بررسی میزان تمایل به خشونت سیاسی در بین جوانان 18 تا 29 سال؛ مطالعه موردی شهر رشت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی،موسسه غیرانتفاعی و غیر دولتی کوشیار

2 استادیار و عضوهیات علمی پژوهشکده گیلان شناسی، دانشگاه گیلان

3 گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه گیلان، شهر رشت، کشور ایران

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی میزان تمایل جوانان 18 تا 29 ساله شهر رشت به خشونت سیاسی و تأکید آن بر بروز و ظهور رفتار خشونت‏آمیز و شدت آن صورت گرفته است. به منظور تدوین چارچوب نظری تحقیق از نظریه‏های تد رابرت گر و نظریه ارزش- نظام جانسون استفاده شده است. روش تحقیق حاضر از نوع کمّی و تکنیک پیمایشی بود. به منظور جمع‌آوری داده‌های تحقیق از ابزار پرسشنامه استفاده شد. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی جوانان 18 الی 29 سال ساکن در مناطق شهری رشت است که به منظور تعیین حجم نمونه آماری از مجموع 146754 نفر اعضای جامعه آماری، 384 نفر از طریق فرمول کوکران انتخاب شدند. در تحقیق حاضر، نمونه‌گیری به روش خوشه‌ای چندمرحله‌ای صورت گرفت. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات، از آمار توصیفی و با توجه به نرمال بودن توزیع داده ها، از آزمون‌های پارامتریک، تحلیل مسیر و نرم افزار SPSS استفاده شده است.داده های بدست آمده نشان داد که احساس تبعیض،استفاده از رسانه،آگاهی سیاسی و پایگاه اجتماعی –اقتصادی بر تمایل به خشونت سیاسی اثرگذار است. در ضمن 31./ درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای فوق الذکر تبیین می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the tendency to political violence among 18-29 year olds (case study: Rasht city)

نویسندگان [English]

  • Termeh Behboudi 1
  • Reza Alizadeh 2
  • Mohammadreza Gholami 3
1 Graduate of non-profit and non-governmental higher education research
2 Faculty Member of Research Institute of Guilan Studies
3 ِDepartment of social sciences, Faculty of human sciences, University of guilan, Rasht city, Country of iran
چکیده [English]

The present research has been conducted with the aim of investigating the tendency of 18-29-year-old youth in Rasht city to political violence and emphasizing the occurrence and emergence of violent behavior and its intensity. In order to formulate the theoretical framework of the research, Ted Robert gar theories and Johnson's value-system theory have been used. The current research method was quantitative and survey technique. In order to collect research data, a questionnaire was used. The statistical population of the research includes all young people aged 18 to 29 living in the urban areas of Rasht, and in order to determine the size of the statistical sample, 384 of the total 146,754 members of the statistical population were selected through Cochran's formula. In the present research, sampling was done by multi-stage cluster method. For data analysis, descriptive statistics and considering the normality of data distribution, parametric tests, path analysis and SPSS software were used. The obtained data showed that feeling of discrimination, use of media, awareness Political and socio-economic base affects the tendency to political violence. In addition, 31./% of the dependent variable changes are explained by the aforementioned variable

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political violence
  • Rasht
  • youth
  • relative deprivation
  • system value
اصغری نیاری، یعسوب و محموداوغلی، رضا (1397)، احساس محرومیت نسبی در میان قوم بلوچ و تأثیر آن بر خشونت سیاسی، پژوهش سیاست نظری (پژوهش علوم سیاسی)، شماره 23، صص 336-305.
ایزدی­فر، افسانه، صفایی موحد، سعید و شالی، الهام (1396)، واکاوی رفتارهای خشونت­آمیز آموخته شده در مدرسه از منظر برنامه درسی پنهان، فصلنامه پژوهش­های کیفی در برنامه درسی دانشگاه علامه طباطبائی، سال دوم، شماره 6، صص 150-127.
-پژهان، علی، افشاری، پروانه و کمالی­ها، آنیتا (1397)، برخورد نسل­ها جوانی جمعیت و خشونت سیاسی، جامعه­پژوهی فرهنگی، پژوهشگاه علوم انسانی و  مطالعات فرهنگی، سال نهم، شماره دوم، صص 27-1.
-تبریزی، مهدی (1386)، هنجاریابی پرسشنامه رضایت ازدواج، دانش و پژوهش در روان­شناسی، شماره 34، صص 142-117.
تقوی ،سید محمد،خادمیان ، طلیعه ،متقی ابراهیم و شیرزاد ،هادی،(1399 ) تبیین جامعه شناختی اثر محرومیت اقتصادی و اجتماعی (محرومیت نسبی ) بر گرایش به خشونت سیاسی شهروندان تهرانی ، نشریه مطالعات امنیت اجتماعی ،دوره 11 شماره 63 ، صص 51_71.
-جانسون،چالمرز (1363)تحول انقلابی،ترجمه حمید الیاسی، تهران ، نشر امیر کبیر.
حسن­پور، آرش و معمار، ثریا (1394)، مطالعة وضعیت دین­ورزی جوانان با تأکید بر دینداری خودمرجع (ارائه یک نظریة زمینه­ای)، فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران، دوره هشتم، شماره 3، صص 131-99.
-حیدرنژاد، علیرضا، ودیعه، ساسان و ترکمان، فرح (1395)، بررسی رابطه بین پایگاه اقتصادی اجتماعی، سبک زندگی با امنیت شغلی کارکنان نیروی انتظامی شهر تهران، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات امنیت اجتماعی، شماره 46، صص 231-206.
داوسون، ریچارد ،پرویت، کنت و داوسون، کارن(1382 )جامعه پذیری سیاسی ، ترجمه مهدی جواهری فر. تهران نشر لاجور.
-درستی، امیرعلی، ادیبی سده، مهدی و ادهمی، عبدالرضا (1397)، عوامل بازدارنده و شتاب­دهنده اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی توسعه پایدار شهری در اصفهان، فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، سال دوازدهم، شماره 2، صص 116-87.
-شمسی، مهناز و سلیمانی، مریم (1394)، بررسی رابطۀ ارتباطات علمی و رسانه­ها با تأکید بر رسانه­های اجتماعی، فصلنامه تحلیلی پژوهشی کتاب مهر، شماره 17 و 18، صص 79-62.
--فداکار داورانی، محمدمهدی، آقابزرگی داورانی، محمدمهدی و دلیری، لیلا (1397)، بررسی تبعیض درک شده از اجرای طرح تحول نظام سلامت در کارمندان سازمان­های آموزشی شهر رفسنجان در سال 1394، مجله بهداشت و توسعه، سال هفتم، شماره 1، صص 32-23.
-فرجی­راد، عبدالرضا و هاشمی، سیدمصطفی (1395)، عوامل مؤثر در ایجاد بی­ثباتی سیاسی و امنیتی منطقه خلیج فارس، فصلنامه پژوهش­های روابط بین­الملل، دوره نخست، شماره بیست و یکم، صص 293-267.
-کامروا، مهران (1398). انقلاب ایران، ریشه­های ناآرامی و شورش. ترجمه­ی مهرآیین، مصطفی. تهران؛ نشرکرگدن
گر،رابرت(1396)، چرا انسان ها شورش می کنند،ترجمه علی مرشدی زاد،تهران ،پژوهشکده مطالعات راهبردی.
لاریجانی، علی و غلامی ابرستان، غلامرضا (1390)، رابطه اقتدار و مشروعیت در نظام سیاسی اسلام، فصلنامه علمی  پژوهشی علوم سیاسی و روابط بین­الملل، دوره 4، شماره 16، صص 92-65.
-ملکوتیان، مصطفی (1394)، نگرشی به نظریه­های انقلاب و نقد و ارزیابی آن­ها، مطالعات تحول در علوم انسانی، شماره 4، صص 223-179.
میرحیدر،درو راستی ،عمران و میراحمدی،فاطمه السادات(1392)مبانی جغرافیای سیاسی،تهران نشر سمت.
هراتی، محمدجواد و پاکزاد، رحیم (1397)، آزمون­پذیری نظریه چالمرز جانسون با انقلاب­های جهان اسلام (مطالعه موردی ایران، مصر و لیبی)، فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام، سال هفتم، شماره 4، صص 44-25.
--هراتی، محمدجواد و یوسفی، رضا (1398)، بررسی تطبیقی انقلاب­های جهان اسلام بر اساس نظریه جیمز دیویس (مطالعه موردی: انقلاب تونس، مصر و لیبی)، دوفصلنامه علمی جامعه­شناسی سیاسی جهان اسلام، دوره 7، شماره 2، صص 302-281.
Grasso. M. T, Yoxon. B, Karampampas. S, Temple. L (2017), Relative deprivation and inequalities in social and political activism, Acta Polit, 54:pp 398–429.
McDermott. R (2020), The role of gender in political violence, Current Opinion in, Behavioral Sciences, 34, pp 1-5.
Brubaker, R. (2015). Religious Dimensions of Political Conflict and Violence. Sociological Theory, 33(1), 1–19. http://www.jstor.org/stable/44114430
Lupu, N., & Peisakhin, L. (2017). The Legacy of Political Violence across Generations. American Journal of Political Science, 61(4), 836–851. http://www.jstor.org/stable/26379530
Adamczyk, A., & LaFree, G. (2019). Religion and Support for Political Violence among Christians and Muslims in Africa. Sociological Perspectives, 62(6), 948–979. https://www.jstor.org/stable/26967965