تبیین جامعه‌شناختی ریای سیاسی و پیامدهای آن برای دولت‌های خودکامه (آلمان نازی، شوروی و ایران پیش از انقلاب)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزش علوم اجتماعی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

2 دانشیار گروه جامعه‌شناسی نظری–فرهنگی، پژوهشکده مطالعات‌اجتماعی، پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات‌فرهنگی، تهران، ایران

چکیده

هدف مطالعه توصیف و تبیین نقش ریای‌سیاسی در شکست نظام‌های خودکامه (آلمان‌نازی، شوروی قبل از فروپاشی و ایران پهلوی‌دوم) است. روش مطالعه مقایسه‌ موردی بوده و نمودهای ریا در سه مورد تاریخی مذکور توصیف و با استفاده از روش توافق و اختلاف میل مورد مقایسه تاریخی قرار گرفته‌اند. گردآوری داده‌ها از منابع دست‌اول و دوم صورت گرفته و تحلیل‌ها به شیوه مقایسه-تاریخی ارائه شده‌اند.
یافته‌ها مؤید اهمیت ریا در شکست خودکامگی است. نظام‌های آسیب‌پذیر هم گرفتار ریای رهبران و دستگاه‌قدرت و هم گرفتار ریای توده بوده‌اند. رژیم‌ها در دوره قبل از فروپاشی ازنظر قدرت سرکوب حاکمیت و به‌تناسب آن مدیریت ریا در سطح پایین‌تری نسبت به دوره‌های باثبات‌تر بوده است. دستگاه‌تبلیغاتی رژیم‌های خودکامه نقش مهمی در تحکیم چهره ریاکارانه رژیم‌ها ایفا کرده‌اند. نظام‌های علمی و دانشگاهی از مهم‌ترین عوامل افشای چهره فریبکارانه رژیم‌ها بوده و در موقعیت کاهش سرکوب نقش مهمی در افشای واقعیات پشت پرده داشته‌اند. همچنین جریان‌های سیاسی رقیب و جنبش مخالفان نقش مهمی در آگاه‌سازی توده و ایجاد آگاهی‌انقلابی برای فروپاشی داشته‌اند. در مورد آلمان‌نازی کاهش اعتماد متقابل بین نخبگان و مردم و نیز شکست در جنگ عامل مهمی برای فروپاشی دستگاه‌خودکامه بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Sociological explanation of political hypocrisy and its consequences for authoritarian governments (Nazi Germany, Soviet Union and pre-revolutionary Iran)

نویسندگان [English]

  • hosein Ahmadi 1
  • Mohammad Salar Kasraie 2
1 Social Science Education Faculty, Farhangian University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Theoretical-Cultural Sociology, Research Institute for Social Studies, Research Institute for Humanities and Cultural Studies.
چکیده [English]

The purpose of study is to describe and explaine the role of political hypocrisy in the failure of autocratic regimes (Nazi Germany, the Soviet Union before its collapse, and Pahlavi II Iran). The study method is case study and the manifestations of hypocrisy have been described in the three mentioned historical cases and have been compared historically using the method of agreement and difference of Mill. Data were collected from primary and secondary sources and analyzes were presented in a comparative-historical manner.
Findings confirm the importance of hypocrisy in the authoritarian failure. Vulnerable regimes have suffered from both the hypocrisy of the leaders and the power apparatus and the hypocrisy of the masses. The regimes in pre-collapse period were lower in terms of the power of repression and, accordingly hypocrisy management, than in more stable periods. The propaganda apparatus of authoritarian regimes has played an important role in strengthening the hypocritical face of the regimes. Scientific and academic systems have been one of the most important factors in exposing the deceptive face of regimes and have played an important role in exposing the behind-the-scenes facts in reducing repression. Rival political wings and the opposition movement have also played an important role in raising public awareness and creating a revolutionary consciousness for collapse. In the case of Nazi Germany, the decline in mutual trust between the elite and the people, as well as the defeat in the war, were major factors in the collapse of the dictatorship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • hypocrisy
  • authoritarianism
  • repressive apparatus
  • propaganda apparatus
  • Soviet Union
  • Germany
  • Iran
ابراهیمی، امید؛ بیرامی، منصور؛ محمدی، دل‌آرام(1398). آفت تملق در روابطاجتماعی و آسیبشناسی آن از منظر امامعلی(ع)، پژوهش در دین و سلامت، 5(3): 137-149.
احمدی‌اتویی، عبدالرضا(1399). مواجهه با قدرتسیاسی در اخلاقاسلامی، پژوهشنامه اخلاق، 13(47): 7-30.
امیرنژاد، حمید؛ چیذری، امیرحسین(1394). آسیبشناسی تملق و چاپلوسی در جامعهاسلامی از منظر امامعلی(ع)، همایش ملی پژوهشهای نوین در علوم و فناوری، کرمان: دانشگاه پیامنور.
ترنر، برایان(1381). به‌سوی جامعه‌شناسی جامعه‌مدنی، در کمالی، مسعود(1381) جامعه‌مدنی، دولت و نوسازی در ایران معاصر، ترجمه کمال پولادی، تهران: انتشارات باز، صص: 14-21.
حسنی‌کندسر، احمد(1391). شعر و شاعری و آسیب‌شناسی آن در قرن ششم، سبک‌شناسی نظم و نثر فارسی، 3: 117-134.
دیگار، ژان پیر؛ هورکارد، برنار؛ ریشار، یان(1378). ایران در قرن بیستم؛ بررسی اوضاع سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران در یک‌صد سال اخیر، ترجمه عبدالرضا مهدوی، چاپ دوم، تهران: نشر البرز.
ریگین، چارلز (1388) روش تطبیقی فراسوی راهبردهای کمی و کیفی، ترجمه محمد فاضلی، چاپ یکم، تهران: آگه.
سمیعی‌اصفهانی، علیرضا؛ شفیعی‌سیف‌آبادی، محسن؛ یقوب‌نیا، حسن(1397). فرهنگسیاسی و تأثیر آن بر رفتار نخبگان و توسعهسیاسی در دوره پهلویدوم، جامعه شناسیسیاسی ایران، 1(1): 105-129.
شریفیان، محمدعلی(1388). بررسی سیمای شاه‌عباس اول در اشعار مسیح‌کاشانی و مقایسه آن با کتاب‌های تاریخی، فقه و تاریخ تمدن، 5(19): 77-101.
شفقی، مریم؛ محمدبیگی، مهدی(1401). کنش گفتاری "تعریف و تمجید" در محیط‌های فرهنگی کلامی روسی و فارسی، جستارهای زبانی، 13(1): 391-424.
شفیعی، نوذر؛ نوایی، فرهاد(1389). فساد درون‌سازمانی ایران در پرتو شخصیت‌اقتدارگرا و ساخت پاتریمونیالیسم سنتی و ایلیاتی جامعه، تحقیقات سیاسی و بین المللی، 2(1): 1-26.
شیروانی‌شیری، علی؛ شمشیری، بابک؛ نبوی‌زاده، راحله‌سادات(1397) نکوهش "تملق": گفتاری انتقادی در تربیت و آموزش اخلاق، آموزشپژوهی، 4(14): 35-50.
طاهری، سیدمهدی(1389) روانشناسی سیاسی شخصیت محمدرضاپهلوی با تکیه بر نظریه کارن هورنای، جستارهای سیاسی معاصر، 1(2): 65-85.
علم، امیراسدالله(1373). گفتگوهای خصوصی من با شاه، ترجمه عبدالرضا مهدوی، تهران: طرح نو.
فراستخواه، مقصود(1389). درباره نیمرخ رفتار ایرانی (سنخ‌شناسی مدل ها)، مجله جامعه‌شناسی ایران، 11(1): 3-21.
فیوضات، ابراهیم(1375). دولت در عصر پهلوی، تهران: نشر آگه.
گلدستون، جک(1385). مطالعاتی نظری، تطبیقی و تاریخی در باب انقلاب‌ها، ترجمه محمدتقی دل‌فروز، تهران: انتشارات کویر.
ملکی، عباس(1397). درآمدی دیگر بر انقلاب‌اسلامی(5)، مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی، 8(29): 11-18.
میلانی، عباس(1382). معمای هویدا، چاپ سیزدهم، تهران: نشر اختران.
نجاتی، غلامرضا(1371). تاریخ سیاسی بیست‌وپنج‌ساله ایران، چاپ‌سوم، تهران: انتشارات‌رسا.
نوایی، فرهاد؛ کتابی، محمود؛ شفیعی، اسماعیل(1396). تاثیر شیوه تربیتی استبدادی در خانواده ایرانی بر فرهنگسیاسی در دوره پهلویدوم، رهیافت انقلاباسلامی، 11(40): 45-64.
هروی، جواد(1387) عوامل سیاسی فروپاشی دولت سامانیان در تاریخ ایران، پژوهشنامه تاریخ، 3(12): 159-174.
 
Adler, L. K., & Paterson, T. G.(1970). Red fascism: The merger of Nazi Germany and Soviet Russia in the American image of totalitarianism, 1930's-1950's. The American Historical Review75(4), 1046-1064.
Alicke, M., Gordon, E., & Rose, D.(2013). Hypocrisy: what counts?. Philosophical Psychology26(5), 673-701.
Arbel, D., & Edelist, R.(2004). Western Intelligence and the Collapse of the Soviet Union: 1980-1990: Ten Years that did not Shake the World. Routledge.
Arendt, H., & Kohn, J.(2005). Essays in Understanding, 1930-1954: Formation, Exile, and Totalitarianism. New York: Schocken Books.
Arjomand, S., & Reis, E. P. (Eds.).(2013). Worlds of difference. Sage.
Ascheid, A.(2010). Hitler's heroines: Stardom & womanhood in Nazi cinema. Temple University Press.
Beissinger, M. R.(2002). Nationalist mobilization and the collapse of the Soviet State. Cambridge University Press.
Berkowitz, R., Katz, J., & Keenan, T. (Eds.).(2009). Thinking in dark times: Hannah Arendt on ethics and politics. Fordham Univ Press.
Bisley, N.(2004). The end of the Cold War and the causes of Soviet collapse. Springer.
Brown, A.(1997). The Gorbachev Factor. OUP Oxford.
Bunce, V.(1999). Subversive institutions: The design and the destruction of socialism and the state. Cambridge University Press.
Bytwerk, R. L.(2012). Bending spines: the propagandas of Nazi Germany and the German Democratic Republic. MSU Press.
Camgoz, S. M., & Karapinar, P. B.(2021). Measuring Destructive Leadership. In Destructive Leadership and Management Hypocrisy. Emerald Publishing Limited.
Chamberlain, L.(2021). Street Life and Morals: German Philosophy in Hitler’s Lifetime. Reaktion Books.
Darraj, S. M.(2010). The collapse of the Soviet Union. Infobase Publishing.
Dovi, S.(2001). " Making the World Safe for Hypocrisy"?. Polity34(1), 3-30.
Ekmekci, O. T., & Guney, S.(2021). Destructive Leadership from a Cross-Cultural Perspective: Is There a Convergence or Divergence?. In Destructive Leadership and Management Hypocrisy. Emerald Publishing Limited.
Everett, A.L.(2018). Humanitarian HypocrisyCivilian Protection and the Design of Peace Operations. Ithaca: Cornell University Press.
Finnemore, M.(2009). Legitimacy, hypocrisy, and the social structure of unipolarity: Why being a unipole isn't all it's cracked up to be. World Politics61(1), 58-85.
Galeotti, M.(1997). Gorbachev and his Revolution. Macmillan International Higher Education.
Geuter, U.(2008). The professionalization of psychology in Nazi Germany. Cambridge University Press.
Golkar, S.(2016). Manipulated society: Paralyzing the masses in post-revolutionary Iran. International Journal of Politics, Culture, and Society29(2), 135-155.
Hambly, G. R.(1991). The Pahlavi Autocracy: Muhammad Riza Shah, 1941-1979. The Cambridge History of Iran7, 244-293.
Harris, P., Lock, A., & Rees, P. (Eds.).(2000). Machiavelli, marketing, and management. Taylor & Francis US.
Hough, J. F.(1997). Democratization and Revolution in the USSR, 1985-91. Brookings Institution Press.
Ilsev, A., & Aydin, E. M.(2021). Leader Hypocrisy and Its Emotional, Attitudinal, and Behavioral Consequences. In Destructive Leadership and Management Hypocrisy. Emerald Publishing Limited.
Karklins, R.(1994). Ethnopolitics and the Transition to Democracy: The Collapse of the USSR and Latvia. Woodrow Wilson Center Press.
Keeran, R., & Kenny, T.(2010). Socialism betrayed: behind the collapse of the Soviet Union. iUniverse.
Kuran, T.(1997). Private truths, public lies. Harvard University Press.
Kuran, T.(1998). Ethnic Dissimilation and Its International Diffusion. IN Lake, DA & Rothchild, D.(Eds.) The International Spread of Ethnic Conflict: Fear, Diffusion, and Escalation, pp. 35–60.
Kurtulmuş, B. E.(2017). The dark side of leadership: The role of informal institutional framework on the negative moral and ethical behaviors of leaders in organizations. In The Palgrave handbook of leadership in transforming Asia (pp. 109-123). Palgrave Macmillan, London.
Luthans, F., Peterson, S. J., & Ibrayeva, E.(1998). The potential for the “dark side” of leadership in post-communist countries. Journal of World Business33(2), 185-201.
Maddux, T. R.(1977). Red Fascism, Brown Bolshevism: The American Image of Tolatitarianinsm in the 1930s. The Historian40(1), 85-103.
Martins, C. M.(2021). From Hitler to Codreanu: The Ideology of Fascist Leaders. Routledge.
McKinnon, C.(1991). Hypocrisy, with a note on integrity. American Philosophical Quarterly28(4), 321-330.
Metin-Orta, I.(2021). The Impact of Destructive Leadership on Followers' Well-being. In Destructive Leadership and Management Hypocrisy. Emerald Publishing Limited.
Miller, C.(2016). The struggle to save the Soviet economy: Mikhail Gorbachev and the collapse of the USSR. UNC Press Books.
Naso, R. C.(2010). Hypocrisy unmasked: Dissociation, shame, and the ethics of inauthenticity. Jason Aronson.
Oosterhuis, H.(1995). The” Jews” of the Antifascist Left: Homosexuality and the Socialist Resistance to Nazism. Journal of homosexuality29(2-3), 227-257.
Orlov, D.(2008). Reinventing collapse: The Soviet example and American prospects (Vol. 17). Gabriola Island, British Columbia: New Society Publishers.
Plokhy, S.(2019). Forgotten Bastards of the Eastern Front: American Airmen Behind the Soviet Lines and the Collapse of the Grand Alliance. Oxford University Press.
Razinsky, L.(2012). The Similarity of Perpetrators. In Writing the Holocaust Today (pp. 47-60). Brill.
Runciman, D.(2009). Political hypocrisy. Princeton University Press.
Schyns, B., & Schilling, J.(2013). How bad are the effects of bad leaders? A meta-analysis of destructive leadership and its outcomes. The Leadership Quarterly24(1), 138-158.
Sell, L.(2016). From Washington to Moscow. Duke University Press.
Shklar, J.(1979). Let us not be hypocritical. Daedalus, 1-25.
Simons, T.(2002). Behavioral integrity: The perceived alignment between managers' words and deeds as a research focus. Organization Science13(1), 18-35.
Skocpol, T., & Somers, M.(1980). The uses of comparative history in macrosocial inquiry. Comparative studies in society and history22(2), 174-197.
Smith, W. D.(1989). The ideological origins of Nazi imperialism. Oxford University Press.
Snyder, J.(1991). Myths of empire. Cornell University Press.
Suny, R.(1993). The revenge of the past: Nationalism, revolution, and the collapse of the Soviet Union. Stanford University Press.
Thoroughgood, C.(2021). Destructive Leadership: Explaining, Critiquing, and Moving Beyond Leader-Centric Perspectives. In Destructive Leadership and Management Hypocrisy. Emerald Publishing Limited.
Trevor-Roper, H. R., & Weinberg, G. L. (Eds.).(2000). Hitler's table talk 1941-1944: His private conversations. Enigma Books.
Wagner, T., Korschun, D., & Troebs, C. C.(2020). Deconstructing corporate hypocrisy: A delineation of its behavioral, moral, and attributional facets. Journal of Business Research114, 385-394.
Webster, V. J.(2015). The dark side of leadership and its impact on followers (Doctoral dissertation, Doctoral dissertation, Griffith University, Queensland).
Windsor, D.(2017). The dark side of leadership practices: Variations across Asia. In N. Muenjohn & A. McMurray (Eds.), The Palgrave handbook of leadership in transforming Asia (pp. 125–141). London: Palgrave Macmillan.
Yael Hashiloni-Dolev & Aviad E. Raz(2010). Between social hypocrisy and social responsibility: professional views of eugenics, disability and repro-genetics in Germany and Israel, New Genetics and Society, 29:1, 87-102, DOI: 10.1080/14636770903561364