دوره و شماره: دوره 15، شماره 4 - شماره پیاپی 60، آذر 1399، صفحه 1-256 
الگوی مطلوب دیپلماسی رسانه ای در وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

صفحه 217-241

10.22034/ipsa.2020.422

مریم شفیعی سروستانی؛ طاهر روشندل اربطانی؛ سید مهدی شریفی؛ یونس نوربخش