آسیب شناسی فعالیت های پژوهشی اعضای هیئت علمی رشته علوم سیاسی دانشگاه های دولتی ‏تهران در چارچوب نظام آموزش عالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی دانشگاه شاهد

2 استاد علوم سیاسی دانشگاه شاهد

3 دانشیار مدیریت دانشگاه شاهد

4 دانشیار علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شاهد

چکیده

‏ این مقاله با هدف «آسیبشناسی فعالیتهای پژوهشی اعضاء هیأت‏ علمی رشته علوم سیاسی دانشگاه‌های دولتی تهران در چارچوب نظام ‏آموزش عالی» انجام شده است، از لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش تحقیق آمیخته است. جمع آوری دادهها طریق مرور مبانی نظری ‏و مقررات مربوط به آئین‌نامه ارتقاء سپس با مصاحبه های نیمه ساختاریافته و پرسشنامه صورت گرفت.دادههای میدانی پژوهش پس از ‏مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 43 اعضاء هیأت‏ علمی رشته علوم سیاسی در بخش کیفی با روش کُدگذاری باز واستفاده از تحلیل مضمون ‏و نرم‌افزار ‏Maxquda‏ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. پس از بررسی دادههای کیفی، کُدهای اولیه استخراج، در چند مرحله بازبینی، ‏بررسی و طبقه بندی آنها در نهایت چهار مقولة اصلی و نُه مقولة فرعی به دست آمد. بعد از تجزیه و تحلیل و تقلیل دادن واحدهای معنادار ‏‏64 کُد اولیه به 363 فراوانی مضمون در بخش آسیب‌شناسی فعالیت‌های پژوهشی اعضاء هیأت علمی رشته علوم سیاسی احصاء و در نهایت ‏الگوی آسیب‌شناسی استخراج شد. یافتههای تحقیق در بخش کیفی در مورد آسیبشناسی حاکی از نقش مؤثر عامل فردی «توانمندی ‏علمی»، عوامل پژوهشی «‏هدفمند و مسأله محوری‏‏=‏‏‏‏کاربردی بودن»، «‏تخصصگرایی و خلاقیت ذهنی» و‏«کیفیت و اعتبار مجلات» و ‏همچنین آسیبهای مربوط به ‏ارتباطات علمی است. همچنین چالشها و موانع پژوهشی به مواردی همچون «فردی، سازمانی، اقتصادی و ‏سیاسی» احصاء شد. در بخش کمّی با استفاه از پرسشنامه محقّق ساخته منتج از مصاحبههای نیمه ساختاریافته که روایی محتوایی آن توسط 8 ‏تن استادان رشته علوم سیاسی مورد تأیید قرار و جمع آوری گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Pathology of the Research Activities of Political Science Faculty Members ‎of Tehran State Universities in the Framework of the Higher Education ‎System

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Karbalaie Hoseein Fallah 1
  • Zahed Ghaffari Hashjin 2
  • Abdol Reza Beginia 3
  • Hamza Ali Nourmohammadi 4
1 Ph.D. in Political Studies of the Islamic Revolution, Shahed University
2 Professor of Political Science, Shahed University
3 Associate Professor of Management, Shahed University .
4 Associate Professor of Information Science and Epistemology, Shahed University .
چکیده [English]

This article is carried out with the aim of "pathology of the research activities of political science faculty members of Tehran state universities in the framework of the higher education system". Data collection was done by reviewing the theoretical foundations and regulations related to the promotion bylaws, then with semi-structured interviews and questionnaires. The field data of the research was collected after semi-structured interviews with 43 faculty members of the political science field in the qualitative section with The method of open coding and the use of content analysis and Maxquda software were analyzed. After examining the qualitative data, extracting the initial codes, reviewing, examining and classifying them in several stages, four main categories and nine subcategories were finally obtained. After analyzing and reducing the meaningful units of 64 initial codes to 363, the frequency of themes in the pathology department of the research activities of the faculty members in the field of statistics and finally the pathology pattern was extracted. The findings of the research in the qualitative part about pathology indicate the effective role of the individual factor "scientific ability", research factors "targetedness and central problem = practicality", "specialism and mental creativity" and "quality". and the validity of journals" as well as damages related to scientific communication. Also, research challenges and obstacles were counted as "individual, organizational, economic and political". In the quantitative part, using a researcher-made questionnaire resulting from semi-structured interviews, the content validity of which was confirmed and collected by 8 political science professors

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political Science"
  • "Faculty Members"
  • "Research Activities"
  • "Higher Education"
  • "Iran"State ‎universities"‎
-آئین­نامه «ارتقاء مرتبه اعضاء هیأت علمی موسسه­های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری دولتی». (1395). وزارت علوم تحقیقات و فناوری.
-ادیبی، مهسا؛ تقوی، محمدعلی و مصطفوی، صابر(1399). ضعف تحقیقات کمّی در پژوهش­های علوم سیاسی در ایران. فصلنامه دانش سیاسی، 16 (1)، 44 - 25.
-ارسطوپور، شعله(1393). نگاهی آسیب‏­شناسانه به آئین‏نامه ارتقای اعضای هیأت علمی و پیامدهای منفی حاصل از آن در زمینه تولید علم. اولین همایش ملی سنجش علم: ارزشیابی و آسیب شناسی بروندادهای علمی
-بابائی؛ محمد و پای­بست، صمد (1398). چالش­های نظریه­پردازی در علوم سیاسی ایران از نگاه نخبگان سیاسی؛ ارائه یک مدل زمینه­ای. همایش انجمن علوم سیاسی 1398.
-تقی­زاده کرمان، نفیسه؛ حسین­قلی­زاده، رضوان و جاویدی کلاته جعفرآبادی، طاهره(1394).آسیب­شناسی تولید دانش در هسته­های ‏پژوهشی علوم انسانی. راهبرد فرهنگ، 30، 161-188.‏
-تصدیقی، محمدعلی و تصدیقی، فروغ (1388). موانع تحقیق و فرهنگ پژوهش در نظام آموزش عالی. ماهنامه مهندسی فرهنگی، 4، (36-35). 47- 37.
-حقیقت،‌ سید‌صادق (1391). آسیب­شناسی ‌رشته ‌علوم‌سیاسی‌در‌ایران،‌ راهبرد ‌فرهنگ،‌19. 79 - 53.
-جمالی­زواره، بتول؛ نصر اصفهانی، احمدرضا و نیلی، محمدرضا(1397). واکاوی آئین­نامه ارتقاء هیأت علمی: چالش­ها و پیامدها. فصلنامه علمی پژوهشی آموزش عالی ایران، 10(1). 79 - 98.
-خواستار، حمزه (1388). ارائه­ی روشی برای محاسبه پایایی مرحله کدگذاری در مصاحبه­های پژوهشی. ‏فصلنامه علمی-پژوهشی روش­شناسی علوم انسانی، 15،(58). 174- 161‏.
-رنجبر، مقصود (1382). بحران علم سیاست در ایران. فصلنامه علوم سیاسی، 6(24).112- 95.
-سردارنیا، خلیل (1392). آسیب­شناسی روش و محتوای پژوهش­های علوم سیاسی در ایران. مجموعه مقالات سومین همایش وضعیت سالانه انجمن علوم سیاسی ایران، وضعیت پژوهش در حوزه علوم سیاسی ‏و روابط بین الملل در ایران.‏
-سلیمی، حسین و حداد، غلامرضا (1398). آینده پژوهی وضعیت علوم سیاسی در ایران بر اساس الگوی تحلیل روند STEEP)V). پژوهشنامه علوم سیاسی، 15(1) 75-110.
-صادقی آرانی، زهرا (1400). بهره‌گیری از رویکرد تفکر سیستمی به منظور بررسی اثرهای جانبی سیاست‌های آموزش عالی: نقدی بر مقاله‌محور بودن آئین‌نامه‌ ارتقاء اعضاء هیأت علمی. فصلنامه پژوهش و برنامه­ریزی در آموزش عالی، 27( 3). 85- 53.
-عصاره، فریده و عفیفیان، فرزانه (1396). نقدی بر آئین­نامۀ ارتقاء اعضاء هیأت علمی دانشگاه­ها و مؤسسات آموزشى کشور: آسیب­شناسى و ارائۀ راهکارها. فصلنامه نقد کتاب، اطلاع رسانی و ارتباطات، 4 (15).213-223.
-مرکز هیأت­های امناء و هیأت­های ممیزه(1395). آئین­نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیأت علمی آموزشی و پژوهشی و فناوری. چاپ اول، مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه پیام نور، صص 96- 1.
-مصفا، نسرین (1385). سیری در تحولات آموزشی و پژوهشی علوم سیاسی و روابط بین­الملل. تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، چاپ اول.
-میراحمدی، خالد؛ خراسانی اباصلت نظرپور، محمدتقی و شمس مورکانی، غلامرضا (1400). آسیب­شناسی نظام تأمین منابع انسانی در آموزش عالی: تدوین و اعتبارسنجی یک الگو. مجله آموزش عالی ایران،۱۳(۴). 64 -39.
- نظری، علی اشرف(1396). تحلیل و ارزیابی وضعیت رشته علوم سیاسی در ایران: سنجش نگرش استادان علوم سیاسی دانشگاه تهران. پژوهشنامه علوم سیاسی، دوره 13، شماره 1، صص 191-220.
-نظری، علی اشرف(1392). موانع شکل گیری عقلانیت جمعی در حوزه پژوهش های علوم سیاسی و روابط بین­الملل. مجموعه مقالات سومین همایش وضعیت سالانه انجمن علوم سیاسی ایران، وضعیت پژوهش در حوزه علوم سیاسی و روابط بین­الملل در ایران.صص358-347
-یوسفی، هادی(1401). بررسی و آسیب­شناسی نظام ارتقاء اعضاء هیأت علمی؛ بسته پیشنهادی اصلاح و بازنگری آئین‌نامه ارتقاء اعضاء هیأت علمی. مجله: گزارش­های کارشناسی (مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی). نام دفتر: معاونت پژوهش­های اجتماعی و فرهنگی - مطالعات فرهنگی و آموزش (گروه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری)
 
-Adibi; M, Taghavei; M. A. & Mustafavi, S. (2019). Weakness of quantitative research in political science research in Iran. Political Science Quarterly, 16 (1). 25- 44
  
-Aristopour, Sh. (2013). A pathological look at the regulations for the promotion of faculty members and the resulting negative consequences in the field of science production. The first national conference on science assessment: evaluation and pathology of scientific outputs
 
- Asareh; F. & Afifian, F. (2016).Criticism on the regulations for the promotion of academic faculty members of universities and educational institutions of the country: Pathology and offering solutions. Book review, information and communication quarterly, 4(15), 213-223
 
- Babai; M.& Pai Bast, S. (2018). Challenges of theorizing in Iranian political science from the point of view of political elites; Presenting a contextual model. Political Science Association Conference 2018.
 
-Cheol Shin. J, Arimoto.A, Cummings, W. K. & Teichle, U. (2013). Teaching and Research in Contemporary Higher Education. Publisher Springer Netherlands, Edition Number1, Number of Pages XXII, 410.Doi.10.52547/istd.31444.8.28.1
 
-Ghanadi Najad; F. & Heydari, Gh. (2017). Explaining obstacles and solutions to theorizing in humanities and social sciences (case study: members of the faculty of Shahid Chamran University of Ahvaz). Rehiyaft, 28(71). 19-32.
 
- Haghighat, S. S. (2011). Pathology of Political Science in Iran, Culture Strategy, No. 19. pp. 53-79.
 
 -Jamali Zavareh; B, Nasr Esfahani; A. & Nili, M. (2017). Analysis of the regulation of faculty promotion: challenges and consequences. Iranian Higher Education Research Quarterly, 10th year, 1st issue. 79-98.
 
- Khastar, H. (2009). Providing a method for calculating the reliability of the coding stage in research interviews. Scientific-Research Quarterly of Human Sciences Methodology, 15(58). 161-174.
 
- Mir Ahmadi; Kh, Khorasani; A, Nazarpur; M, T & Shams Morkani; Gh. (2021). Pathology of human resources supply system in higher education: development and validation of a model. Iranian Journal of Higher Education, 13 (4). 39-64.
 
-Mosfa, N. (2006). Siri in the educational and research developments of political science and international relations. Tehran: Research Institute of Cultural and Social Studies, first edition.
 
-Nazari, Ali Ashraf (2018). "Analysis and evaluation of the political science field in Iran: measuring the attitude of political science professors of Tehran University". Journal of Political Science, Volume 13, Number 1 - Serial Number 49, pp. 191-220.
 
-Nazari, Ali Ashraf (2014). "Obstacles to the formation of collective rationality in the field of political science and international relations research". Proceedings of the third annual status conference of the Iranian Political Science Association, the status of research in the field of political science and international relations in Iran. pp. 358-347
 
- Ranjabr, M. (2003). The crisis of political science in Iran. Political Science Quarterly, 6(24)95-112.
 
-Regulations "Promotion of faculty members of state higher education, research and technology institutions". (2015). Ministry of Science, Research and Technology.
 
- Sadeghi Arani, Z. (2021). Using the approach of systemic thinking in order to investigate the side effects of higher education policies: a critique on the article-oriented nature of the regulations for the promotion of faculty members. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education. 27(3).53-85.
 
- Salimi; H & Haddad, Gh. (2018). The future of studying the situation of political science in Iran based on the STEEP (V) process analysis model. Journal of Political Science.15 (1). 75-110.
 
- Sardarnia, Kh. (2012). "Pathology of the method and content of political science research in Iran". Proceedings of the third annual conference on the status of the Iranian Political Science Association, the status of research in the field of political science and international relations in Iran.
 
- Taghi Zadeh Kerman; N, Hossein Qolizadeh; R & Javidi Kalate Jafarabadi, T. (2014). Pathology of knowledge production in humanities research cores. Culture strategy, 30. 161-188.
 
- Tasdighi, M. A & Tasdighi, F. (2009).obstacles to research and research culture in the higher education system. Cultural Engineering Monthly, 4(35-36), pp. 37-47
 
-Yousef, H. (2022). Investigation and pathology of the promotion system of faculty members; 2. The proposed package for amending and revising the regulations for the promotion of faculty members. Journal: Expert Reports (Research Center of the Islamic Council). Office Name: Deputy of Social and Cultural Research - Cultural Studies and Education (Higher Education, Research and Technology Department).