تحلیل میزان احساس خوشبختی و توسعه‌یافتگی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی گروه مطالعات ایران، دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران

چکیده

< p>در سال‌های اخیر مفهوم توسعه بسیار گسترش یافته و در کنار ابعاد اقتصادی، ابعاد متنوّع دیگری را در بر می‌گیرد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها احساس خوشبختی است. این مقاله در پی آن است که بر اساس تازه‌ترین یافته‌های منتشرشده توسّط مؤسسة گالوپ جایگاه ایران را از نظر احساس خوشبختی در میان سایر کشورها مشخّص کند و به تحلیل آن بپردازد. یافته‌ها حکایت از آن دارد که وضعیّت احساس خوشبختی در ایران بحرانی است، حال آن‌که ایران از نظر شاخص‌های دیگر توسعه بر اساس یافته‌های گالوپ و بانک جهانی، جایگاه بهتری در رتبه‌بندی جهانی دارد. برای درک فاصلة موجود میان احساس خوشبختی و شاخص‌های دیگر توسعه شامل: تولید ناخالص داخلی سرانه، ضریب جینی، میزان حمایت اجتماعی، امید به زندگی سالم، آزادی انتخاب روش زندگی، بخشندگی و تصوّر فساد، سه تحلیل پیشنهاد شده است که عبارت‌اند از تحلیل فرهنگی تاریخی، تحلیل بر مبنای گفتمان سیاسی حاکم و تحلیل بر اساس جوّ رسانه‌ای. نتیجة این مطالعه اینست که برای فائق آمدن بر بحران عدم احساس خوشبختی در ایران، لازم است در سیاست‌های فرهنگی بازنگری شود، گفتمان سیاسی کشور به سمت یک گفتمان ملایم و همدلانه با فضای باز برای رقابت سالم سیاسی سوق داده شود و انحصار رسانه‌ای برداشته شود تا گروه‌های مختلف نخبگان ایرانی بتوانند فضای رسانه‌ای حرفه‌ای را در جهت منافع ملّی برای اقناع افکار عمومی به کار گیرند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analyzing Subjective Well-being and Development in Iran

نویسنده [English]

  • Mohammad Samiei
Associate Professor, Department of Iranian Studies, Faculty of World Studies, University of Tehran
چکیده [English]

< p >In recent years the notion of development has expanded to include besides the economic dimension variety of other dimensions, one of which is subjective well-being. This paper attempts to find and analyze Iran’s ranking among other countries in subjective well-being based on Gallop findings. The findings show that in subjective well-being Iran is in crisis, while its ranking in other indicators of development based on Gallop’s and World Bank’s findings is better. To understand this gap between the subjective and objective well-being measured by other indicators of development, including GDP per capita, Gini coefficient, social support, healthy life expectancy, freedom to make life choices, generosity, and freedom from corruption, three analyses has been suggested: historical-cultural, political discourse and media sphere. In conclusion, for overcoming the crisis of subjective well-being in Iran the cultural policies should be revised, the political discourse must change to a moderate and more sympathetic discourse with free space for healthy competitions, and the monopoly of the state in radio and television should be removed to give different groups of the Iranian elites the opportunity to work in line with national interests to convince the public of the realities of the status quo.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran
  • Development
  • Subjective Well-being
  • Indicators of Development
  • Objective Well-being
آبراهامیان، یرواند (1391) تاریخ ایران مدرن، ترجمة محمد ابراهیم فتاحی ولیلایی. تهران: نشر نی.
اشرف، احمد (1359) موانع تاریخی رشد سرمایه‏داری در ایران: دورة قاجاریه. تهران: زمینه.
برلین، آیزیا (1380) چهار مقاله دربارة آزادی، ترجمة محمدعلی موحد. تهران: خوارزمی.
حسینی بهشتی، سید علیرضا (1398) «قانون اساسی، عدالت اجتماعی، توسعۀ انسان و انگارۀ تعاون»، گفتگو: فصلنامۀ فرهنگی و اجتماعی (شمارۀ 82، دی 98)، صص 87-111.
دفتر طرح‌های ملی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (1395) ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان، موج سوم. تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
سن، آمارتیا (1382) توسعه و آزادی، ترجمه حسن فشارکی. تهران: مرکز چاپ و انتشارات وزارت خارجه.
طرح‌های ملی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (1382) ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان، موج دوم. تهران: دفتر انتشارات طرح‌های ملی.
لفتویک، آدرین (1389) سیاست و توسعه در جهان سوم، ترجمه علیرضا خسروی و مهدی میرمحمدی. تهران: انتشارات موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بینالمللی ابرار معاصر.
مجد، محمدقلی (1386) قحطی بزرگ، ترجمه محمد کریمی، تهران: موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی.
Brockmann, Hilke and Jan Delhey (2013), ‘My Car is Bigger than Yours: Consumption, Status Competition, and Happiness in Times of Affluence’ in Hilke Brockmann and Jan Delhey (Editors), Human Happiness and the Pursuit of Maximization: Is More Always Better? .Dordrecht: Springer.
Cantril, Hadley (1965). The pattern of human concerns. Rutgers University Press.
Curran, James and Jean Seaton (2003) Power without Responsibility: Press, Broadcasting and the Internet in Britain. London and New York: Routledge.
Debal Deb (2009), Beyond Developmentality: Constructing Inclusive Freedom and Sustainability. London: Earthscan.
Delhey, Jan and Kroll, Christian (2013). ‘A ‘‘Happiness Test’’ for the New Measures of National Well-Being: How Much Better than GDP are They?’ in Hilke Brockmann and Jan Delhey (Editors), Human Happiness and the Pursuit of Maximization: Is More Always Better? .Dordrecht: Springer.
Diener, Ed and Martin E.P. Seligman (2004), ‘Beyond Money: Toward an Economy of Well-Being’ in Psychological Science in the Public Interest (Jul 1, 2004; pp. 1–31).
Ul-Haq, Mahbub (1995), Reflections on Human Development. New York: Oxford University Press.
Helliwell, John, et al. (editors) (2020a) World Happiness Report. Gallop.
Helliwell, John, et al. (editors) (2020b). Statistical Appendix for Chapter 2 of World Happiness Report 2020. Gallop.
Minkov, Mivhael (2011) Cultural Differences in a Globalizing World. Bingley: Emerald.
Popper, Karl R. (1979) Objective Knowledge: an Evolutionary Approach. Oxford: Oxford University Press.
Schmitt, Carl (1976). The Concept of the Political. Translated by George Schwab. Rutgers University Press.
Sirgy, M. Joseph (2012) The Psychology of Quality of Life: Hedonic Well-Being, Life Satisfaction, and Eudaimonia. Springer.
Tiberius, Valerie (2013) ‘Maximization and the Good’ in Hilke Brockmann and Jan Delhey (Editors), Human Happiness and the Pursuit of Maximization: Is More Always Better? .Dordrecht: Springer.
Wilkinson, Richard and Kate Pickett (2009) The Spirit Level: Why Greater Equality Makes Societies Stronger. New York: Bloomsbury Press.
Woodard, Christopher (2016). ‘Hybrid Theories’, in G. Fletcher (editor). The Routledge Handbook of Philosophy of Well-Being. Oxford and New York: Routledge: 161–74.
van Zanden, Jan Luiten et al. (editors) (2014), How Was Life?: Global Well-being since 1820, OECD Publishing.