین سیاست خارجی»، فصلنامه راهبرد دفاعی. سال سوم. شماره هشتم. ص 88-89.
-        اندرو سلی (1393)؛ راهنمای راهبردی اندیشکده ها برای رسیدن به تاثیر گذاری سیاسی. مترجم بهزاد احمدی لفورکی. انتشارات موسسه ابرار معاصر تهران.
-        پایا، علی(1383)؛ نهادهای مولد اندیشه، موتور حرکتی برای رشد در قرن بیست و یکم. تهران انتشارات دفتر برنامه ریزی و فرهنگ وزارت علوم.
-        پور معصوم، علی اصغر(1388)؛ « کانونهای تفکر و نقش آن در تصمیم پیری مدیران» ، نشریه راهبرد توسعه ، شماره 17 ، 247-258.
-        حقیقت، سید صادق(1376)؛ مسئولیت فراملی در سیاست خارجی دولت اسلامی، تهران، مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری.
-        خامنه ای، سید علی(1389)؛ بیانات در دیدار اعضای بسیج دانشجویی دانشگاه ها.
-        ذوالقدرپور، اسلام(1395)؛ تحلیل اتاق فکر یا اندیشه در ایران. شبکه مطالعات سیاستگذاری عمومی.
-        سیف­زاده، سید حسن(1375)؛ مبانی و مدل­های تصمیم­گیری در سیاست خارجی، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین­المللی.
-        عباسی، عباس، یادگاری، تورج(1393)؛ «اندیشکده­ها و رقابت تصمیم­سازی در سطح استراتژیک در قرن 21»، کنفرانس بین­المللی مدیریت در قرن 21 .
-        گروه نویسندگان(1395)؛  دفتر مطالعات بنیادین حکومتی –کانونهای تفکر جهان- تهران، مرکز پژوهش های مجلس.
-        لبخنده، ابراهیم، کریمی فرد، حسین(1395) ؛  «  کارکرد موسسات مطالعاتی در سیاست­های خارجی آمریکا در قبال ایران» ، فصلنامه پژوهش­های سیاسی جهان اسلام، سال 6 شماره 1، بهار 1395.
 
-        Abelson, D And Christin Carberry (1998), A Compara- tive Analysis Of Think Tanks In Canada And The United States.
-        Abelson, Donald, (2004), Do Think Thanks matter? Assessing The Impact Of Public Policy Institutes. Kingstone And Motreal: McGill-Queens University Press.
-        Fryer, R. G., & Jackson, M. O. (2003, June). Categorical cognition: A psychological model of categories and identification in decision making. In Proceedings of the 9th conference on Theoretical Aspects of Rationality and Knowledge (pp. 29-34).
-        Gordon, L. A., & Sellers, F. E. (1984). Accounting and budgeting systems: The issue of congruency. Journal of Accounting and Public Policy, 3(4), 259-292.
-        Lerner, J. Y. (2018). Getting the message across: evaluating think tank influence in Congress. Public Choice, 175(3-4), 347-366.
-        McGann, G. I, Sabtini, R (2016), Global Think Tanks: policy Networks And Goverment, Routledge Globl Institute.
-        McGann, James G, (2012), Chinese Think-Tanks, policy Advise And Global Governance RCCPB (Research center For Chinese Politice And Business Of ‌ Indians University) Working Paper, NO,27.
-        Mc­Gann. J. G. (2007). Think Tanks And policy Advice The US. Foreig Policy Research Institute.
-        Mc­Gann. J. G. (2019) Global Go To Think Tanks Index Report. University Of Pennsylvania Scholarly Commons.
-        Medvetz, Tomas (2112). Think Tanks in American, Chicago University press.
-        Parmar, I. (204), Think Tanks and Power in Foreign Policy, Journal articles on elites and US foreign policy, University of Manchester.
-        Simon, H. A. (1960). From substantive to procedural rationality. In 25 years of economic theory (pp. 65-86). Springer, Boston, MA.
-        Weaver, R. (Ed.). (2017). Think tanks and civil societies: Catalysts for ideas and action. Routledge.