دوره و شماره: دوره 17، شماره 4 - شماره پیاپی 68، شماره 68، آذر 1401، صفحه 1-266