الگوی مطلوب دیپلماسی رسانه ای در وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

2 استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

3 گروه مدیریت رسانه.دانشکده مدیریت. دانشگاه تهران

4 دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه تهران

چکیده

مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای در وزارت امور خارجه ج.ا.ایران، متولی امر دیپلماسی رسانه ای در دستگاه دیپلماسی کشور است. موضوع پژوهش حاضر، بررسی و پیاده سازی الگوی دیپلماسی رسانه ای در وزارت امور خارجه ج.ا.ایران است. این پژوهش به روش کیفی منتج از مصاحبه عمقی با 19 تن از مسئولین فعلی و سابق این وزارتخانه اعم از سخنگویان فعلی و گذشته، مدیران دیپلماسی رسانه ای و تعدادی از کارشناسان این حوزه که متولی امر دیپلماسی رسانه ای هستند، اساتید دانشگاه و صاحب نظران در حوزه دیپلماسی رسانه ای و است. تحلیل مصاحبه ها با روش تحلیل مضمونی صورت گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که الگوی دیپلماسی رسانه ای در دستگاه سیاست خارجی، در وهله اول اقدام به رصد اخبار و وقایع در سراسر دنیا می نماید. در وهله دوم از طریق اطلاع رسانی اطلاعات، موضع گیری و جریان سازی، به تحولات پیش آمده پاسخ می دهد. طی این چرخه اقدام به ارزیابی اقدامات نموده، سپس در صورت لزوم به فعالیتهای سلبی رسانه ها، واکنش نشان می دهد. در پایان الگوی مطلوب دیپلماسی رسانه ای مبتنی بر نظرات کارشناسان این حوزه و در راستای رفع محدودیتها و نقطه ضعفها تدوین شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Implementing The optimal model of media diplomacy in the Ministry of Foreign Affairs of I.R.Iran

نویسندگان [English]

 • Maryam Shafiee Sarvestani 1
 • Taher Roshandel Arbatani 2
 • Mehdi Sharifi 3
 • Younes Nourbakhsh 4
1 management faculty of Tehran university
2 Management faculty of Tehran university
چکیده [English]

The Center for Public and Media Diplomacy at the Ministry of Foreign Affairs is in charge of media diplomacy in the country's diplomatic apparatus. The subject of the present study is the study and implementation of the model of media diplomacy in the Ministry of Foreign Affairs of the Islamic Republic of Iran. This research is a qualitative method resulting from in-depth interviews with 19 current and former officials of this ministry, including current and past spokespersons, directors of media diplomacy and a number of experts in the field of media diplomacy, university professors and experts in The field of media diplomacy and. The interviews were analyzed using thematic analysis. The results of the research show that the model of media diplomacy in the foreign policy apparatus, in the first place, monitors the news and events around the world. Secondly, it responds to developments through information, stance, and streamlining. During this cycle, it evaluates the actions and then, if necessary, reacts to the negative activities of the media. In the end, the desired model of media diplomacy is based on the opinions of experts in this field and in order to eliminate the limitations and weaknesses.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Media diplomacy
 • State Department
 • diplomacy
 • thematic analysis
 • soft power
 1. ببران صدیقه، پوررشیدی هاتف. 1391، بررسی دیپلماسی رسانه ای ایران در افغانستان پس از سقوط طالبان، نشریه مطالعات رسانه ای، شماره 16، صص 123-134.
 2. بزرگمهری، مجید و نعمتی، فاطمه. 1390. تاثیر دیپلماسی رسانه‌ای بر سیاست خارجی تبیین راهکارها، فصلنامه تخصصی علوم سیاسی، شماره17، صص 63-30.
 3. خرازی آذر، رها. 1394.دیپلماسی رسانه ای، توان نوین استراتژیک کشورها، نشریه مطالعات رسانه ای، شماره 29، صص 113 – 122.
 4. ساداتی، سید نصرالله، 1393. دیپلماسی رسانه ای و نقش آن در روابط بین الملل، نشریه رسانه، شماره 96.
 5. صولت، داریوش. 1398،  مصاحبه شخصی.
 6. ظریف، محمد جواد. 1398، مصاحبه شخصی.
 7. محبیان، امیر. 1390. جهانی‌سازی، رسانه و هنجارهای ملی، مجموعه مقالات ارائه شده در سمینار رسانه‌ای ایران، آلمان و تهران، تهران: موسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.
 8. محمدپور, ا. (1392). روش تحقیق کیفی ضد روش 2. تهران: جامعه شناسان.
 9. موسوی، سید عباس. 1398، مصاحبه شخصی.
 10. مهرابی، امیر، خنیفر، حسین، امیری، علی، زارعی، متین؛ حسن، جندقی، غلامرضا. (1390). معرفی روش‌شناسی نظریه‌ داده بنیاد برای تحقیقات اسلامی . مدیریت فرهنگ سازمانی
 11. مهمانپرست، رامین. 1398، مصاحبه شخصی.
 12. میسایی، قاسم؛ دین پرست، فائز؛ جعفری، محمد؛ گلستان، مسلم. (1396)،  دیپلماسی رسانه ای و مذاکرات هسته ای ج.ا.ا، نشریه مطالعات فرهنگ - ارتباطات، شماره 38.
  1. Dayan, D & Katz, E. (2016). Media Event: The live broadcasting of history. Cambridge, MA: Harvard University Press.
  2. ESPAS, 2015, Global trends 2030:Can the EU meet the challenges ahead?, an Inter Institutional Eu Project.
  3. Gilbova, Eytan (2002) “Golobal Communication and Foreign Policy”, Journal of Communication vol 52, issue 4, December.
  4. Given, L. M. (2008). The Sage Encyclopedia of Qualitative Research Methods. California: Sage.
  5. Malek , A. (1997), Multyfacted Perspective , Norwood , New Jarsey : Ablex Publishing Corporation.
  6. Neuman J, (2016), Lights , Camera , War: Is Media Technobgy Driving International Politics , New Yourk : St. Martin’s Press.
  7.  National Intelligence Council, 2012. Global Trends 2030: Alternative wolds.
  8. Stain, Felix. (2012). Manual castells: The theory of the network. Malden, MA: Polity Press.
  9. Stork, Madeline, 2011. The Role of Social Media in Political Mobilisations: A Case Study of the January 2011 Egyption Uprising, MA Dissertation. St Andrews, Scotland: University of st Andrews.
  10. Taylor, Philip. (1997). Global communications, international affairs and the media since 1945. New York: Routlege.
  11. Louw, Eric. (2005). The Media and political process (First Ed.). London: Sage Publication.