بررسی رابطه بین میزان اعتماد درسرمایه اجتماعی با میزان مدارای اجتماعی و ملی (مورد مطالعه دانشجویان تحصیلات عالی دانشگاه تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دانشگاه اصفهان

2 دانشیار علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

در اندیشه نظریه‌پردازان سیاسی و اجتماعی، اعتماد اجتماعی بعنوان مهمترین رکن سرمایه-اجتماعی و میزان مداراگری بعنوان پرورش‌دهنده ارزش‌های دموکراتیک از منظر ویژگی‌‌های فردی و ارتباطات اجتماعی مورد تأکید قرار گرفته‌اند. از آنجا که نوع نگرش افراد از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر عرصه سیاسی-اجتماعی است و از آنجا که مدارای‌اجتماعی در جامعه دارای پیامدهایی از جمله، احترام به عقاید دیگران، آزادی و افزایش اعتماد در روابط اجتماعی و همگرایی و وحدت ملی است به نظر می‌رسد داشتن نگاهی آسیب شناسانه در خصوص احساس عدم صداقت و اطمینان و کاهش بی‌اعتمادی عاملی در جهت تقویت سرمایه‌اجتماعی مطلوب و معقول، مفید و موثر خواهد بود. در این پژوهش اعتماد در سرمایه اجتماعی و ابعاد آن و رابطه آن با مدارای‌اجتماعی در بین دانشجویان تحصیلات‌عالی ساکن در خوابگاه دانشگاه‌تهران مورد بررسی قرار می‌گیرد. نمونه‌گیری به‌روش تصادفی در دسترس انجام شد. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه استاندارد اعتماداجتماعی (صفاری‌نیا و شریف1389) و پرسشنامه مدارای‌اجتماعی (زالی‌زاده و همکاران 1394) و روایی آن توسط متحصصان و اساتید دانشگاه مورد تایید بوده و با سطح پایایی (آلفای کرونباخ) به ترتیب 72/0 و 70/0 بدست آمد استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها به روش همبستگی پیرسون از نرم‌افزار SPSS19 استفاده شد. یافته‌ها نشان می دهد 1) بین رفتار مبتنی بر اعتماداجتماعی با میزان مدارای‌اجتماعی دانشجویان رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد، 2) بین تمایلات همکاری‌جویانه با میزان مدارای‌اجتماعی دانشجویان نیز رابطه مستقیم و معنادرای وجود دارد و 3) بین صراحت و صداقت و بُعد اطمینان و میزان مدارای اجتماعی دانشجویان پاسخ‌ دهنده رابطه معنادار وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Social Trust and its Relation with Social and National Tolerance among Graduate Students in Iran

نویسندگان [English]

 • Seidali Mortazavi Emami Zavareh 1
 • Amir- Mohammad Haji-Usefi 2
1 Graduate of Isfahan U
2 Associate Professor of Political Science and International Relations at Shahid Beheshti University
چکیده [English]

Social trust is one of the most important requirements for achieving civic culture and establishing sustainable democracy. This article seeks to investigate the relationship between social trust on the one hand and social tolerance on the other among the Iranian graduate students. To do this, we use questionnaire among the students who lived in the dormitory of Tehran University in 2018 academic year. The population questioned were 86 students who were selected from among 110 students based on Morgan sampling table. To analyze the data, we used SPSS19 in order to calculate the correlation coefficient between different variables. According to our findings there is a meaningful correlation between students` social trust and their social toleration (p> 0/05). There exists, too, a meaningful correlation between cooperative inclinations of students with their social tolerance (p> 0/01). Further, we could not find a meaningful correlation among students` outspokenness, honesty, and trustworthiness on the one hand and their social tolerance.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Social Tolerance
 • Social Trust
 • Graduate Students
 • Social Development
 • Iran
 • الوانی،سیدمهدی،دانایی­فرد، حسن(1380)، مدیریت دولتی و اعتماد عمومی، دانش مدیریت، سال چهاردهم،شماره55، صص5-27.
 • اسلامی،‌علیرضا(1385) قومیت و ابعاد آن در ایران،‌فصلنامه علوم سیاسی، شماره 34.
 • انعام، راحله(1380). بررسی اعتماد بین شخصی در میان روستاییان شهریار، پایان­نامه کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا.
 • ابرهیمی،‌رحمان، علی­پور نجمی،‌سکینه(1392) بررسی کیفی نقش کتابخانه­های عمومی در ایجاد و ارتقای اعتماد اجتماعی، پژوهش­نامه کتابداری و اطلاع رسانی،3(2)، 72-51.
 • اوفه، کلاس(1384) « چگونه به شهروندان اعتماد کنیم» در سرمایه اجتماعی، اعتماد،‌دموکراسی و توسعه‌، به کوشش کیان تاج بخش، ترجمه حسن پویان و افشین خاکباز، تهران:‌شیرازه، 205-237
 • ارسیا، بابک، ساعی، احمد(1398) تاثیرسرمایه اجتماعی دولت بر توسعه سیاسی از دیدگاه شهوندان تهرانی، دوفصلنامه دانش سیاسی، سال یازدهم، شماره اول(پیاپی29)، 28-1
 • بهزاد، داود(1381) سرمایه اجتماعی، بستری برای ارتقای سلامت روان، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال اول، شماره 4، انتشارات دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران.
 • بهشتی، صمد، رستگار، یاسر، (1391)تبین جامعه شناختی مدارای اجتماعی و ابعاد آن در بین اقوام ایرانی، مسائل اجتماعی ایران سال چهارم، پاییز و زمستان 1392 شماره 2.
 • تاج الدین، محمدباقر(1392) اعتماد اجتماعی و عوامل اجتماعی موثر در آن( مورد مطالعه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی تهران شرق)، فصلنامه مطالعات جامعه شناختی ایران، سال سوم،‌شماره هشتم، 42-21
 • جلائیان بخشنده، وجیهه،‌قاسمی،‌وحید، ایمان، محمدتقی(1396) تبیین جامعه شناختی رابطه اعتماد اجتماعی و مدارای اجتماعی مبتنی بر نظریه ساختاربندی گیدنز، فصلنامه توسعه اجتماعی، دوره12، شمار2،تابستان، 22-7.
 • چلبی، مسعود؛ امیرکافی، مهدی(1385) تحلیل چندسطحی انزوای اجتماعی، مجله جامعه شناسی ایران،شماره2: 31-3.
 • حسین زاده، علی­حسین، زالی زاده، مسعود، زالی­زاده، محسن(1393)، بررسی جامعه شناختی ابعاد مدارای اجتماعی با تأکید بر ویژگی­های شخصیتی( مورد مطالعه : دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز)، جامعه شناسی کاربردی، سال 26، شماره پیاپی(60)، شماره 4،ص 164-149.
 • دومهری،مصطفی، بهبان، شاپور، جهانبخش،‌اسماعیل(1398). مطالعه رابطه بین سرمایه اجتماعی و مدارای اجتماعی( مورد مطالعه: شهروندان 15 تا 44 سال استان مازندان، فصلنامه مطالعات فرهنگ و ارتباطات، سال بیستم، شماره47، ص164-141.
 • زتومکا، پیوتر ( 1384 ). اعتماد یک نظریه­ی جامعه شناختی، ترجمه­ی فاطمه گلابی، تبریز: نشر ستوده.
 • رضایی، محمد،‌آذین، احمد،جعفری­نژاد، مسعود(1396) بررسی رابطه میزان اعتماد اجتماعی و مشارکت سیاسی از نظر دانشجویان دانشگاه مازندران، فصلنامه علمی پژوهشی رهبافت انقلاب اسلامی، سال یازدهم، شماره 39، صص 122-101
 • سراج­زاده، سیدحسن، شریعتی­مزینانی، سارا، صابر، سیروس(1383). بررسی رابطه میزان دینداری و انواع آن با مدارای اجتماعی، مجله علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، صص 142-109.
 • ظهیری­نیا، مصطفی، نیک­خواه، هدایت اله(1394) سنجش میزان اعتماد اجتماعی بین ساکنان شهربندرعباس و عوامل موثر در ان، جامعه پژوه فرهنگی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال ششم، شماره اول، صص 106-85.
 • فتحعلی، محمود(1378).  تساهل و تسامح اخلاقی، دینی، سیاسی، قم ، موسسه فرهنگی طه.
 • فوکویاما، فرانسیس(1379) پایان نظم، ترجمه غلامعباس توسلی، انتشارات جامعه ایران، تهران.
 • قدیمی، مهدی(1386) بررسی میزان اعتماد جتماعی و عوامل مؤثر بر آن در بین دانشجویان دانشگاه­های زنجان، پژوهشنامه علوم انسانی، شماره 53، صص 356-325.
 • قاسمی، محمدعلی( 1383) اعتماد و نظم اجتماعی، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال8، شماره اول، بهار 1384، شماره مسلسل27، ص47-29.
 • کلمن،جیمز(1377). بنیادهای نظریه اجتماعی، ترجمه منوچهر صبوری، نشر نی.، تهران.
 • کلاس، اوفه(1384) سرمایه اجتماعی؛چگونه می توان به شهرواندان اعتماد داشت؟، نشر شیرازه، تهران.
 • گیدنز،‌آنتونی(1383). تجدد و تشخص، ترجمه ناصر موفقیان، نشرنی، تهران.
 • گلابی، ‌فاطمه، رضایی، اکرم(1392) بررسی تأثیر مشارکت اجتماعی بر مدارای اجتماعی در بین دانشجویان ، فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، دوره دوم، شماره 1، صص86-61.
 • مسعودنیا،‌حسین،‌رهبرقاضی،‌محمودرضا، مهرابی­کوشکی، راضیه، پوررنجبر، مهدیه(1393). بررسی تاثیر اعتماد اجتماعی بر شیوه­های محتلف مشارکت سیاسی، مسائل ایران،‌سال پنجم، شماره2، صص 94-77.
 • مقتدایی، فاطمه(1389) بررسی و سنجش میزان مدارای اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر آن، پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز.
 • Allahyarahmadi, Rajabali (2013) Investigation the Role and Effect of Social Trust in Societies Based on Sociological Theories,Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 82, 3 July 2013, Pages 780-783
 • Agius, Emmanuel.Ambrosewicz,Jolanta (2013).Toward Culture of Tolerance and peas, International Bureau For Childerens rights.
 • Crowley, Frank; Walsh, Edel (2018) : How important are Personal Ties, Trust and Tolerance for Life Satisfaction in Europe?, SRERC Working Paper Series, No. SRERCWP2018-1, University College Cork, Spatial and Regional Economic Research Centre (SRERC), Cork
  • Coleman, J. S. 1988. Social Capital in the Creation of Human Capital. The American Journal of Sociology, 94, S95-S120
  • Gibson, James L. (2006) ‘Enigmas of Intolerance: Fifty Years after Stouffer’s Communism, Conformity, and Civil Liberties’, Perspectives on Politics, 4 (1): 21-3.
  • Halpern, Leah Webb. (2003). the effect of higher education on tolerance: An investigation of political and cultural attitudes of college students, Academic Forum, 21, 90-130.
  • Inghart, Ronald (1991)Trust Well-being and Democracy .in Warren Marke Democracy and Trust. Cambridge University press 88-120
  • Johanston, L. DyBachman.J.G.P.O Malley(1993).Monitaring the Future: Questionnaire Respones from the Nation,s Highschool Seniors 1991.Ann Arbor. Ml: Institute for social reserch.
  • King, piter (1976), Tolereation, London: Geore Allen& Unwin.
  • Luhmann;Niklas(1979).Trust and Power. New york: Wiley.
  • Putnam, R. (1993). Making democracy work: civic traditions in modern Italy, Princeton: Princeton University Press.
  • Putnam, Robert(2000).Bowling Alone. The Callapse and Revival of American Community. New york. Simon and schuster.
  • Sintang, Suraya. Khambali, Khadijah.(2013). The culture of tolerance in families of new Muslims convert”, Middle East Journal of Scientific Research, Vol 15, 1665-1675.
  • Sztompka, Pioter (2000). Trust: A Sociological Theory, Cambridge university press.
  • Verkuyten.M (2007),Tolerance of Muslim belifs and Practices: Age related differences and context effects. International Journal of Behavioral Development.No.31(5): 467-477.
  • Widmalm,s(2005), TRUST and Tolerance in India: Findings from Madhya Pradesh and Kerala. India Review,vol.4.No3.